Beursdagboek Trader Guy 2 april 2020, 08:06

...

Nog altijd behoorlijke bewegingen

2 april 2020, 08:06 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

De markt bli­jft om zich heen slaan, daar waar we jaren met uit­sla­gen van 1 of 2% te mak­en kre­gen zit­ten we nu al met vraagtekens wan­neer er geen beweg­ing komt die grot­er is dan 3 – 4%. De vaart bli­jft erin, dagelijks die grote uit­sla­gen of ze nu omhoog of omlaag zijn, ze vol­gen elka­ar vri­jwel dagelijks op.Gis­teren de Dow die 1000 pun­ten ver­loor, en dat na een ral­ly die tot ver boven de 22.000 pun­ten uitk­wam vorige week en afgelopen maandag. Ook de Nas­daq bli­jft de vaart erin houden, de index bli­jft wild op en neer bewe­gen. De reden daar­voor is dat beleg­gers het niet meer weten, men bal­anceert tussen hoop en vrees, we zien een zwarte pag­i­na voor het ver­volg, hoe zal het land­schap eruit komen te zien na de maa­trege­len en vooral hoe lang zal alles nu duren? Dins­dag kre­gen we te horen tot 28 april door Rutte (Ned­er­land), Trump zei dat de VS een 2 a 3 zeer moeil­ijke weken voor de boeg heeft, over andere lan­den hoor je ook meer en meer dat ze dicht gaan of bli­jven. Dus het is alle­maal onzek­er en dat zal het ook blijven …

Wat ik ook zie is dat onderne­mers het zeer moeil­ijk kri­j­gen nu, nog 3 weken extra de deur dicht is voor Hore­ca gele­gen­heden met een cash­flow die niet sterk genoeg is dodelijk en uit­er­aard ook bij andere branch­es zal het moeil­ijk wor­den. Maar we moeten erdoor, vooruit kijken en er zo flex­i­bel als het maar kan mee omgaan. Dat iedereen nu een keer klaar is met de sit­u­atie lijkt me duidelijk …

De markt voor van­daag dan, de AEX kon de schade nog beperken door af te sluiten met een ver­lies van 12 pun­ten, er stond even meer dan 18 pun­ten ver­lies intra­day. De index bli­jft zo boven de 470 pun­ten ter­wi­jl de bodem van maart (1603) uitk­wam op 390 pun­ten. Ook de DAX her­pakt zich vanu­it een beroerde sit­u­atie in maart, de bodem kwam uit rond de 8250 pun­ten, de index staat daar nu zo’n 1250 pun­ten boven. Op zich zit­ten we nu nog met een mooi her­s­tel, wel moet het zo bli­jven want in deze markt en zodra er weer de nodi­ge tegen­wind op ons afkomt sta je in no-time vele pro­cen­ten lager. Dus wat Europa betre­ft, het wor­den hoe dan ook belan­grijke weken, nu dus die 460 bij de AEX in de gat­en houden, bij de DAX vooral de 9400 – 9450 punten.

Wat Wall Street betre­ft, die 1000 pun­ten eraf komt gevoelig aan, nu maar eens zien wat de rest van de week zal bren­gen. De Dow zit nu weer rond de 21.000 pun­ten, op slot­ba­sis er net onder. Wat zek­er blijkt, het wor­den geen sessies met ver­schillen van min­der dan 1%, dus het is van­mid­dag afwacht­en welke kant het opgaat. Er komen ook weer uitk­er­ingsaan­vra­gen rond 14:30 en mor­gen kri­j­gen we de cijfers over de werkgele­gen­heid, die zijn nog van maart, men vreest vooral die van deze maand (april), die komen pas over een maand (begin mei) …

Wat betre­ft het han­de­len, gis­teren winst genomen op de short posi­ties, zo staan we deze maand al met een mooie winst, nu maart werd afges­loten met winst komen we elke maand in de plus dit jaar. We zit­ten nu cash, en er komen weer kansen aan de komende dagen uit­er­aard, het zal van het momen­tum afhangen waar we in kun­nen stap­pen … Mee­doen kan, sig­nalen, coach­ing en ervar­ing met han­de­len in alle mark­tom­standighe­den, nu tot 1 JUNI voor €39 … Om gebruik te mak­en van deze proe­faan­bied­ing ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Grafiek AEX index:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »