Beursdagboek Trader Guy 19 februari 2019, 08:31

...

Europa VLAK zonder Wall Street, uitbraak blijft wel staan

19 februari 2019, 08:31 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Van­daag weer een nor­male sessie waar Wall Street de week zal opstarten na de vri­je dag van gis­teren, de futures staan van­mor­gen vlak tot iets hoger. Na de uit­braak van vorige week bij veel indices zou de weg nu open kun­nen liggen richt­ing de top­pen van vorig jaar. Bij de Dow Jones, de S&P 500, de Nas­daq en de AEX moet dat mogeli­jhe­den bieden maar de DAX bli­jft daar natu­urlijk nog ver achter gezien de index al weken moeite heeft om stap­pen te mak­en. Wie weet wordt dat de index die de rest de komende peri­ode zal outperformen?

Mark­toverzicht:
Europa dat gis­teren gewoon open was moest een eigen koers varen en dat gaat zoals alti­jd moeiza­am zon­der een impuls uit de VS waar de toon alti­jd wordt gezet. De AEX en de DAX deden dan ook werke­lijk niks want bei­den sluiten EXACT op de slot­stand van vri­jdag af. We kun­nen dan ook weinig melden, de uit­braak bli­jft staan en de poten­tie tot meer bli­jft aan­wezig. Er valt dan ook weinig te melden over de sessie van gis­teren zodat we maar best vooruit kun­nen kijken waar het ook weer wacht­en is op Wall Street waar we net een uit­braak hebben staan bij de S&P 500 en de Nas­daq, bei­den sluiten boven het 200-MA en dat kan inter­es­sant worden.

Van­mor­gen zien we de futures vlak tot wat lager hier in Europa, de AEX rond vlak en de DAX staat 20 pun­ten in de min voor­beurs maar ook dat is te ver­waar­lozen. Het is nu wacht­en wat de mark­ten in de loop van de dag gaan doen nu we vri­jwel over­al een uit­braak zien. Ook de AEX staat sinds de door­braak van eind vorige week boven het 200-daags gemiddelde.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 64 — Ste­un 2: 63 — Ste­un 3: 61
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »