Beursdagboek Trader Guy 3 april 2020, 08:12

...

Veel beweging maar voorlopig nog geen duidelijkheid

3 april 2020, 08:12 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Zondag is het al de 3e week dat we gedeel­telijk in quar­an­taine verbli­jven, we lei­den een ander soort lev­en want we wor­den in vri­jwel alles beperkt. Hebben jul­lie dat ook dat als je wakker wordt in eerste instantie denkt mooie lente gelu­iden buiten en je dan pas realiseert dat die beperkin­gen gelden?


Ik wel in ieder geval, vri­jwel elke dag en vooral er nu ook nog mooi weer aan zit te komen. Gelukkig heb ik hier nog meer dan vol­doende ruimte om een beet­je te prof­iteren van het lev­en buiten maar ik realiseer me ook wel dat niet iedereen over deze luxe beschikt. Maar ook van­daag zeg ik het weer, we moeten erdoor zien te komen met ons allen, hoe lang het alle­maal nog gaat duren weet nog nie­mand, wel is het zo dat ik blij ben dat de mensen het serieus nemen en dat we in Ned­er­land een goeie lei­der hebben, cha­peau voor hoe onze pre­mier Rutte het aan­pakt, ik zie niet veel anderen die het beter zouden doen dan hem.

Zo nu heb ik weer mijn per­soon­lijke praat­je achter de rug, velen vin­den die per­soon­lijke touch leuk en vra­gen dat ik dat bli­jf doen, bij deze … De sti­jl van de updates is anders sinds mid­den feb­ru­ari, dat komt door de LIVE­BLOG die een enorme aan­vulling is gewor­den voor de bezoek­ers, de leden en dus voor US Mar­kets in zijn geheel. De site bestaat deze week (begin april 1998) 22 jaar …

De markt dan, gis­teren een beet­je een roller­coast­er, van­mor­gen zie ik weer lagere futures en als ik naar de uur­grafiek kijk bij de Dow Jones futures dan zie ik nu al een keer of 4 – 5 een beweg­ing tussen de 20.650 en de 21.300 pun­ten. Alle­maal beweg­in­gen die snel tot stand komen, die als je posi­ties kiest voor frus­traties zor­gen, richt­ing mij, de markt de tim­ing enz… ook voor mezelf zou het moeil­ijk wor­den om een goed moment te kiezen om in te stap­pen en vooral ook om weer uit te stap­pen, dat komt nog wel maar vooral nu moet ik de markt even een keuze lat­en mak­en. Wat ik wel kan doen is met een mini posi­tie in te stap­pen, met 25 Dow boost­ers en 500 pun­ten beweg­ing haal je ook al €120 bin­nen maar nog­maals, dat kan ik pas doen op een punt waar het voor mijn gevoel wat zek­erder overkomt, nu dus nog niet …

Het­zelfde voor wat betre­ft de AEX al heb ik het gevoel en dat zien we ook via de grafiek dat de AEX er wat sterk­er bijligt dan veel andere indices. Daar waar het eerst ASML was die de kar trok zien we nu dat Shell dat doet, eerst door dat het bedri­jf aan­gaf het div­i­dend uit te betal­en en in 2e instantie door dat de oliepri­js plots een sti­jging van 20% liet zien gis­teren. Het kan de AEX in ieder geval een beet­je op de plaats houden, dan heb ik het over een stand tussen de 460 en 480 pun­ten, ook nog een brede range maar wel redelijk sta­biel de afgelopen week. Of onze index dat kan houden weet ik niet, wel is het zo dat er iets, met de nadruk op IETS, meer rust komt. Aan de andere kant weten jul­lie dat ik nog een nieuwe poot omlaag verwacht, we zijn met het eerste her­s­tel bezig na de grote dal­ing, dat wil zeggen dat beleg­gers het feit accepteren wat er gaande is, het feit zorgde voor de eerste scherpe move omlaag en die is dus geweest. Voor de 2e poot omlaag moeten we reken­ing gaan houden met de gevol­gen van het feit en die weten we nog niet exact, er gaan veel banen ver­loren, veel onderne­mers zullen het niet red­den enz… Hou dus reken­ing met de gevol­gen die nog in de markt moeten wor­den gepri­jsd. Dat is voor lat­er, maar hou er in ieder geval reken­ing mee.

Om het wat anders samen te vat­ten, vraag u zelf even af of de beurzen weer richt­ing de standen van voor 20 feb­ru­ari kun­nen in deze omstandighe­den? Dan komt je ook snel tot de con­clusie dat het uit­er­aard wel kan (dat moet ik zeggen omdat alles kan op de beurs) maar of het logisch is lijkt me nogal ver gezocht. Dus hou reken­ing met die 2e grote poot omlaag de komende tijd. Past ook per­fect in het ver­loop van een echte Bear Mar­ket” … En nog­maals, ik hoop echt dat alles mee­valt maar zow­el ik als u weten wel beter met de sit­u­atie zoals die nu is … En nog­maals, ik kom wel met bericht voor de leden waar ik het nodig en kan­srijk begin te vin­den. Zow­el wat betre­ft Trad­ing als bij de aan­de­len porte­feuille waar alles nu op CASH staat, zodra er wat is dan hoort u het … als u lid bent uit­er­aard … Nu tot 1 JUNI voor €39, wie de aan­de­len porte­feuille wil vol­gen kan dat tot 1 JUNI voor €30 .… Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop dan staat u op tijd op onze lijst met leden …

Zo dat was een hele hap … nu op naar de open­ing, die wordt zo te zien negatief, en we weten dat we geen reken­ing moeten houden met een markt die amper met 1% beweeg, en het is vri­jdag, een week­end voor de deur. Beleg­gers wor­den hoe dan ook al voorzichtiger met 2 lege dagen in het vooruitzicht. De indi­caties geven ongeveer 1% dal­ing aan … We zien straks wel …

Tot straks … Guy … En mis niks, wordt dus lid … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »