Beursdagboek Trader Guy 21 februari 2019, 16:29

...

Wall Street wat lager, Europa kan winst vasthouden

21 februari 2019, 16:29 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


Wall Street moet op slechte economis­che data wat inlev­eren maar zoals we merken is het weer zuinig en het zou me ook van­daag niet ver­won­deren dat de dip wordt opgekocht richt­ing de avond. We zien de Nas­daq op of rond het 200-daags gemid­delde uitkomen, de S&P 500 staat er nog boven. De Dow Jones was daar al ver van weg gelopen zodat er daar niet veel gevaar meer inz­it al moeten we natu­urlijk niet gaan denken dat het niet omlaag kan. Voor­lop­ig bli­jven de mark­ten bull­ish tot het tegen­deel word bewezen, tot dan dus buy the dips zow­el hier in Europa als op Wall Street.

Toch verwacht ik nog een behoor­lijke posi­tieve stoot omhoog erbij mocht bek­end wor­den dat men eruit is met de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na waar ze nu al weken mee bezig zijn. In het overzicht­je hieron­der (grafieken) ziet u dat de uit­braak er gewoon is en dat zoals ik aan­gaf de weg naar hogere niveau’s open ligt. Het is wacht­en op een duidelijke beves­tig­ing die er kan komen door een belan­grijk nieuws­feit en u weet wel wat dat zal (kun­nen) zijn …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 – 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Kans op beweging richting topzone wordt steeds groter

21 februari 2019, 08:38 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)


Wall Street sluit de sessie posi­tief af, de notulen van de FED wer­den goed ont­van­gen en Trump zei dat 1 maart niet defin­i­tief het einde van de dead­line moet wor­den wat betre­ft de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na. Dat ver­haal bli­jft als een soort rode draad meelopen op Wall Street, komen ze eruit of niet? De markt gaat van het posi­tieve uit en dat resul­teert in hoop het­geen de markt verder omhoog duwt. Voor­lop­ig dus geen onrust meer, we zit­ten opnieuw met een kalme markt die omhoog gericht bli­jft, dat zek­er nu alle indices boven hun 200-daags gemid­delde staan en de Dow Jones op min­der dan 1000 pun­ten onder de top terecht komt. De S&P 500 en de Nas­daq zit­ten daar nog verder vanaf, daar zal er wat meer tijd voor nodig zijn of er moet een ver­snelling omhoog komen bij de tech­nolo­gie aan­de­len en dan spec­i­fiek de zwaargewicht­en Apple, Ama­zon, Microsoft en Alpha­bet (Google). Van­mor­gen zien we dat de futures in ieder geval hoger staan, de Dow Jones tot 100 pun­ten in de plus, de Nas­daq zo’n 25 pun­ten hoger.

Mark­toverzicht:
Europa loopt nu ook lekker door omhoog met de DAX die een uit­braak tra­cht te forceren boven de 11.400 pun­ten waar de index eerder prob­le­men mee had. De AEX bli­jft na de ste­vige ral­ly van de afgelopen weken wat hangen tussen de pak­weg 537 en de 541 pun­ten maar de index bli­jft bull­ish, eens de index door weet te trekken dan voorzie ik kansen richt­ing de 545 en 548 pun­ten op redelijk korte ter­mi­jn. De DAX daar­ente­gen die nu dus ook uit­breekt of daar in ieder geval mee bezig is zou wat meer snel­heid kun­nen ontwikke­len omdat de index behoor­lijk achter bli­jft momenteel. Daarom verwacht ik een ver­snelling richt­ing het 200-daags gemid­delde wat betre­ft de DAX. Door dat de AEX al enkele sessies boven dat 200-MA staat zou de AEX wat makke­lijk­er omhoog moeten kun­nen richt­ing de top­zone van vorig jaar (572574). In bei­de gevallen telt natu­urlijk mee dat Wall Street het verder ook goed moet bli­jven doen.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 MEI.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 538 — Ste­un 2: 535 — Ste­un 3: 531
Weer­stand 1: 542 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 548
DAX:
Ste­un 1: 11.350 — Ste­un 2: 11.250 — Ste­un 3: 11.150
Weer­stand 1: 11.500 — Weer­stand 2: 11.650 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.700 — Ste­un 2: 25.500 — Ste­un 3: 25.350
Weer­stand 1: 26.100 — Weer­stand 2: 26.400 — Weer­stand 3: 26.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2775 — Ste­un 2: 2690 — Ste­un 3: 2640
Weer­stand 1: 2815 — Weer­stand 2: 2875 — Weer­stand 3: 2940
Nas­daq:
Ste­un 1: 7450 — Ste­un 2: 7350 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7550 — Weer­stand 2: 7700 — Weer­stand 3: 7825
Brent olie:
Ste­un 1: 65 — Ste­un 2: 64 — Ste­un 3: 62
Weer­stand 1: 67,5 — Weer­stand 2: 70 — Weer­stand 372

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Deze maand hebben we al wat posi­ties kun­nen afron­den en met suc­ces zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in het overzicht hieron­der. We zit­ten nu nog in de markt met wat kleine posi­ties. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
Ook in 2018 was het een posi­tief jaar voor de abon­nementen, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018 en 2019:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »