Beursdagboek Trader Guy 23 maart 2020, 07:57

...

Onzekere tijden wat betreft de beurzen, waar ligt de bodem?

23 maart 2020, 07:57 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Het bli­jft moeil­ijk voor iedereen, na een week op onszelf te zijn aangewezen, de gehele enter­tain­ment indus­trie ligt stil, we kun­nen de deur niet meer uit om even de gedacht­en te verzetten, het lijkt erop dat op vakantie gaan dit jaar een uitdag­ing zal wor­den in plaats van een gewoonte enz… We lev­en in een peri­ode waar we niet in willen zit­ten, maar we moeten erdoor zien te komen … De vraag is hoeveel mensen er hun werk gaan ver­liezen? Hoe de economie deze klap zal opvan­gen? Zal het erg­er wor­den dan in 2008 toen we al een behoor­lijke klap hebben opgelopen tij­dens de finan­ciële cri­sis? Dat zal ervan afhangen hoe lang het zal duren …


Update maandag 23 maart:
Née je wordt er absolu­ut niet blij van, vooral omdat we niet een weten of kun­nen inschat­ten voor hoe lang we nog met deze sit­u­atie zullen bli­jven zit­ten. Maar we bli­jven mensen, zijn inno­vatief, zoeken naar oplossin­gen, proberen met zijn allen hieruit te komen of we proberen het zo aan­ge­naam mogelijk te mak­en in deze moeil­ijke tij­den. Ook voor mezelf merk ik dat, wat moet ik van­daag schri­jven, wat moet ik vertellen over de beurs, wat moeten we doen op de beurs enz..

Bij US Mar­kets bli­jft het wel druk, mensen willen weten hoe de vlag erbij hangt, wat ze moeten doen, zoeken hou­vast in deze moeil­ijke tij­den bij iemand die de mark­ten kan lezen, die ervar­ing heeft met moeil­ijke sit­u­aties als waar we ons nu in bevin­den wat betre­ft de beurs … En iemand die op tijd waarschuwde om vooral op te let­ten op bepaalde momenten. Iemand die rustig kan bli­jven bij een markt als deze door niet te veel te doen en zek­er niet waar wordt ingezien dat het­geen je doet enorm veel risi­co met zich meebrengt …

Emoties en de beurs bli­jven met elka­ar ver­w­even, we zit­ten nu in een fase waar er capit­u­latie kan vol­gen, als ik naar Wall Street kijk waar de futures weer op LOCK down terecht kwa­men in de nacht dan zie ik dat we al dicht bij de 17.90018.000 pun­ten terecht komen. De stand waar we ston­den in de nacht dat Trump won in 2016, een niveau dat voor mij belan­grijk is nu maar of dat wordt gehouden weet ik niet, in de VS moet de piek nog komen wat betre­ft de gevol­gen van het virus en we weten alle­maal dat in de VS de meest kwets­bare groep zit wat dat betre­ft. Veel mensen met overgewicht, dia­betisch en een onge­zonde lev­enssti­jl, niet alle­maal uit­er­aard maar wel veel meer dan in Chi­na, Ital­ië en hier in ons land. Daarom loopt de curve in de VS ook veel sneller op dan in de rest van de wereld. Verder zal Trump zich nu moeten lat­en zien als een echte Pres­i­dent, niet de mensen die een vraag stellen afblaf­fen, zich in eerste instantie inzetten voor het human­i­taire en niet voor Wall Street zoals hij nu doet. Een cri­sis­man­ag­er heeft de VS nu nodig, niet een man die wild om zich heen slaat omdat hij wel aan­voelt dat zijn 2e ter­mi­jn vri­jwel niet meer haal­baar zal wor­den door zijn gedrag …

Van­daag wordt het weer zo’n beurs­dag met de nodi­ge volatiliteit, onzek­er­heid want de beurs is net als ons, als er iets is wat de beurs niet weet of niet kan weten dan zien we dat grote mon­ster” om zich heen slaan, en dan zijn 1000 pun­ten bij de Dow Jones niks, de afgelopen weken was het vri­jwel dagelijks van dag, 3 keer 1000 eraf, 1 keer 1000 erbij enz… 3 stap­pen achteruit en 1 vooruit …

Ook Europa weet het even niet meer zo goed, de DAX zien we weer lager als stond alles in de nacht nog veel lager. De AEX zal weer in de buurt van de 400 starten zo te zien of ten­min­ste daar in de buurt. Nieuwe lows kun­nen, ik zie nog alti­jd die 375 pun­ten als mogelijk doel of bodem maar dat is alle­maal met de nat­te vinger, de sit­u­atie is nu veel belan­grijk­er bin­nen het geheel dan de analy­ses die je erover kunt maken …

Voor de leden zal ik er zijn, mijn mening geven, mijn werk doen. Bij de aan­de­len porte­feuille zoeken naar kansen, er staan 8 aan­de­len op de watch­list en we hebben er al 3 opgenomen. Bij Trad­ing, de kor­tere ter­mi­jn, zoek ik ook naar 1 of 2 trans­ac­ties deze week die ik naar de leden zal com­mu­niceren. Om lid te wor­den tot 1 JUNI via een proe­fabon­nement kan dat nu voor €39 (Trad­ing) en voor €30 (aan­de­len porte­feuille) … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »