Beursdagboek Trader Guy 1 juni 2020, 08:07

...

Volatiliteit blijft ook vandaag aanhouden

1 juni 2020, 08:07 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

We mogen weer wat meer vanaf van­daag, wel onder strenge voor­waar­den maar het ver­lost veel mensen wat meer uit de lock­down. Aan de andere kant heeft de lock­down een behoor­lijke krater achterge­lat­en want er zijn veel mensen die hun baan zijn kwi­jt­ger­aakt en helaas zijn er ook heel wat bedri­jven die het niet gaan red­den door deze moeil­ijke peri­ode. Aan de andere kant lijkt het in Europa wat beter dan in de VS, hier wordt je niet zo snel ontsla­gen. Maar nog­maals, er mag meer maar zek­er niet op volle kracht, de economie kan dan ook nog niet gaan flo­r­eren mijn inziens.Kijken we naar de VS dan zien we daar nu zo’n 30 miljoen mensen zon­der werk ter­wi­jl meerdere indices op hun hoog­ste stand ooit staan, vooral in de tech­nolo­gie sec­tor. De VS kampt dus nog met de groot­ste cri­sis die er ooit is geweest, de span­nin­gen tussen de VS en Chi­na lopen behoor­lijk op en de ver­houdin­gen waren niet eerder zo slecht. Verder zit de VS met de enorme protesten door het volk dat zijn onge­noe­gen steeds meer begint te uiten, in veel grote ste­den wordt er geplun­derd en brand ges­ticht met alle gevol­gen wederom voor de economie want mensen wor­den zo bang om op straat te komen. Verder bli­jft de pan­demie in de VS zich uit­brei­den en zijn er nu al meer dan 2 miljoen Amerika­nen met het virus besmet. Als je naar de beelden kijkt die dagelijks bin­nen komen dan zie je dat daar hele­maal geen reken­ing wordt gehouden met de afs­tand. Kor­tom, het bli­jft alle­maal vreemd hoe het ver­loopt in de VS maar het is hoe dan ook niet de schuld van Trump (zijn eigen stand­punt wel te verstaan).

De futures begonnen de nacht met zwaar ver­lies maar toen we wakker wer­den van­mor­gen werd dat al omgezet naar een plus­je. Op moment van schri­jven zie ik dat alles zo goed als vlak staat. We hebben geen futures van de DAX van­daag want de markt bli­jft dicht daar, de Duit­sers hebben een vri­je dag wat betre­ft de beurs. De AEX en andere indices in Europa zijn wel open.

Wat betre­ft Wall Street, daar proberen de indices door te trekken richt­ing hun top­zone maar er zit tussen veel sec­toren nog ver­schil, wel bli­jft de markt daar zwaar over­bought en dus duur zek­er met de resul­tat­en die er nog moeten komen over de afgelopen peri­ode. Ook hier in Europa schi­et alles wat te ver door naar mijn mening waar­door een cor­rec­tie op zijn plaats is. Hoe we daarop gaan han­de­len deze maand zoek ik wel uit, we zit­ten met posi­ties die eind vorige week wer­den her­schikt en die we meep­akken naar deze maand. Wie nog mee wil kan zich inschri­jven voor een abon­nement, nu tot 1 augus­tus voor €39 … Dat kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »