Beursdagboek Trader Guy 9 maart 2020, 11:22

...

Update markt: AEX richting bekende steun eind 2018

9 maart 2020, 11:22 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Goeiemor­gen, een dra­ma indi­catie van­mor­gen op de beurzen, de futures staan fors lager ter­wi­jl de oliepri­js al even tot onder de $30 terecht kwam. De beurzen lat­en een fors lagere open­ing zien, de Dow Jones 1250 pun­ten lager, vol­gens mij staan ze stil bij ‑5% voor­beurs de futures, de Nas­daq future laat 410 pun­ten ver­lies zien, de S&P 500 145 pun­ten, alle 3 tot ‑5%, dus dat zou de MAX zijn voor de futures …De DAX staat voor­beurs 600 pun­ten ver­lies zien, was zelfs al ‑700 pun­ten. De verwacht­ing is dat de AEX een goeie 25 tot 30 pun­ten lager zal starten om meteen tot rond de 500 pun­ten uit te komen. Eind vorige week gaf ik via de BLOG al aan dat we een rare maandag zouden kun­nen kri­j­gen, wel het is het geval zo te zien. Alles toont grote ver­liezen, Japan ver­li­est 5,5%, de Hang Seng laat 3,5% liggen ter­wi­jl Chi­na slechts 3% ver­lies laat zien.

Er komen van­nacht heel wat toe­s­tanden bij elka­ar, er is nog steeds het virus spook dat over de mark­ten waait, daar kwam nu de dump van olie bij door Sau­di Ara­bië omdat ze de Russen een lesje willen leren door dat die niet mee willen doen met een beperk­ing van de pro­duc­tie tij­dens deze economis­che malaise het­geen de OPEC uit elka­ar lijkt te dri­jven. Ook daar­door komt er extra olie op het vuur (let­ter­lijk en figu­urlijk). De olie zakt 30%, vol­gens mij kwam dat nog niet eerder voor zo’n daling.

En dan nog Noord Korea dat 3 pro­jec­tie­len afvu­urde in de nacht, een raket test. We noe­men zoi­ets een per­fect storm op de finan­ciële mark­ten, dat wil zeggen dat er veel negatieve zak­en plots samen naar buiten komen. En je zit al men een markt die het noor­den volledig kwi­jt is ger­aakt … Voor mij mag het wel eens ophouden, voor velen onder u uit­er­aard ook maar zoals ik al vak­er heb aangegeven, als men de con­t­role kwi­jt ger­aakt zie die maar eens weer terug te krijgen.

Verder kijk ik zoals je weet naar de waarderin­gen, die waren veel te hoog, wel die begin­nen nu richt­ing nor­male niveau’s te ger­ak­en. Wat wel het geval is, nor­male niveau’s zullen we denk ik ook niet kri­j­gen want als nie­mand het meer ziet zit­ten kri­jg je onder­waarder­ing op de beurzen en daar wordt nu aan gew­erkt. Let wel, er zijn nog aan­de­len die te duur zijn maar er wor­den er ook een boel wat te goed­koop. Denk aan Shell dat van­daag door die oliecrash rond de €16-€16,5 kan uitkomen, het is moeil­ijk te zeggen maar het lijkt nu toch een koop­je aan het worden …

We vol­gen verder, ik zal van­daag de LIVE­BLOG goed vullen, het zal nodig zijn, dus volg deze BLOG op de voet … We gaan diep van­daag, dicht bij een koop­niveau al moeten we voorzichtig blijven …

Zelf loop ik geen schade op, er zijn geen posi­ties, bewust voor gekozen omdat ik de zaak nog niet vertrouw … Ik zal wel wat doen waar het kan via de sig­naal­dien­sten … Lid wor­den is belan­grijk, ook voor de mark­t­analy­ses en de LIVE­BLOG … Nu tot 1 MEI voor €39 … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Grafiek AEX:Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »