Beursdagboek Trader Guy 20 februari 2019, 16:59


...

Beurzen na wat twijfels wat omhoog, Wall Street zet door richting top

20 februari 2019, 16:59 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street start ook van­daag wat hoger, de Nas­daq neemt de lei­d­ing met 0,25% erbij, de Dow vol­gt rustig net als de S&P 500 die ook wat hoger ger­aakt na een uurt­je han­del. We weten hoe het zit, alle indices op Wall Street staan nu rond of boven hun 200-daags gemid­delde en dat is posi­tief voor het ver­volg de komende peri­ode. In Europa zien we dat de AEX boven dat 200-MA wist te breken eind vorige week, de CAC 40 staat in de buurt van het 200-MA maar de DAX heeft nog een eind te gaan voor dat het 200-MA in beeld komt. Dus Wall Street loopt duidelijk wat voor op Europa al moet ik zeggen dat de AEX goed mee­doet deze keer in vergelijk­ing met de DAX en in min­dere mate de CAC 40.

De indices zetten dus nog steeds in op een goeie afloopt van het han­delscon­flict tussen de VS en Chi­na, mede door dat de indices nu boven hun 200-MA uitkomen ligt de weg open naar meer de komende weken, zek­er als het alle­maal zoals men verwacht goed afloopt. Voor­lop­ig alles nog bull­ish ook al zien we wat haperin­gen tussendoor bij onder andere de AEX maar zoals ik al aan­gaf bli­jft het 200-MA een grote rol van beteke­nis spe­len, de weg richt­ing de top­pen ligt dus open.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

AEX even een dipje, Wall Street blijft op zoek naar topzone

20 februari 2019, 08:47 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street dat maandag nog dicht bleef door een feestdag start de week redelijk op met een kleine plus, alles bij elka­ar na het sterke slot van vorige week is het wel een duidelijk ver­volg richt­ing de top­zone waar de hoog­ste standen ooit hun opwacht­ing mak­en. De Dow Jones komt daar nu op min­der dan 1000 pun­ten van terecht op slot­ba­sis, ook de S&P 500 en de Nas­daq mak­en opnieuw een stap in die richt­ing al bli­jven de laat­ste 2 er op dit moment verder vanaf. Een posi­tief sig­naal is dat de S&P 500 en de Nas­daq hun 200-daags gemid­delde nu ook achter zich lat­en. De ral­ly zet dus door en het lijkt erop dat de indices snel terug willen naar het punt waar de dal­ing begon begin okto­ber. De huidi­ge mark­t­si­t­u­atie ver­toont trouwens veel gelijkenis­sen met het ver­loop in 1998 toen alles zelfs nog wat sneller ging. Toen her­pak­te de S&P 500 zich van ‑22% naar vlak in 33 sessies.

Wall Street dus behoor­lijk goed bezig en dat ter­wi­jl we nog wacht­en op de uitkomst na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na over het han­delscon­flict, als dat ook nog goed uit­pakt dan kun­nen we mogelijk snel de over­steek mak­en richt­ing de top­pen. De vraag is wat er daar­na zal gebeuren eens de kogel door de kerk is? Daar moeten we voor oplet­ten want dan vallen we wat nieuws en sen­ti­ment betre­ft een beet­je in een lege markt en dan weten we niet goed welke reac­tie dat zal teweeg bren­gen. Het zou goed kun­nen dat we door­gaan richt­ing de cijfers over Q1 2019 die begin april naar buiten komen of dat de markt even een goeie pull­back laat zien om daar­na pas door te stoten om nieuwe top­pen (all time highs) neer te zetten? We bli­jven alles op de voet vol­gen uiteraard …

Mark­toverzicht:
Europa moest in eerste instantie een stap­je terug gis­teren maar wist zich goed te her­pakken na de open­ing van Wall Street waar de week ook wat lager begon maar dat werd snel gevol­gd door een her­s­tel. Zo bli­jven alle indices op koers om door te trekken richt­ing de top­zone van vorig jaar behalve de DAX die daar nog te ver onder zit. Daarom zou het ook kun­nen dat de DAX nog met een soort inhaal­race moet komen, dat is niet zek­er maar de kans is wel groot dat de Duit­sers nog wat in te halen hebben. Verder lijkt het erop dat we opnieuw te mak­en kri­j­gen met een Buy the Dips” markt, elke terug­val wordt snel opgekocht en dat is iets wat we herken­nen van vorig jaar tij­dens de ral­ly richt­ing de top­pen. Daarom ga ik ook nu uit dat vooral de AEX samen met Wall Street die top­zone weer kan gaan opzoeken richt­ing het voorjaar.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.350 — Weer­stand 2: 11.425 — Weer­stand 3: 11.500
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2725 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 08

Koersen

Name Last Change %
AEX 598.96 3.7 0.62%
AEX Fut 598.9 3.55 0.59%
DAX 13241.75 61.52 0.47%
DAX Fut 13235.5 0.25 0.01%
DOW 28004.89 222.93 0.8%
DOW 30 Future 27955.5 2.5 0.01%
DJ Transp. 10876.29 4.94 0.05%
SP500 3120.46 23.83 0.77%
SP Fut 3117 -1.25 -0.04%
NSDQ 8540.83 61.81 0.73%
NSDQ100 8315.52 57.69 0.7%
NSDQ Fut 8317.5 -1.25 -0.01%
BEL20 3894.25 23.98 0.62%
CAC40 5939.27 38.2 0.65%
FTSE 100 7302.94 10.18 0.14%
SMI 10310.12 76.89 0.75%
SEMISOXX 1742.93 15.34 0.89%
RSL2000 1596.5 7.39 0.47%
Name Last Change %
Nikkei 23362 58.68 0.23%
H.SENG 26552 225.34 0.86%
Shanghai 2900.25 8.91 0.31%
KS11 2156.53 -5.65 -0.26%
STI 3240.94 2.08 0.06%
TWI 11542.95 17.35 0.15%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 106556.88 496.93 0.47%
Merival 31851.61 831.92 2.68%
IPC Mex. 43392.36 203.67 0.47%
KLSE 1594.58 -0.17 -0.01%
Indon. 6128.35 29.39 0.48%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10842.85 -51.85 -0.48%
Tase 1674.09 10.02 0.6%
Name Last Change %
Olie 57.88 0.05 0.09%
Brent 63.34 0 0%
Gas 2.643 -0.032 -1.2%
Goud 1466.45 -2.05 -0.14%
GLD Eur/Oz 1326.384 -1.854 -0.14%
GLD Eur/Kg 42644.231 -59.614 -0.14%
Zilver 16.887 -0.061 -0.36%
Zlv Eur/Oz 15.274 -0.055 -0.361%
Zlv Eur/Kg 491.072 -1.774 -0.361%
Koper 2.638 0.002 0.08%
Alu 1755 -2 -0.11%
Nikkel 14717.5 -235 -1.57%
Lood 2006.25 -1.5 -0.07%
Zink 2382.5 -3.75 -0.16%
PLT 892.1 -0.3 -0.03%
PLD 1686.4 13.45 0.8%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1058 0.0008 0.08%
EUR-YEN 120.33 0.17 0.14%
EUR-GBP 0.8557 -0.0003 -0.03%
EUR-SFR 1.0942 0.0008 0.07%
USD/Yen 108.82 0.11 0.1%
GBP-USD 1.2921 0.0022 0.17%
USD Index 97.82 -0.037 -0.04%
TREAS10 1.827 -0.007 -0.37%
TREAS30 2.304 -0.007 -0.3%
Bitcoin 8519.1 0.7 0.01%
Bitcoin Cash 264.79 -1.62513 -0.61%
Ethereum (US$) 183.6 0.73147 0.4%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 59.128 0.6838 1.17%
Name Last Change %
VIX 12.05 -1 -7.66%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:48 Goeie avond allen ... Mathieu V.D.P. heeft gisteren en vandaag...
 • ...
  23:26 Broertje heeft ook een chromebook , is erg tevreden . Veiligheid...
 • ...
  23:16 Weekwatcher van Peter, altijd leuk , lekker...
 • ...
  21:48 Zit je short BB?
 • ...
  21:47 Mooi dat je tevreden bent. Mijn laptop loopt steeds bloedheet van al...
 • ...
  21:30 Wat gaan ze morgen weer uitspoken? Ik ben er niet gerust op. Tot...
 • ...
  21:13 Die rommel heb ik niet nodig
 • ...
  21:09 Ach als je wat meer winsten maakt , koop je maar een duurdere laptop...
 • ...
  21:07 Chromebook...al 5 jaar...250 euro, supersnel. geen beveiliging nodig...
 • ...
  21:03 Linux Kris?

Twitter @usmarkets