Beursdagboek Trader Guy 20 februari 2019, 08:47


...

Beurzen na wat twijfels wat omhoog, Wall Street zet door richting top

20 februari 2019, 16:59 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street start ook van­daag wat hoger, de Nas­daq neemt de lei­d­ing met 0,25% erbij, de Dow vol­gt rustig net als de S&P 500 die ook wat hoger ger­aakt na een uurt­je han­del. We weten hoe het zit, alle indices op Wall Street staan nu rond of boven hun 200-daags gemid­delde en dat is posi­tief voor het ver­volg de komende peri­ode. In Europa zien we dat de AEX boven dat 200-MA wist te breken eind vorige week, de CAC 40 staat in de buurt van het 200-MA maar de DAX heeft nog een eind te gaan voor dat het 200-MA in beeld komt. Dus Wall Street loopt duidelijk wat voor op Europa al moet ik zeggen dat de AEX goed mee­doet deze keer in vergelijk­ing met de DAX en in min­dere mate de CAC 40.

De indices zetten dus nog steeds in op een goeie afloopt van het han­delscon­flict tussen de VS en Chi­na, mede door dat de indices nu boven hun 200-MA uitkomen ligt de weg open naar meer de komende weken, zek­er als het alle­maal zoals men verwacht goed afloopt. Voor­lop­ig alles nog bull­ish ook al zien we wat haperin­gen tussendoor bij onder andere de AEX maar zoals ik al aan­gaf bli­jft het 200-MA een grote rol van beteke­nis spe­len, de weg richt­ing de top­pen ligt dus open.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

AEX even een dipje, Wall Street blijft op zoek naar topzone

20 februari 2019, 08:47 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street dat maandag nog dicht bleef door een feestdag start de week redelijk op met een kleine plus, alles bij elka­ar na het sterke slot van vorige week is het wel een duidelijk ver­volg richt­ing de top­zone waar de hoog­ste standen ooit hun opwacht­ing mak­en. De Dow Jones komt daar nu op min­der dan 1000 pun­ten van terecht op slot­ba­sis, ook de S&P 500 en de Nas­daq mak­en opnieuw een stap in die richt­ing al bli­jven de laat­ste 2 er op dit moment verder vanaf. Een posi­tief sig­naal is dat de S&P 500 en de Nas­daq hun 200-daags gemid­delde nu ook achter zich lat­en. De ral­ly zet dus door en het lijkt erop dat de indices snel terug willen naar het punt waar de dal­ing begon begin okto­ber. De huidi­ge mark­t­si­t­u­atie ver­toont trouwens veel gelijkenis­sen met het ver­loop in 1998 toen alles zelfs nog wat sneller ging. Toen her­pak­te de S&P 500 zich van -22% naar vlak in 33 sessies.

Wall Street dus behoor­lijk goed bezig en dat ter­wi­jl we nog wacht­en op de uitkomst na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na over het han­delscon­flict, als dat ook nog goed uit­pakt dan kun­nen we mogelijk snel de over­steek mak­en richt­ing de top­pen. De vraag is wat er daar­na zal gebeuren eens de kogel door de kerk is? Daar moeten we voor oplet­ten want dan vallen we wat nieuws en sen­ti­ment betre­ft een beet­je in een lege markt en dan weten we niet goed welke reac­tie dat zal teweeg bren­gen. Het zou goed kun­nen dat we door­gaan richt­ing de cijfers over Q1 2019 die begin april naar buiten komen of dat de markt even een goeie pull­back laat zien om daar­na pas door te stoten om nieuwe top­pen (all time highs) neer te zetten? We bli­jven alles op de voet vol­gen uiteraard …

Mark­toverzicht:
Europa moest in eerste instantie een stap­je terug gis­teren maar wist zich goed te her­pakken na de open­ing van Wall Street waar de week ook wat lager begon maar dat werd snel gevol­gd door een her­s­tel. Zo bli­jven alle indices op koers om door te trekken richt­ing de top­zone van vorig jaar behalve de DAX die daar nog te ver onder zit. Daarom zou het ook kun­nen dat de DAX nog met een soort inhaal­race moet komen, dat is niet zek­er maar de kans is wel groot dat de Duit­sers nog wat in te halen hebben. Verder lijkt het erop dat we opnieuw te mak­en kri­j­gen met een Buy the Dips” markt, elke terug­val wordt snel opgekocht en dat is iets wat we herken­nen van vorig jaar tij­dens de ral­ly richt­ing de top­pen. Daarom ga ik ook nu uit dat vooral de AEX samen met Wall Street die top­zone weer kan gaan opzoeken richt­ing het voorjaar.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 558.24 -0.08 -0.01%
AEX Fut 557.2 -0.3 -0.05%
DAX 12245.32 16.88 0.14%
DAX Fut 12218 44.5 0.36%
DOW 26536.82 -11.4 -0.04%
DOW 30 Future 26523 -39 -0.15%
DJ Transp. 10176.79 66.88 0.66%
SP500 2913.78 -3.6 -0.12%
SP Fut 2915 -7 -0.24%
NSDQ 7909.97 25.25 0.32%
NSDQ100 7627.05 35.52 0.47%
NSDQ Fut 7642.75 14 0.18%
BEL20 3497.32 -0.9 -0.03%
CAC40 5500.72 -13.85 -0.25%
FTSE 100 7416.39 -6.04 -0.08%
SMI 9851.5 -41 -0.41%
SEMISOXX 1435.83 44.71 3.21%
RSL2000 1517.99 -3.89 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 21086.59 -107.22 -0.51%
H.SENG 28221.98 36 0.13%
Shanghai 2976.28 -5.79 -0.19%
KS11 2121.85 0.21 0.01%
STI 3301.25 -3.02 -0.09%
TWI 10652.55 -54.17 -0.51%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 100688.63 595.68 0.6%
Merival 39916.77 -375.49 -0.93%
IPC Mex. 43792.08 -0.09 -0.02%
KLSE 1674.49 -2.12 -0.13%
Indon. 6310.49 -9.96 -0.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10408.05 -10.24 -0.1%
Tase 1573.37 4.47 0.28%
Name Last Change %
Olie 59.2 1.37 2.37%
Brent 65.48 0.02 0.03%
Gas 2.273 -0.013 -0.57%
Goud 1412.4 -6.3 -0.44%
GLD Eur/Oz 1242.435 -5.542 -0.446%
GLD Eur/Kg 39945.21 -178.175 -0.446%
Zilver 15.235 -0.065 -0.42%
Zlv Eur/Oz 13.402 -0.057 -0.427%
Zlv Eur/Kg 430.873 -1.838 -0.427%
Koper 2.713 -0.022 -0.8%
Alu 1815 2 0.11%
Nikkel 12507.5 207.5 1.69%
Lood 1923.25 -10.75 -0.56%
Zink 2501.75 -32.25 -1.27%
PLT 820.4 5.9 0.72%
PLD 1514.2 -18.3 -1.19%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1368 0.0002 0.02%
EUR-YEN 122.44 -0.04 -0.03%
EUR-GBP 0.8958 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.1113 -0.0001 %
USD/Yen 107.7 -0.06 -0.05%
GBP-USD 1.2689 0.0002 0.02%
USD Index 95.72 0.072 0.08%
TREAS10 2.049 0.057 2.84%
TREAS30 2.57 0.044 1.75%
Bitcoin 12651 1101 9.53%
Bitcoin Cash 479.28 8.75182 1.86%
Ethereum (US$) 339.32 26.95693 8.63%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 131.116 -1.48513 -1.12%
Name Last Change %
VIX 16.21 -0.07 -0.43%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:04 Eff dippen ... BTC aan 11.250 verkocht.. ik koop wel weer wat lager...
 • ...
  23:03 1 van die bitcoin olifanten cashed ff in...binnen een paar minuutjes...
 • ...
  22:48 Ik verwacht nu een seriueze afstort
 • ...
  22:46 Haha gek he 🤷🏼‍♂️
 • ...
  22:45 Bitcoin zakt ineen
 • ...
  22:44 Tjaaa...zilver ligt er al jaren als een dood vogeltje! maar zijn tijd...
 • ...
  22:43 Eerder zijwaarts... beetje hangen. Klaarmaken voor de 27k! 📈...
 • ...
  22:34 Proficiat X
 • ...
  22:34 Toch gestaag naar beneden.
 • ...
  22:25 Goud is lekker rustig. Bodempje bouwen 😇

Twitter @usmarkets