Beursdagboek Trader Guy 20 februari 2019, 08:47


...

Beurzen na wat twijfels wat omhoog, Wall Street zet door richting top

20 februari 2019, 16:59 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street start ook van­daag wat hoger, de Nas­daq neemt de lei­d­ing met 0,25% erbij, de Dow vol­gt rustig net als de S&P 500 die ook wat hoger ger­aakt na een uurt­je han­del. We weten hoe het zit, alle indices op Wall Street staan nu rond of boven hun 200-daags gemid­delde en dat is posi­tief voor het ver­volg de komende peri­ode. In Europa zien we dat de AEX boven dat 200-MA wist te breken eind vorige week, de CAC 40 staat in de buurt van het 200-MA maar de DAX heeft nog een eind te gaan voor dat het 200-MA in beeld komt. Dus Wall Street loopt duidelijk wat voor op Europa al moet ik zeggen dat de AEX goed mee­doet deze keer in vergelijk­ing met de DAX en in min­dere mate de CAC 40.

De indices zetten dus nog steeds in op een goeie afloopt van het han­delscon­flict tussen de VS en Chi­na, mede door dat de indices nu boven hun 200-MA uitkomen ligt de weg open naar meer de komende weken, zek­er als het alle­maal zoals men verwacht goed afloopt. Voor­lop­ig alles nog bull­ish ook al zien we wat haperin­gen tussendoor bij onder andere de AEX maar zoals ik al aan­gaf bli­jft het 200-MA een grote rol van beteke­nis spe­len, de weg richt­ing de top­pen ligt dus open.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

AEX even een dipje, Wall Street blijft op zoek naar topzone

20 februari 2019, 08:47 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street dat maandag nog dicht bleef door een feestdag start de week redelijk op met een kleine plus, alles bij elka­ar na het sterke slot van vorige week is het wel een duidelijk ver­volg richt­ing de top­zone waar de hoog­ste standen ooit hun opwacht­ing mak­en. De Dow Jones komt daar nu op min­der dan 1000 pun­ten van terecht op slot­ba­sis, ook de S&P 500 en de Nas­daq mak­en opnieuw een stap in die richt­ing al bli­jven de laat­ste 2 er op dit moment verder vanaf. Een posi­tief sig­naal is dat de S&P 500 en de Nas­daq hun 200-daags gemid­delde nu ook achter zich lat­en. De ral­ly zet dus door en het lijkt erop dat de indices snel terug willen naar het punt waar de dal­ing begon begin okto­ber. De huidi­ge mark­t­si­t­u­atie ver­toont trouwens veel gelijkenis­sen met het ver­loop in 1998 toen alles zelfs nog wat sneller ging. Toen her­pak­te de S&P 500 zich van -22% naar vlak in 33 sessies.

Wall Street dus behoor­lijk goed bezig en dat ter­wi­jl we nog wacht­en op de uitkomst na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na over het han­delscon­flict, als dat ook nog goed uit­pakt dan kun­nen we mogelijk snel de over­steek mak­en richt­ing de top­pen. De vraag is wat er daar­na zal gebeuren eens de kogel door de kerk is? Daar moeten we voor oplet­ten want dan vallen we wat nieuws en sen­ti­ment betre­ft een beet­je in een lege markt en dan weten we niet goed welke reac­tie dat zal teweeg bren­gen. Het zou goed kun­nen dat we door­gaan richt­ing de cijfers over Q1 2019 die begin april naar buiten komen of dat de markt even een goeie pull­back laat zien om daar­na pas door te stoten om nieuwe top­pen (all time highs) neer te zetten? We bli­jven alles op de voet vol­gen uiteraard …

Mark­toverzicht:
Europa moest in eerste instantie een stap­je terug gis­teren maar wist zich goed te her­pakken na de open­ing van Wall Street waar de week ook wat lager begon maar dat werd snel gevol­gd door een her­s­tel. Zo bli­jven alle indices op koers om door te trekken richt­ing de top­zone van vorig jaar behalve de DAX die daar nog te ver onder zit. Daarom zou het ook kun­nen dat de DAX nog met een soort inhaal­race moet komen, dat is niet zek­er maar de kans is wel groot dat de Duit­sers nog wat in te halen hebben. Verder lijkt het erop dat we opnieuw te mak­en kri­j­gen met een Buy the Dips” markt, elke terug­val wordt snel opgekocht en dat is iets wat we herken­nen van vorig jaar tij­dens de ral­ly richt­ing de top­pen. Daarom ga ik ook nu uit dat vooral de AEX samen met Wall Street die top­zone weer kan gaan opzoeken richt­ing het voorjaar.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26511.05 -48.49 -0.18%
DOW 30 Future 26527.5 -38.5 -0.14%
DJ Transp. 10977.06 -11.16 -0.1%
SP500 2907.97 2.94 0.1%
SP Fut 2914 4 0.14%
NSDQ 8015.27 17.2 0.22%
NSDQ100 7713.5 23.78 0.31%
NSDQ Fut 7742.75 30.25 0.39%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1558.29 0.16 0.01%
RSL2000 1560.4 -3.99 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94588.06 9.8 0.01%
Merival 30847.55 -1189.23 -3.71%
IPC Mex. 45381.22 -144.07 -0.32%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.72 1.65 2.58%
Brent 74.14 2.17 3.02%
Gas 2.563 0.028 1.1%
Goud 1276.75 0.75 0.06%
GLD Eur/Oz 1134.082 0.666 0.059%
GLD Eur/Kg 36461.597 21.419 0.059%
Zilver 14.967 0.012 0.08%
Zlv Eur/Oz 13.295 0.011 0.08%
Zlv Eur/Kg 427.43 0.343 0.08%
Koper 2.904 -0.016 -0.55%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 903.7 0 0%
PLD 1370.5 -28 -2%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1257 0.0011 0.1%
EUR-YEN 126.01 0.19 0.15%
EUR-GBP 0.867 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.1434 0.0029 0.25%
USD/Yen 111.94 0.04 0.04%
GBP-USD 1.2978 -0.0008 -0.07%
USD Index 96.963 -0.188 -0.19%
TREAS10 2.587 0.029 1.12%
TREAS30 2.99 0.031 1.06%
Bitcoin 5432.3 165.7 3.15%
Bitcoin Cash 292.29 8.12706 2.86%
Ethereum (US$) 171.87 4.89244 2.93%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.781 1.47598 1.96%
Name Last Change %
VIX 12.42 0.33 2.73%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets