Beursdagboek Trader Guy 23 juni 2020, 08:14

...

Futures met heftige moves de nacht door

23 juni 2020, 08:14 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (1)

De nacht was in veel opzicht­en onrustig zie ik na het overzicht te bek­ijken want de Dow future lat­en een range van rond de 600 pun­ten zien, als ik kijk wat er gaande was rond die low dan zie ik een bericht dat de Trade Deal voor­bij zou zijn, lat­er werd dat snel weer tegenge­spro­ken. Hoe dan ook merk je hoe over­span­nen de mark­ten zijn momenteel, er wordt hoe dan ook een nieuwe BUBBEL gecreëerd met de ste­vig oplopende waarderin­gen en dat zorgt ervoor dat iedereen klaar zit om te verkopen als blijkt dat die BUBBEL kan uiteenspatten.Zoi­ets kan een tijd duren weten we uit ervar­ing, denk aan de Bit­coin top in 2017 maar ook de Nas­daq ofwel tech-bubbel eind 1999 – 2000 en zo zijn er nog veel meer te ont­dekken als we de overzicht­en nakijken. Gevaar­lijk om nu blind long te gaan omdat er een te groot gapend gat onder de huidi­ge standen ligt. Het gat kun­nen we eigen­lijk bepalen vanaf 23 maart (bodem recente crash) tot de standen van nu. Bij de ene index is dat meer dan bij de andere maar ik zie gemid­deld zo’n 20 – 30% risi­co in de mark­ten op dit moment en dat is genoeg voor de CRASH#2 die op ons afkomt. 

Wan­neer die komt kan nie­mand voor­spellen op de dag na, wel denk ik dat richt­ing de verkiezin­gen in de VS er een grote kans bestaat dat alles er weer totaal anders uit zal zien. Let wel, er kan nog 10% of zelfs meer bovenop komen, we weten dat niet en we zien het dagelijks op ons afkomen met die hoger koersen maar het gevaar wordt met de dag grot­er door dat de mark­ten doortrekken ter­wi­jl de con­sument het niet ziet zit­ten of lat­er in de prob­le­men kan komen door het uit­gaven­pa­troon samen met door economis­che omstandighe­den met min­der moet rond­komen. Zijn zak­en voor lat­er, maar ze zijn er hoe dan ook wel …

We kun­nen dat ook zien aan het ver­loop van de VIX ofwel de volatiliteit meter op Wall Street, mocht er sprake zijn van kalmte, rust en vertrouwen in het­geen we zien dan stond de VIX al lang weer in de buurt van de 10 – 15, van­daag staat de VIX nog steeds zeer hoog met een waarde van 32, dat is in feite dubbel zo hoog als nor­maal. Ook hier laat de markt zien er niet gerust op te zijn, lat­er moet blijken of deze volatiliteit meter het bij het rechte eind heeft. Toch oplet­ten met alles, ook al lijkt het erop dat de markt geen enkele inten­tie toont om weer te gaan crashen of fors terug te vallen. Beleg­gers, spec­u­lanten en nieuwe Robin Hood traders gaan er vanu­it dat er totaal niks aan de hand is en dat baart me de nodi­ge zor­gen … Alle­maal voor lat­er, wel iets om duidelijk reken­ing mee te houden want in het verleden was er geen enkele BUBBEL die het kon houden en bij het barsten ervan veel beleg­gers met lege han­den nalaat. Vrij herken­baar, maar de tim­ing om zo’n fase aan te pakken is en bli­jft zeer moeil­ijk. En een trad­er of ervaren beleg­ger wil er ook niet zo makke­lijk aan mee­doen omdat we weten hoe het kan aflopen …

Nu nog even geen posi­ties, wel kijk ik uit om wat te gaan doen waar het kan, mogelijk in de loop van de dag als de koersen weer wat hoger uitkomen om wat kleine shorts op te pakken. Mee­doen kan door lid te wor­den, nu loopt er een aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER voor €39 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

23 juni 2020, 08:55

Gecondoleerd Guy en familie met het verlies van je vader.

(0)