Beursdagboek Trader Guy 2 februari 2019, 12:01


...

AEX blijft sterk presteren, Wall Street rond zware weerstand

2 februari 2019, 12:01 | Trader Guy | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street sluit de week hoger af, we zien plussen tussen de 1 en 1,5% ter­wi­jl de Dow Trans­port 2% omhoog kon. Over het alge­meen wer­den de bedri­jf­s­ci­jfers goed ont­van­gen waar­door veel aan­de­len posi­tief wer­den beloond door beleg­gers. Wel viel op dat Ama­zon fors ver­loor vri­jdag na de cijfers, beleg­gers kri­j­gen toch hoogtevrees bbij dat soort aan­de­len al wordt de draad na een dal­ing bij Ama­zon snel weer wordt opgepakt. Wat betre­ft de Nas­daq bli­jft de index zoeken naar een uit­braak, tot nu toe zien we op de grafiek (onder­aan deze update) dat de Nas­daq rond die 7250 pun­ten moeite kri­jgt maar aan de andere kant breekt de index wel boven de dal­ende lijn over de top­pen. Op zich ziet het er dus nog alti­jd goed uit op Wall Street maar zow­el de Dow Jones en de Nas­daq moeten nu nog boven hun weer­stand zien te ger­ak­en. De S&P 500 is al wel uit­ge­bro­ken, daar ligt de weg nu open richt­ing de 2740 waar het 200-MA wacht, lat­er zien we de 2800 als weer­stand. De S&P 500 zet dus de lij­nen uit, de rest zou nor­maal gespro­ken moeten vol­gen de komende peri­ode. De markt bli­jft zich dus sterk evolueren, als de uit­braak er komt kan het ook snel gaan met de Dow Jones en de Nas­daq ofwel de tech­nolo­gie indices, de behoor­lijke dal­ing van Ama­zon vri­jdag had amper invloed op de Nas­daq en de Nas­daq 100.

Verder waren er nog de cijfers over de werkgele­gen­heid vri­jdag die behoor­lijk mee­vie­len, het aan­tal nieuwe banen kwam uit op 304.000 ter­wi­jl de verwacht­ing uitk­wam op 165.000, het was vri­jdag voor de 100 ste keer dat het aan­tal banen toe­nam, al sinds okto­ber 2010. Een record natu­urlijk. Nu maar eens kijken hoe de FED zal rea­geren, woens­dag waren ze nog van plan om de rente niet meer zo snel te gaan ver­hogen, de FED kijkt alti­jd naar deze cijfers en ziet ze als heel belan­grijk. De vraag is nu wat gaat de FED doen gezien de groei van het aan­tal banen? Het vreemde is dat de markt nu eerder een rentev­er­lag­ing incal­culeerd dan dat ze de rente gaat ver­hogen. Zou het zo zijn dat Trump er weer voor een groot deel tussen zit? Denk eraan dat het heel gevaar­lijk is het­geen men nu aan het doen is, de FED ger­aakt zo haar onafhanke­lijkheid kwi­jt het­geen kan zor­gen voor wantrouwen in de plaats van vertrouwen. Wordt ver­vol­gd uit­er­aard … De reac­tie van de markt vri­jdag was verdeeld, eigen­lijk een vrij vlak ver­loop, men weet het even­t­jes niet …

Europa:
Europa liet een verdeelde week zien met de AEX en de CAC 40 die de week sterk afs­luiten met plussen van 1,6% bij de AEX en 1,9% bij de DAX. De AEX prof­i­teerde vooral van het sterke ver­loop bij Shell, Philips en ASML, die aan­de­len trekken de kar bij de AEX de afgelopen dagen-weken. Op zich moeten aan­de­len als ING, Aegon en ABN-Amro die nog met cijfers moeten komen er nog een schep­je bovenop kun­nen doen de komende weken. Wel zal Wall Street mee moeten werken door die uit­braak te realis­eren ofwel de S&P 500 zien te vol­gen. De AEX die boven de 523 pun­ten sluit maakt nu de weg vrij om naar de 538 pun­ten waar we de vol­gende zware weer­stand zien door eerdere bodems en vooral door het 200-MA. Wat betre­ft de DAX die bli­jft hangen de afgelopen week zal de ontwik­kel­ing snel beter moeten wor­den, eerst maar eens door de 11.30011.400 pun­ten zien te ger­ak­en, dan kan de index makke­lijk­er doortrekken omhoog. Maar het ziet er nog steeds goed uit in Europa, na de uit­braak bli­jven de indices boven dat niveau. Op naar een nieuwe maand waar ik verwacht dat we weer op kun­nen han­de­len, er lopen al wat posi­ties nu die zich goed ontwikkelen.

Tussen­stand aan­de­len porte­feuille:
Onze aan­de­len porte­feuille staat op een plus van 8,7% sinds het slot van vri­jdag, de posi­ties staan nog open al is de kans groot dat als de markt nog 1% hoger staat er een paar zullen wor­den ges­loten op de aangegeven doe­len. We werken met aan­de­len (tot €2500 per posi­tie), met Turbo’s met een lage hef­boom (tot €2500 per posi­tie), met lan­glopende opties (tot €1000 per posi­tie) en waar het kan nemen we een short posi­tie via een Tur­bo of Boost­er met een lage hef­boom (tot €2000 per posi­tie). We zijn eind novem­ber begonnen, de aangegeven doel­stelling is om met die €25.000 zo’n 10 tot 15% te behalen op jaar­ba­sis, we zijn al goed onder­weg. Alles wat meer is nemen we mee uiteraard.

Er komen weer wat nieuwe posi­ties aan eind vol­gende week of begin feb­ru­ari, het zal van de markt afhangen waar we gaan schake­len en dan kunt u mee. Er zijn nu ook nog posi­ties waar u in kunt stap­pen. Alles doe ik voor­beurs, de posi­ties lopen op mid­lange ter­mi­jn (weken tot maan­den), alles dus per mail voor­beurs om het voor iedereen mogelijk te mak­en gelijk­ti­jdig in te stap­pen of het order voor­beurs in te leggen. Doe nu dus mee en schri­jf u in voor slechts €29 tot 1 APRIL. Dat kan via de site of de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Overzicht belan­grijke indices op weekbasis:

Europa:
AEX +8,14 (+1,58%)
DAX -101 (-0,90%)
CAC +93 (+1,9%)

Wall Street:
Dow Jones +327 (+1,32%)
S&P 500 +42 (+1,57%)
Nas­daq +99 (+1,38%)
Nas­daq 100 +88 (+1,3%)
Semi-con­duc­tor index +6,25 (+0,5%)
Dow Trans­port +202 (+2,04%)
Rus­sel 2000 +19,2 (+1,29%)

Azië:
Nikkei +15 (+0,07%)
Hang Seng +362 (+1,31%)
Shang­hai Chi­na +16,5 (+0,63%)

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 517 — Ste­un 2: 512 — Ste­un 3: 508
Weer­stand 1: 515 — Weer­stand 2: 528 — Weer­stand 3: 538
DAX:
Ste­un 1: 11.150 — Ste­un 2: 11.050 — Ste­un 3: 10.850
Weer­stand 1: 11.250 — Weer­stand 2: 11.400 — Weer­stand 3: 11.600
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.870 — Ste­un 2: 24.600 — Ste­un 3: 24.400
Weer­stand 1: 25.200 — Weer­stand 2: 25.400 — Weer­stand 3: 25.750
S&P 500:
Ste­un 1: 2675 — Ste­un 2: 2640 — Ste­un 3: 2600
Weer­stand 1: 2740 — Weer­stand 2: 2800 — Weer­stand 3: 2880
Nas­daq:
Ste­un 1: 7250 — Ste­un 2: 7200 — Ste­un 3: 7150
Weer­stand 1: 7350 — Weer­stand 2: 7500 — Weer­stand 3: 7675
Brent olie:
Ste­un 1: 62 — Ste­un 2: 61 — Ste­un 3: 60
Weer­stand 1: 63 — Weer­stand 2: 65 — Weer­stand 367

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der veel risi­co werd er al een resul­taat neergezet in jan­u­ari maand, we zit­ten nu met wat nieuwe posi­ties die open staan voor feb­ru­ari en die doen het goed. Zo zie je dat er ook tij­dens een moeil­ijke maand als nu wat kan wor­den behaald met een goed risi­co- man­age­ment. Daarom zijn de leden tevre­den met de manier van coach­ing, begelei­d­ing en de ervar­ing die ik ze mee probeer te geven. Vanaf van­daag kunt u via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat jan­u­ari en 2019:
Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 05

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1568.9 15.69 1.01%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10153 -232.5 -2.24%
Bitcoin Cash 305.65 -2.96268 -0.96%
Ethereum (US$) 184.7 0.6442 0.35%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.769 -1.31122 -1.77%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:47 Rick Rule: “Eric, I usually duck your big picture questions as you...
 • ...
  09:45 ...
 • ...
  08:49 Veel geschoten ?
 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...
 • ...
  21:26 Succes met de jacht Luna

Twitter @usmarkets