Beursdagboek Trader Guy 26 maart 2020, 10:26

...

Wat een Bear Market Rally !! Maar wat volgt er nu?

26 maart 2020, 10:26 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Op zich 2 sessies achter de rug met nogal wat beweg­in­gen, die van dins­dag was zowaar de beste sinds 1933 (Wall Street), gis­teren werd er verder gebouwd aan het her­s­tel maar het was behoor­lijk moeil­ijk om de Bears” uit de tent te schop­pen. Op zich logisch, we willen alle­maal dat deze peri­ode snel achter ons ligt maar dat gaat niet zomaar, de kwest­ie ken­nen we nu, de gevol­gen moeten we nog kri­j­gen via de cijfers die vanaf april een behoor­lijke deuk zullen lat­en zien.


Iedereen houdt zich vast op wat er nog moet komen. En ja, alle regerin­gen drukken geld bij, strooien geld uit (Helikopter geld), Cen­trale Banken zetten alle zeilen bij, maar u kent als je mijn updates vaak leest de vol­gende uit­spraak wel je kunt het paard wel naar de water­bron bren­gen, maar je kunt het niet ver­plicht­en om te drinken”.

Trump geeft iedere Amerikaan $1300 om de pay­check te ver­van­gen maar mensen zullen voorzichtig zijn ermee want ze zijn onzek­er, hebben de neig­ing om te bezuini­gen, zullen min­der gehaast zijn om geld uit te geven, kijk naar uzelf in slechte ofwel onzekere tij­den. Trouwens, er zijn 330 miljoen Amerika­nen, Trump trekt 2 biljoen dol­lar uit, dat zou $6000 per Amerikaan moeten zijn, ziet u meteen ook dat slechts 15 naar de bevolk­ing gaat? Als we het per hoofd reke­nen. 45 gaat ergens anders naar­toe dus.

Dan nog iets over geld … ” Geld is alleen maar papi­er, in feite kent het geen waarde behalve als iedereen erin gelooft. Het pre­tendeert dus waarde het­geen pri­ma is zolang iedereen maar bli­jft doen alsof. ” … Nu er plots een enorme tsuna­mi aan geld de mark­ten over­spoelt vraag ik met toch af hoe­lang men nog in geld zal bli­jven geloven? Wat er nu gebeurde kent zijn gelijke niet, is nooit eerder voorgekomen en we twi­jfelden al aan de enorme ste­un die er kwam na de finan­ciële cri­sis. Dit kan wel eens iets wor­den waar we heel lang niet blij mee zullen zijn, een overvloed aan geld dat ner­gens werd verdiend …

Goed, we weten het weer, ben mijn mening kwi­jt, hoe ik me voel is bek­end want zo voelt u zich ook … Beperkt, opges­loten en wach­t­end op het nor­male lev­en. We moeten er het beste van mak­en, zoals ik eerder al schreef veran­derd er hier niet zoveel maar de gedachte dat je even een bor­rel kunt gaan drinken, of even op een ter­ras­je gaan zit­ten of een hap­je gaan eten is er plots niet meer. We zullen dat in de toekomst des te meer gaan waarderen nu we weten hoe het voelt wan­neer we iets niet kun­nen ter­wi­jl we het zo graag zouden willen …

Verder, ik zou niets liev­er willen dan te melden, we kri­j­gen van­daag een rustige dag op de beurs maar iedereen weet dat het nog niet voor nu is. De goed nieuws show is voor­bij (geld, geld en nog eens geld), we zien dat de mark­ten sparte­len maar weinig voor elka­ar kri­j­gen des­on­danks de hoopvolle ral­ly van de afgelopen dagen … Er moet nog zoveel naar buiten komen …

Verder doe ik mijn ding, winst genomen op de 3 posi­ties bin­nen de aan­de­len porte­feuille (stond 30 tot 40% winst op Shell en ING) dat kon ik niet lat­en liggen omdat ik ervan uit­ga dat de markt nog niet is klaar is met de volatiliteit … Dus op 1 short posi­tie na staat de porte­feuille op CASH, er staat nu al €4000 winst dit jaar ofwel +16% .. Doe mee nu tot 1 JUNI voor €30 … Ik zal wel voor de tim­ing zor­gen als uw coach …

Wat Trad­ing betre­ft? Ook daar zit ik voorzichtig in de markt met wat kleine posi­ties, de hedge die de markt brengt is groot genoeg om met kleine posi­ties wat te doen. Ook op Trad­ing kunt u een proe­fabon­nement nemen, nu tot 1 JUNI voor €39

Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »