Beursdagboek Trader Guy 16 maart 2020, 08:32

...

De wereld staat tijdelijk stil ...

16 maart 2020, 08:32 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Vorige week schreef ik al, in wat voor een tijd zit­ten we nu? Er zijn nog mensen hebben de oor­log nog meege­maakt, anderen de oliecri­sis, de cri­sis bin­nen de tech­sec­tor in 1999 – 2000, de 911 aan­vallen in 2001, de banken cri­sis van 2008, de euro cri­sis 2011 – 2012 herin­neren we ons nog maar wat er nu gaande is slaat op de een of andere manier alles, het raakt iedereen, het is human­i­tair, we zijn bang … Deze keer van laag naar hoog, van rijk naar arm, de psy­chol­o­gis­che impact is enorm op alle gebied deze keer.


Tij­dens het week­end zijn er lan­den op slot en gren­del, we moeten zoveel mogelijk thuis bli­jven, onze vri­jheid is er niet meer, we kun­nen niet meer naar de kroeg, we kun­nen niet meer naar een restau­rant, de kinderen mogen niet meer naar school enz … Wat is er toch aan de hand? Maar goed, we moeten verder en de vingers kruisen en vooral hopen dat er nie­mand uit onze geliefde omgev­ing te mak­en kri­jgt met de gevol­gen van dit moor­dende virus … Dat is het moment waar we nu in lev­en, het is zeer verve­lend, zijn we niet gewend en lat­en we hopen dat deze sit­u­atie niet al te lang duurt !!

De markt:
Gis­teren totaal onverwacht wat betre­ft de tim­ing en kwam de FED met een ongeziene actie naar buiten, toch een paniek zet want nog NOOIT heb ik zo’n MEGA actie gezien van een cen­trale bank. De rente met 1% omlaag tot 0% en gelijk er 700 mil­jard dol­lar QE (kwan­ti­tatieve ver­ruim­ing) er bovenop. Niet gezien in de jaren 90, niet gezien in 2001, niet gezien tij­dens de banken cri­sis in 2008 … Nooit gezien, er moet iets aan de hand zijn waar men enorm bang voor moet zijn op economisch vlak. Gis­teren kwam Gold­man Sachs, zowat de groot­ste en meest vooraanstaande bank ter wereld, met een prog­nose voor Q2 wat betre­ft de groei van de economie in de VS, men geeft ‑5% aan … Dat is enorm en gaat in de richt­ing van 2008, maar zal het daar­bij blijven?

En dit alles na dat er op 20 feb­ru­ari, laat ik zeggen een 3 weken gele­den, op Wall Street, in Europa nog nieuwe All Time Highs op de beurzen wer­den neergezet. In 3 weken tijd staan we van hal­lelu­ja aan de rand van de hel als je alles samen observeert. Daar ik nog steeds heb aangegeven in die peri­ode, en ja mogelijk een week of 2 a 3 te vroeg, dat het faliekant ver­keerd zou aflopen. Wil u nog maar eens lat­en lezen wat ik op 20 feb­ru­ari, de ocht­end na de records van 19 feb­ru­ari, heb het geschreven hier op de site zie artikel 20 feb­ru­ari

Het was gewoon wacht­en op een Zwarte Zwaan die er plots kwam, let wel, ik had deze impact niet verwacht, niet dat het zo zou ver­lopen, maar je weet dat in deze tij­den alles mogelijk is op de finan­ciële mark­ten. Vaak heb ik moeten aan­horen van mensen die mij min­der serieus nemen dat een CRASH in de mod­erne tij­den met algo­ritmes, com­put­er ges­tu­urde mark­ten en de wak­ende Cen­trale Banken niet meer mogelijk is, wel het tegen­deel ziet u nu gaande.

Wat nu het meest opvalt is het psy­chol­o­gis­che gedrag van de mens, deze keer vanu­it elke hoek. De kleine man op straat, de IT-nerds die de algo­rit­men pro­gram­meren om op de beurs te han­de­len, de grote bestu­ur­ders van de banken wereld­wi­jd, en zelfs de top bankiers die aan het roer staan van de Cen­trale Banken, iedereen zit in een psy­chol­o­gis­che DIP in deze fase, en dat maakt alles zo gevaar­lijk op de finan­ciële mark­ten. Zater­dag toonde ik u al een emotie van pres­i­dent Trump, vri­jdag deed hij een per­scon­fer­en­tie, riep hij de nood­toe­s­tand uit, er kwam een short squeeze op gang die veel short­ers hun winst van de week lieten nemen (de week ervoor was dat ook al zo) en de Dow sluit 2000 pun­ten hoger … En wat doet Trump de dag erop? Twit­tert hij BIGGEST STOCK MAR­KET RISE IN HIS­TO­RY YES­TER­DAY!” … Het is maar dat we het weten, deze man spoort niet, stelt u voor dat Rutte (onze pre­mier) zoi­ets zou schri­jven in deze tijd, Ned­er­land zou op zijn kop staan …

Wat nu?
Goed, ik doe mijn werk rustig verder, zal zoeken naar kansen, ik bli­jf mijn leden coachen, hou iedereen op de hoogte van het mark­tver­loop en zoek naar de aan­de­len die ik rustig wil gaan opne­men in de aan­de­len porte­feuille. We hebben alle kruit nog droog door dat er rond de top al winst werd genomen en we rustig achterover leunend de mark­ten kun­nen observeren en zoeken naar kansen. Die peri­ode breekt nu aan, zow­el bij Trad­ing als bij de aan­de­len porte­feuille zal ik waar het kan wat doen … Op een rustige manier en waar het kan … Mee­doen kan door lid te wor­den tot 1 MEI voor €39 (Trad­ing) en of voor de aan­de­len porte­feuille €30 tot 1 MEI …

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy …


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »