Beursdagboek Trader Guy 21 maart 2020, 09:22

...

Dow Jones kent opnieuw zeer slechte week, index verliest maar liefst 4000 punten ...

21 maart 2020, 09:22 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

Na opnieuw een zeer slechte week op Wall Street bli­jft de grote vraag … Waar moeten we nu op wacht­en? Waar ligt er ste­un? Waar kan er een rebound komen? Het begint er voor heel veel beleg­gers die helaas tij­dens de laat­ste ral­ly (bubbel) de markt wer­den ingelokt door hun beheerders, banken, hoopgevende analy­ses en vooral ook door eigen hebzucht naar nog hogere koersen.Dat is iets wat ik dan niet begri­jp, maar goed het is gebeurd en wat je in het lev­en niet kunt is de sit­u­atie terug­draaien als het te laat is. De tijd is mee­do­gen­loos, die gaat alleen maar vooruit … De Dow Jones maar eens bek­ijken, we ken­nen de avond in novem­ber 2016 nog wel denk ik, Trump werd met 1 mil­lime­ter voor­sprong de nieuwe Pres­i­dent van de VS. Als mark­t­watch­er weet ik nog exact dat moment te herin­neren, eerst ging de beurs fors onderuit via de futures maar daar­na begon er een ral­ly die in feite duurde tot pak­wel een week of 3 – 4 geleden.

Vaak heb ik aangegeven dat het fout zou aflopen alle­maal door wat dan ook, had zek­er deze sit­u­atie waarin we nu zit­ten niet kun­nen of zelfs willen voor­spellen, wel was het voor mij vrij zek­er dat de opbouw van de mark­ten NIET de juiste was en dat als de sit­u­atie door wat voor reden dan ook zou omk­eren het met de harde hand zou gebeuren. En ik heb het mogen aan­horen met ter­men als,

1- Je kunt en snapt er niks van, beurs gaat nooit meer crashen
2- Er zijn geen alter­natieven voor de beurs
3- Deze markt gaat nog lang door want Trump zal daar wel voor zor­gen
4- We kri­j­gen toch alti­jd het Buy the Dip sce­nario
5- Algo Trad­ing zorgt ervoor dat een CRASH niet meer kan
6- De cen­trale banken zullen alti­jd de mark­ten overeind houden

En nog veel meer, en toch stak ik mijn kop erboven en gaf telkens aan dat we op moeten let­ten. Het is niet zo dat ik stil zat, ik ging mee met de gek­te via Trad­ing, maar ging alti­jd op tijd weer weg, en ik had al besloten om al mijn lange beleg­gin­gen rond 15 feb­ru­ari weg te doen, toe­val­lig net voor de TOP van de markt.

Maar goed, waar staan we nu?
Om verder te gaan met de Dow Jones, de hou­vast waar ik het al meer dan een week over heb is het niveau waar Trump met de over­win­ning ging lopen. We zien dat in de buurt van de 17.900. pun­ten uitkomen. Maar het gaat snel, heel snel, dus weet ik niet of deze lijn het lang zal houden? Zie uit­leg bij de grafiek hieronder …

Wat te doen nu?
Vooral rustig bli­jven en ik zeg het nog maar een keer, al is dat voor velen mos­terd na de maalti­jd omdat men mogelijk al tegen grote ver­liezen aankijkt, zoek een COACH die u probeert de begelei­den op de beurs die een enorme psy­chol­o­gis­che omgev­ing is, neem iemand die een en ander al voor de kiezen heeft gekre­gen in het verleden en daar veel uit heeft geleerd, geloof niet in fabelt­jes want beleggen is in 8 van de 10 gevallen gemakke­lijk omdat als je in een BULL markt zit een lange tijd ges­taag hogere koersen ziet maar in de 2 keer dat het fout gaat het ook heel fout kan aflopen. Er zullen er niet veel zijn die zoi­ets zien aankomen en daarop rea­geren met de nodi­ge waarschuwingen.

Dat is wat ik dus doe, com­men­taar geven, vertellen wat ik zie, aan­voel en vooral ook doe. Wie lid is van US Mar­kets Trad­ing zal de schade weten te beperken, niet alleen door de trans­ac­ties die ik uitzet maar vooral ook door mijn visie die ik richt­ing mijn leden deel. Vergeet ook niet dat ik mogelijk de eerste BULL zal wor­den zodra we dicht bij een bodem zit­ten, dat zal ik ook com­mu­niceren, zal er via Trad­ing op inzetten met posi­ties en ik heb de enorme LUXE om een aan­de­len porte­feuille op te bouwen waar al de inleg + winst nog inz­it sinds de start van 2020. Daar ben ik al mee begonnen, er zijn 3 posi­ties opgenomen en er staan er nog 7 op de watch­list met instapdoelen …

Dus Trad­ing nu tot 1 JUNI voor €39, de aan­de­len porte­feuille kunt u vol­gen voor €30 tot 1 JUNI. Zorg dat u net zoals ik klaar bent om weer in te stappen …

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en kies een abonnement …

Dow Jones analyse:
Ste­un 17.90018.000 … lat­er de 15.400 pun­ten. Deze niveaus kun­nen snel wor­den opge­zocht, verder zie ik nog de TOP van voor de cri­sis van 2008 rond de 14.250 pun­ten als belan­grijke ste­un … Kun­nen alle 3 wor­den behaald de komende 2 weken, hangt er vanaf hoe de cri­sis zich verder ontwikkeld … Het zijn beroerde tijden …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

23 maart 2020, 07:34

U heeft inderdaad zelf wel gewaarschuwd bij tijd en wijle. Vooral de Amerikaanse aandelen waren veel te duur. Koers winstverhouding duidelijker dan die van Europa - AEX.
Deze daling is wel bijzonder . Een crash van 1 maand of een grote correctie .
Soms is het moeilijk te bepalen waar het heen gaat.
Wanneer er geen coronavirus was geweest, dan waren deze koersen er ook niet.
Deze daling is veel te sterk, ook de hoge standen van voor 15 febr waren veel te hoog.
De beurs overdrijft altijd gelijk de meeste mensen

(0)