Beursdagboek Trader Guy 24 maart 2020, 07:44

...

Update 24 maart, zie ook LIVEBLOG op de site

24 maart 2020, 07:44 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (2)

We wor­den opnieuw wakker in een omgev­ing waar we met beperkin­gen moeten lev­en, voor mij veran­derd er in feite niet zoveel, ik werk al jaren van uit huis en heb gelukkig ruimte genoeg om mij heen om me elke dag volop bezig te kun­nen houden. De tuin is nu een aflei­d­ing, er is werk genoeg in het voor­jaar en het haalt me dagelijks een paar uurt­jes van de com­put­er weg want als han­de­laar, trad­er moet je niet de gehele dag naar de cijfer­t­jes zit­ten te kijken en dan vooral niet in deze fase waar je er gek van kunt wor­den en zek­er wan­neer je ook wilt gaan han­de­len in dit geweld.De uit­ge­brei­de en meerdere updates elke dag kunt u dagelijks vol­gen via de live­blog op de site www​.usmar​kets​.nl

Née niet voor mij, ik zoek mijn momenten wel maar zoals ik gis­teren al aan­gaf ga ik me niet psy­chol­o­gisch gaan tre­it­eren door din­gen te doen waar je gedacht­en­gang erdoor van slag kan ger­ak­en. Het is hoe dan ook belan­grijk om jezelf zoveel als mogelijk in even­wicht te houden in tij­den als deze, op alle gebied moet er een tand­je bij wor­den gezet ook al moet er vol­gens de omstandighe­den over­al een tand­je af. Probeer sterk te bli­jven, accepteer sit­u­aties om ervan te leren voor in de toekomst, je kunt er toch niks aan veran­deren of met andere woor­den is het zoals het is.

Het zijn alle­maal zak­en die je als beur­shan­de­laar vaak tegenkomt op emo­tion­eel gebied, je hebt goeie en sterke peri­odes maar je kri­jgt ook vaak te mak­en met een dip in je gedacht­en­gang, een peri­ode waar het alle­maal niet loopt zoals het zou moeten. Daar moet je van leren, zelfs als zo’n peri­ode veel van je vraagt of je tot tegen het depressieve toe uit­daagt, je moet ervan leren, weer opstaan en verder gaan. Door dat soort zak­en vaak mee te mak­en leer je ze beter te herken­nen, ze te coun­teren en waar het kan ze zo snel mogelijk het hoofd uit te krijgen.

Ik wil nu niet de vergelijk­ing gaan tre­f­fen met de sit­u­atie waar we lan­delijk en in feite wereld­wi­jd in zit­ten maar het is wel zo dat het voor veel mensen moeil­ijk is nu en dat zie ik om me heen, ze zit­ten met vra­gen, het loopt niet zoals het alti­jd was, mogelijk slaat de verveling toe enz… het zijn tij­den die voor velen nieuw zijn en moeil­ijk te begri­jpen. Maar neem van mij aan dat het weer goed gaat komen, dus laat de kop nooit hangen, wees inno­vatief, hou je vertrouwen hoog. En nog­maals, niks kent zijn gelijke met wat we nu door­mak­en maar de ene is er sterk­er voor dan de andere, daarom probeer ik voor velen uit te leggen dat je erdoor moet.

Goed, de beurs dan, van­mor­gen is het weer The Green Show” zo te zien, alles staat hoger, het kan weer tot een lock-UP gaan lei­den lat­er van­mor­gen op Wall Street, de futures gaan dan op slot omdat de UP-lim­i­et wordt bereikt. We gaan het wel zien, op de een of andere manier verwacht ik nog een ste­vige groene golf die de BEAR” gebruikt om de ver­liez­ers van de afgelopen maand een boost vertrouwen in te blazen, daar­na slaat de Bear” nog een keer kei­hard terug om het laat­ste sprankelt­je hoop bij de BULLS” eruit te persen om daar­na met het slimme geld de echte bodem op te zoeken en neer te zetten. We komen er wel steeds dichter­bij nu maar laat je nog niet van­gen door de uitdag­ing die je nu kri­jgt door de Bears … Geduld, wacht­en, observeren en vooral mee proberen te gaan met het slimme geld !!!

Coach­ing, opbouwen en strate­gie?
Voor de leden zal ik er zijn, mijn mening geven, mijn werk doen. Bij de aan­de­len porte­feuille zoeken naar kansen, er staan 8 aan­de­len op de watch­list en we hebben er al 3 opgenomen. Bij Trad­ing, de kor­tere ter­mi­jn, zoek ik ook naar 1 of 2 trans­ac­ties deze week die ik naar de leden zal com­mu­niceren. Om lid te wor­den tot 1 JUNI via een proe­fabon­nement kan dat nu voor €39 (Trad­ing) en voor €30 (aan­de­len porte­feuille) … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Grafiek AEX:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

24 maart 2020, 14:26

Wat scheelt er metste goud? Ligt de verkoop van fysiek goud stil?

(0)
24 maart 2020, 14:26

Wat scheelt er metste goud? Ligt de verkoop van fysiek goud stil?

(0)