Beursdagboek Trader Guy 1 april 2020, 08:23

...

Einde slecht kwartaal, wat brengt april ons?

1 april 2020, 08:23 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

De start van een nieuwe maand, een nieuw kwartaal en we weten nu dat de maa­trege­len hier in Ned­er­land wor­den uit­ge­breid tot 28 april. Met andere woor­den, nog 4 weken aan huis gek­luis­terd, uit­er­aard om het virus tegen te houden maar voor velen zal alles net te lang duren.


Denk daarom mee met onze mensen waar­van het water aan de lip­pen komt te staan, aan de mensen die hun baan ver­liezen of dreigen te ver­liezen, de Hore­ca bedri­jven die het heel moeil­ijk kri­j­gen, de lever­anciers die hun pro­ducten niet meer kwi­jt ger­ak­en en zoveel meer. Ik denk ook aan mijn vad­er die 94 jaar is en ons nu al 4 weken niet meer mag zien door de lock­up van de ver­zorg­ing­shuizen, hoe lang heeft hij nog? Zie ik hem nog een keer in het echt want op die leefti­jd kan het snel gaan. Uit­er­aard ook voor alle mensen die met vra­gen zit­ten wens ik sterk­te de komende weken, op alle gebied maar het bli­jven dus moeil­ijke tij­den voor iedereen …

Maar goed, de mark­ten dan, van­mor­gen zie ik een ste­vige dal­ing op gang komen, de futures staan for lager en we gaan moeten oplet­ten voor de lock-down lat­er van­daag zo te zien, ik heb de niveau’s al aangegeven in de live­blog. Mogelijk is de Bear Mar­ket Ral­ly nu afgerond, het is nu de vraag of de indices de bodems van maart nog gaan opzoeken lat­er. In 1929, 1987, 2000, 2003 en in 2008 gebeurde dat telkens wel na die ste­vige poot omhoog. Het is niet dat ik het heel graag zou willen, ik analy­seer de markt en zoek naar kansen, probeer erop te han­de­len en volg de weg die de markt aangeeft. We moeten accepteren dat som­mige traders, han­de­laren ofwel beleg­gers nog steeds met de gulzigheid zit­ten van voor 20 feb­ru­ari dus als er dan zo’n grote poot omhoog komt wordt die fors opgekocht met de gedachte dat alles voor­bij is en we door­gaan als voor­di­en. Dat ger­aakt er niet snel uit, maar we zien bij een BMR ook slim geld speculeren op een nieuwe dal­ing door het opne­men van short posi­ties, en niet te ver­geten zijn er ook nog de spi­j­top­tan­ten die alsnog hun aan­de­len verkopen na dat niet te hebben gedaan tij­dens de eerste golf omlaag. En zo kri­jg je dan die dead CAT Bounce” die nu waarschi­jn­lijk werd afgerond. Een bijkomend feit is dat we naar het einde van de maand en het 1e kwartaal liepen en dat er wat Win­dow Dress­ing plaatsvond, het oppo­et­sen van de portefeuilles.

En de bladz­i­jde die komt bli­jft zwart, hoe zal de rest van het jaar economisch ver­lopen? Waar staan we nu alles stil ligt bij deze TITA-Tove­naar economie? Nie­mand die het weet … En dan als we bij de mensen, beleg­gers zelf kijken dan is er een psy­chol­o­gis­che wirwar in het hoofd, na die diepe dal­ing waren er veel zeer depressief, na de BMR lucht alles een beet­je op en ontstaat er een sprankelt­je hoop maar tij­dens de opstart en het ver­volg van een 2e diepe poot omlaag komt de depres­siviteit snel weer terug. Het zal voor iedereen moeil­ijk bli­jven, uit­er­aard ook hier maar ik probeer met kleine posi­ties de markt te bespe­len en ik bli­jf uit­er­aard gaan voor winst het­geen goed is gelukt de afgelopen maand. In maart wat een zeer moeil­ijke maand werd om te han­de­len maar ik bewaar de rust en hou dus de posi­ties klein …

Mee­doen in april en mei kan nu voor €39 (proe­fabon­nement tot 1 JUNI) … Waar het kan zal ik posi­ties opne­men, nu zit­ten we in de markt met wat posi­ties. Doe net als velen ook mee met onze sig­naal­dien­sten, het brengt zoveel meer dan alleen de sug­gesties om te han­de­len, ik probeer ook te TIMEN voor de leden, als coach de leden een stok achter de deur geven, het aan­wezig zijn als dat moet, transparantie en ervar­ing met de markten …

Mee­doen? Ga meteen naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en schri­jf u in zodat u niets meer hoeft te missen ..

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

1 april 2020, 16:41

laat prijs voor Booster Nasdaq van € 11.05 is vandaag nog niet gehaald. Wachten? of Verkopen?

(0)
1 april 2020, 16:41

laat prijs voor Booster Nasdaq van € 11.05 is vandaag nog niet gehaald. Wachten? of Verkopen?

(0)