Beursdagboek Trader Guy 30 maart 2020, 07:50

...

Behoorlijke bewegingen bij futures, markt blijft fors bewegen

30 maart 2020, 07:50 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

We zouden zeggen, van­daag wat meer rust op de mark­ten? Niks is min­der waar, de futures in de VS staat nu in de plus op moment van schri­jven maar alles bli­jft volop in beweg­ing gezien het ver­schil tussen hoog en laat. Het beweegt ook van­daag met pro­cen­ten, de vraag bli­jft natu­urlijk wat komt er nog op ons af? De VS lijkt nu uit de hand te lopen, en Trump draait wat bij zodat de maand april nu hele­maal wordt genomen om het rustig aan te doen.Aan de andere kant, wie gelooft die man nog tegen­wo­ordig? Hij veran­derd elke dag van gedacht maar er komt niks zin­nigs uit. Gis­teren zag ik volle stran­den in Flori­da, mensen heel dicht bij elka­ar en zo zijn er nog zoveel sig­nalen dat de VS het alle­maal niet zo serieus neemt wat betre­ft het houden van afstand.

Wat ons betre­ft begin­nen we meer te merken dat we het wel serieus nemen, het moet ook om de besmet­tin­gen te reduc­eren. We kun­nen niet zoveel doen, we moeten wacht­en tot het beter wordt, ook al begint het te verve­len voor som­mi­gen. We mis­sen de luxe, de uit­stap­jes de bezoek­jes, de leuke momen­t­jes en bijeenkom­sten met fam­i­lie en vrien­den maar nog­maals we moeten erdoor. Wat betre­ft de beurs ook, het zal niet makke­lijk wor­den de komende tijd, het is nog niet voor­bij in een han­dom­draai. Ik gaf al aan in het week­end en ervoor dat we meer bang moeten zijn voor de gevol­gschade dan wat we nu door­mak­en op de finan­ciële mak­ten dan voor dit moment zelf. Hoe zal het economis­che land­schap eruit zien na deze crisis?

Aan de andere kant had ik het er al over dat het ook kansen zal bieden aan mensen die wat willen opbouwen, de zak­en willen omgooien na weken in huist na te denken. Ook zal het thuiswerken een enorme impuls kri­j­gen omdat men er een enorme ervar­ing mee heeft opge­bouwd nu. Maar toch, als je alles wikt en weegt zal deze peri­ode een enorme deuk in het totale vertrouwen van de mens achter­lat­en. Psy­chol­o­gisch bekeken zit vri­jwel 80 – 85% op het tand­vlees op ver­schil­lende vlakken.

De beurs probeert van­mor­gen wat te her­stellen, zie snap­shot hieron­der (koersen rond 07:35), de dag duurt natu­urlijk nog lang en er kan nog van alles gebeuren. Denk er ook aan dat Europa en de VS weer lopen zoals we gewend zijn, van 15:30 tot 22:00 want sinds zater­dag is ook hier de zomer­ti­jd begonnen.

Trad­ing en posi­ties:
De afgelopen week heb ik hier en daar wat kun­nen doen, met Trad­ing en met de aan­de­len porte­feuille waar ik 3 posi­ties had lopen maar via de ral­ly ston­den de aan­de­len plots 25 tot zelfs 40% hoger, wat moet ik dan doen? Alti­jd die winst pakken dus, en dat heb ik ook gedaan omdat ik uit­ga van een Bear Mar­ket Ral­ly”. Er loopt nog 1 short posi­tie bij de aan­de­len porte­feuille en die staat ook al behoor­lijk in de plus, de andere 95% van het beschik­bare geld staat CASH en we kun­nen weer op zoek naar kansen vol­gende week, of de week erop. Dat wat betre­ft de aan­de­len porte­feuille, die staat nu op een winst dit jaar (2020) van 17% en ik ga rustig verder. Lid wor­den kan, voor €30 tot 1 JUNI, daar­na €30 per maand. Inschri­jven kan via de link … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Wat Trad­ing betre­ft, daar doen we het ook dit jaar heel goed, alles staat mooi in de winst, we werken vooral op de bek­ende indices, de leden kri­j­gen volop coach­ing van mijn kant het­geen belan­grijk is in deze markt, en we han­de­len uit­er­aard met de nodi­ge voorzichtigheid … Ook hier een mooie aan­bied­ing nu, tot 1 JUNI voor €39 kunt u een proe­fabon­nement nemen, lat­er €55 per maand … Ik zoek weer naar mooie kansen de komende week en er lopen nog wat posi­ties die voor de komende week kan­srijk zijn .. https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er … Guy … En wordt lid …


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »