Beursdagboek Trader Guy 17 maart 2020, 07:44

...

Voorzichtig herstel, situatie blijft grillig op beurzen

17 maart 2020, 07:44 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

We zien van­daag toch een poging tot her­s­tel op de finan­ciële mark­ten maar alles bli­jft relatief, we weten dat er een Bear Mar­ket” spookt momenteel en de psy­cholo­gie wat betre­ft het gedrag van de mens laat op alle vlakken sporen na die het moeil­ijk mak­en om de sit­u­atie snel te doen keren.Met andere woor­den, het zal nog wel een tijd­je onrustig bli­jven. Tot diep in april mogen we ons amper meer ver­plaat­sen, moeten we zoveel mogelijk thuis bli­jven en afwacht­en hoe alles zich verder zal ontwikke­len. Opval­lend is dat de aan­pak per land ver­schil­lend is, zo mogen de Fransen de straat niet meer op, in de VS zijn samen­scholin­gen van meer dan 10 per­so­n­en ver­bo­den en in Ned­er­land zei onze Pre­mier dat we het geza­men­lijk moeten aan­pakken om het virus te lat­en afzwakken. Nu heb ik daar weinig kaas van gegeten maar we gaan wel zien hoe alles er over een paar weken zal uitzien, we moeten de tijd uitzit­ten, rustig bli­jven en vooral niet denken dat je (ik) het zelf niet gaat kri­j­gen. Rel­a­tiv­eren is moeil­ijk want je kent de vijand niet, je ziet de vijand dus niet en dat maakt het zo gevaarlijk ..

Daarom zeg ik ook, probeer zoveel mogelijk de richtli­j­nen die wor­den opge­dra­gen te vol­gen, dat doe ik ook in ieder geval. Verder zal er op de site genoeg te lezen zijn want de mark­ten zit­ten in een bij­zon­dere fase, een fase die nie­mand ooit heeft meege­maakt, niet in 2000, niet in 2008 en ook niet in 1987 voor wie net als ik al meer dan 30 jaar meeloopt op de beurs. Het is zeer bij­zon­der het­geen we alle­maal meemak­en, er zijn veel mensen die enorme ver­liezen hebben gele­den de afgelopen 3 weken en het is de vraag of het daar­bij zal bli­jven. Bear mar­keten kun­nen een tijd­je duren en kun­nen de aan­de­len 40506075 en zelfs tot 90% lager zetten. In 1929 ging het tot die ‑85 – 90%, in 2008 tot 70% en bij de tech­nolo­gie crash in 2000 hebben we daar ook een dal­ing van 80% (Nas­daq) meege­maakt. Op Wall Street zien we al aan­de­len die in zeer zwaar weer zit­ten, denk aan #Boe­ing dat al 70% heeft ver­loren vanaf de top, de Dow Jones index staat sinds gis­teren op ‑32%, de #AEX zien we nu al 35% onder de top die in feb­ru­ari werd neergezet …

Nog­maals, een echte duidelijke Bear Mar­ket” waar we nu in zit­ten en nog­maals, we weten absolu­ut niet waar het zal ophouden. In een Bear Mar­ket kri­jg je ook enorme ral­ly’s, die verwacht ik na gis­teren ook wel weer maar ze zijn verkoop­baar zodra ze extreem hoog uitkomen. Daar zullen veel par­ti­jen weer short op proberen te gaan, we gaan het zien in de loop van de sessie, de markt zal in ieder geval niet stil komen te staan, de volatiliteit bli­jft aan­houden dus …

Wat ik ook merk is dat veel bedri­jven nu al in grote cash prob­le­men komen, uit­er­aard Boe­ing, de lucht­vaart­sec­tor in zijn geheel, amuse­ments­sec­tor, maar ook de vri­je tijd sec­tor zoals vakanties en uit­gaan enz. Er zullen daar helaas bedri­jven omvallen, ook de kleine onderne­mer zal het moeil­ijk kri­j­gen. Het wor­den zware tij­den en we gaan er alle­maal wat van meekri­j­gen helaas …

Dan nog iets wat opvalt, de grote 5 die zich nog redelijk staande wis­ten te houden kre­gen gis­teren ook een behoor­lijke klap van de molen, ik het het over Apple, Microsoft, Alpha­bet, Ama­zon en Face­book … Alleen Apple en Microsoft behouden nog maar net een beur­swaarde van boven de 1000 mil­jard dol­lar, Google en Ama­zon staan er alweer ruim onder …

Wat zijn nu de plan­nen de komende dagen?
Goed, ik doe mijn werk rustig verder, zal zoeken naar kansen, ik bli­jf mijn leden coachen, hou iedereen op de hoogte van het mark­tver­loop en zoek naar de aan­de­len die ik rustig wil gaan opne­men bin­nen de aan­de­len porte­feuille. Bij Trad­ing doen we rustig aan en lat­en de mark­ten hun werk doen, we zoeken naar kansen … Op een rustige manier en waar het kan … Mee­doen kan door lid te wor­den tot 1 MEI voor €39 (Trad­ing) en of voor de aan­de­len porte­feuille €30 tot 1 MEI …

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Map met alle Bear Mark­ten tot nu toe


Tot straks … Guy …


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »