Beursdagboek Trader Guy 20 februari 2019, 08:47


...

Beurzen na wat twijfels wat omhoog, Wall Street zet door richting top

20 februari 2019, 16:59 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street start ook van­daag wat hoger, de Nas­daq neemt de lei­d­ing met 0,25% erbij, de Dow vol­gt rustig net als de S&P 500 die ook wat hoger ger­aakt na een uurt­je han­del. We weten hoe het zit, alle indices op Wall Street staan nu rond of boven hun 200-daags gemid­delde en dat is posi­tief voor het ver­volg de komende peri­ode. In Europa zien we dat de AEX boven dat 200-MA wist te breken eind vorige week, de CAC 40 staat in de buurt van het 200-MA maar de DAX heeft nog een eind te gaan voor dat het 200-MA in beeld komt. Dus Wall Street loopt duidelijk wat voor op Europa al moet ik zeggen dat de AEX goed mee­doet deze keer in vergelijk­ing met de DAX en in min­dere mate de CAC 40.

De indices zetten dus nog steeds in op een goeie afloopt van het han­delscon­flict tussen de VS en Chi­na, mede door dat de indices nu boven hun 200-MA uitkomen ligt de weg open naar meer de komende weken, zek­er als het alle­maal zoals men verwacht goed afloopt. Voor­lop­ig alles nog bull­ish ook al zien we wat haperin­gen tussendoor bij onder andere de AEX maar zoals ik al aan­gaf bli­jft het 200-MA een grote rol van beteke­nis spe­len, de weg richt­ing de top­pen ligt dus open.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

AEX even een dipje, Wall Street blijft op zoek naar topzone

20 februari 2019, 08:47 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street dat maandag nog dicht bleef door een feestdag start de week redelijk op met een kleine plus, alles bij elka­ar na het sterke slot van vorige week is het wel een duidelijk ver­volg richt­ing de top­zone waar de hoog­ste standen ooit hun opwacht­ing mak­en. De Dow Jones komt daar nu op min­der dan 1000 pun­ten van terecht op slot­ba­sis, ook de S&P 500 en de Nas­daq mak­en opnieuw een stap in die richt­ing al bli­jven de laat­ste 2 er op dit moment verder vanaf. Een posi­tief sig­naal is dat de S&P 500 en de Nas­daq hun 200-daags gemid­delde nu ook achter zich lat­en. De ral­ly zet dus door en het lijkt erop dat de indices snel terug willen naar het punt waar de dal­ing begon begin okto­ber. De huidi­ge mark­t­si­t­u­atie ver­toont trouwens veel gelijkenis­sen met het ver­loop in 1998 toen alles zelfs nog wat sneller ging. Toen her­pak­te de S&P 500 zich van -22% naar vlak in 33 sessies.

Wall Street dus behoor­lijk goed bezig en dat ter­wi­jl we nog wacht­en op de uitkomst na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na over het han­delscon­flict, als dat ook nog goed uit­pakt dan kun­nen we mogelijk snel de over­steek mak­en richt­ing de top­pen. De vraag is wat er daar­na zal gebeuren eens de kogel door de kerk is? Daar moeten we voor oplet­ten want dan vallen we wat nieuws en sen­ti­ment betre­ft een beet­je in een lege markt en dan weten we niet goed welke reac­tie dat zal teweeg bren­gen. Het zou goed kun­nen dat we door­gaan richt­ing de cijfers over Q1 2019 die begin april naar buiten komen of dat de markt even een goeie pull­back laat zien om daar­na pas door te stoten om nieuwe top­pen (all time highs) neer te zetten? We bli­jven alles op de voet vol­gen uiteraard …

Mark­toverzicht:
Europa moest in eerste instantie een stap­je terug gis­teren maar wist zich goed te her­pakken na de open­ing van Wall Street waar de week ook wat lager begon maar dat werd snel gevol­gd door een her­s­tel. Zo bli­jven alle indices op koers om door te trekken richt­ing de top­zone van vorig jaar behalve de DAX die daar nog te ver onder zit. Daarom zou het ook kun­nen dat de DAX nog met een soort inhaal­race moet komen, dat is niet zek­er maar de kans is wel groot dat de Duit­sers nog wat in te halen hebben. Verder lijkt het erop dat we opnieuw te mak­en kri­j­gen met een Buy the Dips” markt, elke terug­val wordt snel opgekocht en dat is iets wat we herken­nen van vorig jaar tij­dens de ral­ly richt­ing de top­pen. Daarom ga ik ook nu uit dat vooral de AEX samen met Wall Street die top­zone weer kan gaan opzoeken richt­ing het voorjaar.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 573.46 -3.37 -0.58%
AEX Fut 573.85 -2.9 -0.5%
DAX 12380.31 -88.22 -0.71%
DAX Fut 12405.75 -3 -0.02%
DOW 27076.82 -142.7 -0.52%
DOW 30 Future 27107 27 0.1%
DJ Transp. 10730.28 -83.34 -0.77%
SP500 2997.96 -9.43 -0.31%
SP Fut 3004 2.5 0.09%
NSDQ 8153.54 -23.17 -0.28%
NSDQ100 7852.41 -40.54 -0.51%
NSDQ Fut 7888 8.5 0.11%
BEL20 3700.19 -30.05 -0.81%
CAC40 5602.23 -53.22 -0.94%
FTSE 100 7321.41 -46.05 -0.63%
SMI 9969.19 -78.15 -0.78%
SEMISOXX 1594.49 -11.16 -0.7%
RSL2000 1583.68 3.72 0.24%
Name Last Change %
Nikkei 21988.29 228.68 1.05%
H.SENG 27124.55 -228.14 -0.83%
Shanghai 3030.75 -0.48 -0.02%
KS11 2062.22 13.02 0.64%
STI 3203.93 -7.56 -0.24%
TWI 10898.13 70.58 0.65%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103680.41 179.23 0.17%
Merival 30561.27 424.99 1.41%
IPC Mex. 42841.46 171.05 0.4%
KLSE 1601.25 0.25 0.02%
Indon. 6219.44 -115.41 -1.82%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10858.61 26.86 0.25%
Tase 1608.77 -0.39 -0.02%
Name Last Change %
Olie 61.61 -1.06 -1.69%
Brent 68.01 -0.05 -0.07%
Gas 2.681 -0.007 -0.26%
Goud 1506.15 0.3 0.02%
GLD Eur/Oz 1368.73 0.273 0.02%
GLD Eur/Kg 44005.677 8.765 0.02%
Zilver 17.933 0.015 0.08%
Zlv Eur/Oz 16.297 0.014 0.084%
Zlv Eur/Kg 523.954 0.438 0.084%
Koper 2.645 0.003 0.11%
Alu 1787.75 -23 -1.27%
Nikkel 17285 -465 -2.62%
Lood 2096 -13.75 -0.65%
Zink 2356 -35 -1.46%
PLT 937.85 -1 -0.11%
PLD 1604.9 7.95 0.5%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1003 0.0005 0.05%
EUR-YEN 118.95 0.04 0.04%
EUR-GBP 0.8852 0.0006 0.07%
EUR-SFR 1.0926 0.0009 0.08%
USD/Yen 108.1 -0.01 -0.01%
GBP-USD 1.2428 0.0001 %
USD Index 98.185 0.355 0.36%
TREAS10 1.843 -0.056 -2.94%
TREAS30 2.315 -0.061 -2.58%
Bitcoin 10314 -10 -0.1%
Bitcoin Cash 307.66 4.72577 1.56%
Ethereum (US$) 197.25 8.36749 4.43%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.485 2.19311 3.12%
Name Last Change %
VIX 14.67 0.93 6.77%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  00:29 Yes, invest in camels
 • ...
  00:25 Enkel kenners en insiders spreken van de spefifieke locatie, denk jij...
 • ...
  00:06 Opstand van de Galliers
 • ...
  23:59 ...
 • ...
  23:44 Er is hoop : een vrouwelijke minister van Kenia gaat het probleem van...
 • ...
  23:38 Het probleem zit hem in, als je commentaar geeft, dit soms als...
 • ...
  23:11 Daar gaat crypto weer.
 • ...
  22:43 Https://youtu.be/152OoTVjFOs
 • ...
  22:35 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...
 • ...
  22:33 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...

Twitter @usmarkets