Beursdagboek Trader Guy 31 januari 2019, 09:29


...

Beurzen even terug tot steun, koopkans?

31 januari 2019, 16:38 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)


Wat verdeeld­heid op Wall Street na een uur han­del, we zien dat de Dow Jones nog wat in het rood staat maar de Nas­daq zet de sti­jging dan weer door na de koers sti­jging van vooral Face­book, Apple, Ama­zon en Google, de FAANG’s dus en dat ter­wi­jl Ama­zon vanavond nabeurs met cijfers komt. Beleg­gers kijken daar nu vooral naaruit, wat zal Ama­zon doen nabeurs en dus de Nas­daq. Verder valt er weinig te melden, de indices bli­jven mooi bin­nen de posi­tieve streep (can­del) van gis­teren, er is nog niets wat aangeeft dat het nu plots fors zou moeten gaan dalen. Even wat win­st­ne­min­gen hier en daar, dan weer omhoog. Mor­gen komen Exxon en Chevron met cijfers, na dat Roy­al Dutch (RDS) van­daag fors beter presteerde en ruim werd beloont in Ams­ter­dam zouden de olie aan­de­len op Wall Street mor­gen wel eens kun­nen flo­r­eren. We gaan het zien, nu dus go with the flow” en is het beter om de markt te volgen.

Bin­nen de AEX viel Shell dus op (RDS), door zeer mooie cijfers kan Shell tot 4% sti­j­gen, het aan­deel staat 1 euro hoger op €27,11. Unilever deed het dan wat min­der goed, het aan­deel ver­li­est zo’n 2%. De AEX wist wel even boven de 521 pun­ten te ger­ak­en maar moest inlev­eren vanaf de dag­top, de index ging zelfs even terug tot de 516,5 pun­ten daar­na. Richt­ing het slot zien we Europa ook weer wat aantrekken door dat Wall Street de flow weer weet op te pakken. De DAX kende een zeer onsta­biele dag, eerst tot 140 pun­ten hoger om daar­na zelfs tot 130 punt in het rood terecht te komen, wel tot de belan­grijke ste­un 11.050 pun­ten waar de index weer kon draaien. We houden de AEX en de DAX goed in de gaten …

Trad­ing:
Er komen weer wat kansen aan waar we met posi­ties voor de leden mogelijk wat kun­nen doen, u kunt ook mee­doen door lid te wor­den. Dat kan nu via de NIEUWE aan­bied­ing tot 1 APRIL voor €39 … Schri­jf u in via de vol­gende link en dan staat u meteen op de verzendli­jst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Sterke cijfers en FED stuwen Wall Street omhoog

31 januari 2019, 09:29 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street prof­i­teerde gis­teren max­i­maal door goeie cijfers (Boe­ing, Mc Don­alds en Apple) en door meer posi­tieve com­mentaren ron­dom de rente door de FED voorzit­ter Pow­ell bij de per­scon­fer­en­tie na de ver­gader­ing. Zo draait hij hele­maal in de richt­ing van Trump die in decem­ber nog zwaar com­men­taar gaf op Pow­ell en zelfs dreigde om hem te ontslaan (ver­van­gen). Zo blijkt maar weer eens hoe ver de macht van Trump reikt, in de meeste gevallen kri­jgt hij zijn zin, nu ook weer dus want de FED spreekt plots een andere taal. De cijfers en de FED bracht­en de beurzen in euforie zodat er een mooie plus kwam te staan op slot­ba­sis, de Nas­daq sluit 155 pun­ten hoger, de Dow Jones 435 pun­ten. Het lijkt makke­lijk te ver­lopen alle­maal maar dat is niet zo, de mark­ten bli­jven moeil­ijk om te lezen want er zijn nogal wat tegen­stri­jdighe­den op alle vlakken. Hoe zit het met de economie? Kun­nen de bedri­jven de groei aan dit tem­po wel vol­houden ook in min­dere tij­den? En hoe lang kan Trump nog zor­gen voor een soort valse euforie met al die prob­le­men die hij veroorza­akt want tussen de VS en Chi­na waar men nu al 3 weken zoge­naamd aan het onder­han­de­len is schi­et het niet op. We moeten dit alles ook in het achter­hoofd houden, het zal niet zo makke­lijk bli­jven ver­lopen. De AEX staat al zo’n 50 pun­ten boven de bodem van rond de Kerst, de Dow Jones nu al 3250 pun­ten en dat is slechts 1 maand geleden !!

Europa:
Europa doet het via de AEX pri­ma maar de DAX bleef wat achter, van­mor­gen zien we de DAX aantrekken en richt­ing de 11.300 pun­ten oplopen. Maar hoe dan ook doet de AEX het over de gehele lijk beter, veel beter zelfs want de index bereikt al de 520,5 van­mor­gen. Zolang de flow erin bli­jft ziet het er goed uit voor Europa maar ook hier moeten we na deze enorme rit omhoog van 10% in een maand tijd oplet­ten. De markt voorzichtig benaderen dus want het bli­jft op som­mige vlakken een dool­hof waar men snel de weg kwi­jt kan geraken.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 APRIL.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 517 — Ste­un 2: 512 — Ste­un 3: 508
Weer­stand 1: 522 — Weer­stand 2: 526 — Weer­stand 3: 529
DAX:
Ste­un 1: 11.150 — Ste­un 2: 11.050 — Ste­un 3: 10.950
Weer­stand 1: 11.250 — Weer­stand 2: 11.400 — Weer­stand 3: 11.600
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.870 — Ste­un 2: 24.600 — Ste­un 3: 24.400
Weer­stand 1: 25.100 — Weer­stand 2: 25.300 — Weer­stand 3: 25.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2675 — Ste­un 2: 2610 — Ste­un 3: 2575
Weer­stand 1: 2725 — Weer­stand 2: 2770 — Weer­stand 3: 2820
Nas­daq:
Ste­un 1: 7100 — Ste­un 2: 7000 — Ste­un 3: 6900
Weer­stand 1: 7200 — Weer­stand 2: 7260 — Weer­stand 3: 7350
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56,5
Weer­stand 1: 62 — Weer­stand 2: 63,5 — Weer­stand 365

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der grote risico’s werd de maand jan­u­ari met winst afgesolten, daar­bij presteerde Index Trad­ing het best met 27% winst, de andere abon­nementen lat­en ook een plus zien behalve Guy Trad­ing met 1% ver­lies. We starten vol goede moed de maand feb­ru­ari op met nieuwe kansen die er snel aankomen, ik denk zelfs mor­gen al. U kunt mee­doen via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen kansen en ik bli­jft de markt voorzichtig en strak benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:
Resul­taat jan­u­ari 2019:

Tussen­stand aan­de­len porte­feuille:
Onze aan­de­len porte­feuille staat op een plus van 9% van­mor­gen bij de open­ing van de beurs, de posi­ties staan nog open. We werken met aan­de­len (tot €2500 per posi­tie), met Turbo’s met een lage hef­boom (tot €2500 per posi­tie), met lan­glopende opties (tot €1000 per posi­tie) en waar het kan nemen we een short posi­tie via een Tur­bo of Boost­er met een lage hef­boom (tot €2000 per posi­tie). We zijn eind novem­ber begonnen, de aangegeven doel­stelling is om met die €25.000 zo’n 10 tot 15% te behalen op jaar­ba­sis, we zijn dus al heel goed onder­weg. Alles wat meer is nemen we mee uiteraard.

Er komen mogelijk weer wat nieuwe posi­ties aan eind vol­gende week ofwel begin feb­ru­ari, het zal van de markt afhangen waar we gaan schake­len en dan kunt u mee. Er zijn nu ook nog posi­ties waar u in kunt stap­pen. Alles doe ik voor­beurs, de posi­ties lopen op mid­lange ter­mi­jn (weken tot maan­den), alles dus per mail voor­beurs om het voor iedereen mogelijk te mak­en gelijk­ti­jdig in te stap­pen of het order voor­beurs in te leggen. Doe nu dus mee met een proe­fabon­nement en schri­jf u nu in voor slechts €19 tot 1 APRIL. Dat kan via de site of de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 05

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 542.09 -4.81 -0.88%
AEX Fut 537.4 -8.85 -1.62%
DAX 11611.51 -135.53 -1.15%
DAX Fut 11554 -197 -1.68%
DOW 25628.9 -623.34 -2.37%
DOW 30 Future 25633.5 -591.5 -2.26%
DJ Transp. 9739.74 -333.41 -3.31%
SP500 2847.11 -75.84 -2.59%
SP Fut 2851.25 -71 -2.4%
NSDQ 7751.77 -239.62 -3%
NSDQ100 7465 -242.43 -3.15%
NSDQ Fut 7490 -221.25 -2.87%
BEL20 3479.2 -30.91 -0.88%
CAC40 5326.87 -61.37 -1.14%
FTSE 100 7094.98 -33.2 -0.47%
SMI 9744.98 -60.52 -0.62%
SEMISOXX 1446.38 -65.87 -4.36%
RSL2000 1460.37 -48.61 -3.22%
Name Last Change %
Nikkei 20710.91 82.9 0.4%
H.SENG 26179.33 130.61 0.5%
Shanghai 2897.43 13.99 0.49%
KS11 1948.3 -2.71 -0.14%
STI 3110.35 -17.39 -0.56%
TWI 10538.11 8.33 0.08%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 97667.49 -2343.79 -2.34%
Merival 26585.97 -1396.99 -4%
IPC Mex. 39862.07 -282.17 -0.7%
KLSE 1609.33 6.86 0.43%
Indon. 6255.6 16.35 0.26%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10622.35 -102.87 -0.96%
Tase 1595.05 3.77 0.24%
Name Last Change %
Olie 53.95 -1.4 -2.53%
Brent 59.13 -0.79 -1.32%
Gas 2.16 0.001 0.05%
Goud 1536.75 28.25 1.87%
GLD Eur/Oz 1379.488 25.359 1.838%
GLD Eur/Kg 44351.58 815.313 1.838%
Zilver 17.39 0.35 2.05%
Zlv Eur/Oz 15.61 0.314 2.013%
Zlv Eur/Kg 501.886 10.101 2.013%
Koper 2.527 -0.03 -1.19%
Alu 1768.75 1.25 0.07%
Nikkel 15665 25 0.16%
Lood 2064 -1.25 -0.06%
Zink 2245 4 0.18%
PLT 860.25 -1.65 -0.19%
PLD 1452.9 -32.3 -2.17%
Name Last Change %
EUR-USD 1.114 0.0064 0.58%
EUR-YEN 117.38 -0.47 -0.4%
EUR-GBP 0.9071 0.0034 0.38%
EUR-SFR 1.0857 -0.0034 -0.31%
USD/Yen 105.39 -1.01 -0.95%
GBP-USD 1.2281 0.0032 0.26%
USD Index 97.55 -0.514 -0.52%
TREAS10 1.533 -0.077 -4.76%
TREAS30 2.027 -0.076 -3.6%
Bitcoin 10081 -269 -2.6%
Bitcoin Cash 305.01 -8.1098 -2.59%
Ethereum (US$) 188.48 -2.63742 -1.38%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 73.078 -0.99255 -1.34%
Name Last Change %
VIX 19.87 3.19 19.12%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:10 Wat bedoel je precies?
 • ...
  21:42 Trump kan niet zoveel meer doen,alles waar nu belasting op wordt...
 • ...
  21:26 Ze hébben allebei hun éigen manier rob, iederéén moest altijd...
 • ...
  21:05 En laat porselein nu erg breekbaar zijn.....made in China hahaha
 • ...
  21:04 Die prullaria hahaha.. .
 • ...
  21:01 Wat maakt Amerika nog, meeste wordt in China gemaakt.
 • ...
  20:57 En laat porselein nu in het engels china heten ...
 • ...
  20:49 Hij is de olifant in de porseleinkast
 • ...
  20:38 Zeker wel, denk echter dat het nergens toe leid en niets anders...
 • ...
  20:34 Voor diegenen die een ploegentijdrit 8 keer zo saai vinden als een...

Twitter @usmarkets