Beursdagboek Trader Guy 31 maart 2020, 08:03

...

Markt blijft bewegen, we zitten tussen hoop en vrees nu

31 maart 2020, 08:03 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Een sterke sessie gis­teren vooral gericht op hoop met op Wall Street fors hogere koersen maar aan de andere kant werd de sessie van afgelopen vri­jdag inge­haald. De sti­jging was ongeveer gelijk aan de dal­ing van afgelopen vrijdag.


Wat wel duidelijk is nu, beleg­gers zoeken naar een rust­punt, ze willen af van die forse uit­sla­gen die nu al weken aan­houden. We zien vri­jwel dagelijks beweg­in­gen die grot­er zijn dan 3%, soms tot 5% en nemen we het nog wat ruimer tussen de hoog­ste en laag­ste stand van de sessie dan komen we met de futures op Wall Street erbij zelfs elke dag uit ron­dom die 5%.

Van­mor­gen staan de futures vri­jwel vlak op moment van schri­jven maar ook nu tussen hoog en laag zien we 1 a 2% beweg­ing in de nacht. De vraag is nu hoe deze sessie zal ver­lopen? Uit­er­aard bli­jven de vooruitzicht­en niet al te best, de economie ligt zo goed als plat, dat zien we ook duidelijk aan het ver­loop van de oliepri­js. Een vat WTI olie kwam gis­teren zelfs onder de 20 dol­lar terecht en uit de markt horen we zelfs dat de olie wel eens naar de 10 dol­lar zou kun­nen dalen al heb ik daar wel mijn twi­jfels over. Al weet je nooit in deze tij­den, alles is en bli­jft mogelijk op de finan­ciële mark­ten in deze tijden.

Het zou wat zijn, een vat olie rond die pri­js ter­wi­jl we aan de pomp nog amper wat merken van deze lage pri­jzen. Maar ja, er is veel min­der olie nodig nu er veel min­der wordt gere­den met de auto, de vlieg­tu­igen aan de grond staan en de indus­trie op lage toeren draait ter­wi­jl men door de ruzie tussen Rus­land en de OPEC lan­den ook nog steeds volop olie op bli­jft pom­pen. Al deze fac­toren samen zor­gen ervoor dat de olie zwaar onder druk bli­jft staan en dat kan nog een tijd­je zo blijven.

Dan wat betre­ft de VS en het coro­na virus, het bli­jft alle­maal vreemd hoe alles daar gaat, ik lees dat Trump een enorm teko­rt heeft aan appa­ratu­ur om te beade­men, maar tegelijk lees ik dat hij veel van die appa­rat­en naar Ital­ië, Span­je en Frankrijk wil sturen? Het bli­jft een groot vraagteken die man, zo lang hij Pres­i­dent bli­jft zal alles moeil­ijk bli­jven wat betre­ft de han­del en wan­del op de mark­ten en de han­del. Maar goed, daar moeten we mee leren lev­en, dat doen we nu al bij­na 4 jaar. De 4 meest uit­ge­spro­ken ter­men die hij gebruikt, en er komt er wel alti­jd een 1 van in elke een zin (vaak zelfs 2) die hij uit­spreekt. Very”, great­est”, best” en work­ing hard”.

We kijken wat de markt gaat doen zoals ik al aan­gaf, het kan weer een bewogen dag­je wor­den wat betre­ft de beurzen. En we kijken ook naar de dol­lar, het goud en de olie …

De maand is bij­na voor­bij, wat een maand was het, al teveel heb ik niet kun­nen doen maar we kun­nen de maand posi­tief afron­den in ieder geval. Ik maak me nu klaar voor april, ook dan zal ik de markt door de volatiliteit voorzichtig moeten bli­jven benaderen. Er komen hoe dan ook weer kansen … Mee­doen tot 1 JUNI kan nu voor €39 via de Trad­ing sig­nalen, ook de aan­de­len porte­feuille kan nu tot 1 JUNI voor €30https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop zorg dat u op tijd inschri­jft, dan staat u van­daag nog op de lijst …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

31 maart 2020, 10:37

Waar kan ik de lopende posities vinden?

(0)