Beursdagboek Trader Guy 12 oktober 2021, 08:30

...

Weer volatiele sessie achter de rug, omlaag na sterke start

12 oktober 2021, 08:30 | Trader Guy | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De mark­ten bli­jven volatiel, meer kun­nen we er niet over zeggen want opnieuw zien we een dubbele beweg­ing met eerst hogere koersen en richt­ing het slot op Wall Street omlaag om rond de 0,7% lager te sluiten. Van­mor­gen ook lagere koersen in Azië en we zien de futures ook lager. Europa liet via de AEX en de CAC 40 een kleine winst zien, de DAX moest iets inlev­eren. Let vooral ook op de sti­j­gende energiepri­jzen, het stopt maar niet voor­lop­ig want zow­el de olie als het gas zetten weer hogere top­pen neer.Update dins­dag 12 okto­ber:
De markt bli­jft in beweg­ing merken we dus aan volatiliteit geen gebrek, het is vooral wacht­en tot de rust wat terug­keert. Het is ook uitk­ijken naar de 3e kwartaal­ci­jfers die vanaf mor­gen bin­nen begin­nen te drup­pe­len en dan vooral de bank aan­de­len. Mor­gen (woens­dag) komen JP Mor­gan en Black­Rock met cijfers, don­derdag kri­j­gen we nog meer banken waaron­der Bank of Amer­i­ca, Cit­i­group, Mor­gan Stan­ley en Wells Far­go met hun cijfers. Vri­jdag vol­gt dan Gold­man Sachs nog met ook Dow com­po­nent Hon­ey­well. Vol­gende week komen er dan een hele reeks bedri­jven met cijfers waaron­der op woens­dag ook ASML waar velen naar uit kijken.

Verder moeten we bek­ijken hoe de mark­ten zich gaan gedra­gen na de open­ing, de start zal in ieder geval lager uitkomen en er kan ste­un wacht­en rond de lage open­ing. Denk er aan dat de volatiliteit het sen­ti­ment bli­jft bepalen, in bei­de richtin­gen kun­nen we dus grote uit­sla­gen zien en een switch kan er snel komen van negatief nu richt­ing posi­tief lat­er op de dag. De tech indices zullen ook nu weer het sen­ti­ment bepalen en juist bij deze sec­tor zien we de groot­ste uit­sla­gen in een­der welke richting.

We houden ook de energiepri­jzen in de gat­en, de olie sti­jgt maar verder en staat van­mor­gen al op 84 dol­lar (Brent), het is een behoor­lijk lange tijd gele­den dat de olie nog zo hoog stond, dat was in okto­ber 2018 met 88 – 89 dol­lar als top. Ook de pri­js van het gas bli­jft oplopen, we zien daar de groot­ste ral­ly sinds jaren met gis­teren (maandag) weer een nieuw record. De vraag is nu waar het zal stop­pen en waar er een top ligt bij de olie en het gas? 

Con­sumenten gaan het behoor­lijk voe­len en zullen min­der over­houden, dat wil zeggen dat er bespaard moet wor­den op andere uit­gaven zodat de economie daar een tik van kan kri­j­gen. Het zal ook het beleid van de Cen­trale Banken bepalen waar­door het langer kan duren om de rente te ver­la­gen maar aan de andere kant zit­ten we ook met oplopende inflatie. Moeil­ijk alle­maal en haast niet te voor­spellen wat er komt.

Mij via Twit­ter vol­gen? Ga naar @USMarkets of https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets<…

Eerste posi­ties okto­ber vorige week met winst ges­loten:
Er lopen sinds gis­teren (maandag) wat kleine posi­ties na dat de long posi­ties afgelopen don­derdag met een mooie winst wer­den ges­loten. U kunt de posi­ties nog opne­men door lid te wor­den via de aanbieding.

Schri­jf u nu in via de aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en schri­jf u in …

Mark­toverzicht:
Via het mark­toverzicht zien we dat de AEX en de DAX dicht bij het slot van vri­jdag bli­jven maar dat Wall Street een stap­je terug moet en weer omlaag lijkt te willen draaien. Gedurende de sessie kwam er eerst nog een een ste­vige poging omhoog en de Dow Jones test zelfs weer het 50-MA maar ger­aakt er opnieuw niet boven. Vooral de tech aan­de­len wer­den na de oplev­ing weer in de verkoop gedaan. Oplet­ten nu want om het gevaar te ontwijken moeten de mark­ten nu snel weer omhoog, anders komt er nog een test van de bodem­zone bij meerdere indices en dan vooral de tech sector.

Dow Jones:
De Dow Jones test opnieuw het 50-MA rond de 34.940 pun­ten maar daar blijkt voor­lop­ig nog te veel weer­stand uit te komen want we zien daar meteen ook die 35.000 pun­ten als weer­stand. Let dus op dat 50-MA aan de bovenkant samen met de 35.000 pun­ten, bij een verder her­s­tel richt­en we ons op de 35.250 en de 35.500 pun­ten. Zoals we merken na 3 pogin­gen om door te breken bli­jft het een moeil­ijke zone.

Ste­un eerst de 34.500 pun­ten waar de index nu op sluit, lat­er eerst de 34.250 pun­ten en de bodem­zone ron­dom de 33.750 pun­ten. Die 33.750 pun­ten wordt nu wel heel belan­grijk als steun.

AEX index:
De AEX bli­jft voor­lop­ig boven de ste­un­zone 770 – 772 pun­ten op slot­ba­sis, de index moest er wel even onder gedurende de sessie. De index bli­jft zo onder het 50-daags gemid­delde maar de afs­tand tot deze weer­stand is niet al te ver. Het 50-MA komt nu uit rond de 780 pun­ten. Lat­er zien we weer­stand rond de 790 pun­ten en de bek­ende top­zone tussen de 800 en de 805 punten.

Ste­un nu eerst de zone 770 – 772 pun­ten met daar snel onder de 760 – 762 pun­ten. Verder ste­un rond de 755 en de 751 pun­ten waar de index vorige week woens­dag de bodem neerzette. Het is nu afwacht­en of de AEX zich verder kan her­pakken, mogelijk kan de bodem er al staan na dat de ste­un­zone aan de onderkant werd getest. Veel zal natu­urlijk afhangen van wat Wall Street gaat doen en dan vooral de tech sec­toren omdat de AEX behoor­lijk afhanke­lijk zal zijn van wat er met ASML gaat gebeuren.

DAX index:
De DAX her­pakt zich na de dip van don­derdag tot ver onder de 15.000 pun­ten waar de index zelfs even onder het 200-daags gemid­delde dook maar echt van harte gaat het nog niet. We zien de index nu uitkomen rond de 15.200 pun­ten waar­door de weg open ligt richt­ing eerst de 15.300 en daar­na richt­ing de 15.50015.550 pun­ten waar de eerste zware weer­stand wacht. Lat­er zien we het 50-daags gemid­delde dat rond de 15.640 pun­ten uitkomt nu maar dat is nog een eind boven die 15.200 punten.

Ste­un nu het 200-MA dat rond de 15.025 pun­ten uitkomt, lat­er zien we de bodem van vorige week woens­dag rond de 14.800 en de 14.600 pun­ten als steun.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq laat een vreemde sessie na, eerst lager om dan snel behoor­lijk te her­stellen om dan negatief af te sluiten met een ver­lies van 93 pun­ten. Tussen hoog en laag zien we ongeveer 185 pun­ten liggen, de index sluit wel dicht bij de laag­ste stand van de sessie. Weer­stand zien we nu eerst rond de 14.77514.800 pun­ten, lat­er het 50-daags gemid­delde rond de 14.875 pun­ten. Eerst maar eens zien of deze niveaus wor­den bereikt. Lat­er weer­stand rond de 15.000 pun­ten en die lijkt me zo te zien redelijk zwaar. 

Ste­un zien we eerst rond de 14.45014.475 pun­ten, lat­er de 14.400 en uit­er­aard die ste­vige en zeer belan­grijke ste­un rond de 14.200 punten.

Overzicht resul­taat sep­tem­ber en dit jaar (2021):
We bli­jven vooral rustig te werk gaan en zoeken naar kansen bij de indices om posi­ties op te nemen waar er zich mogelijkhe­den voor­doen. Er lopen sinds gis­teren (maandag) weer wat kleine posi­ties, die kunt u nog opne­men uiteraard.

Om mee te doen met de nieuwe posi­ties kan dat via het proe­fabon­nement tot 1 decem­ber en voor €35. Deze maand en dit jaar staan we in ieder geval op een mooie winst en dat in een moeil­ijke markt. Wat ik doe is vooral tijd nemen en de rust bewaren, er komen dus weer mooie kansen aan.

Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing en dat is tot 1 DECEM­BER voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en schri­jf u in voor deze mooie aanbieding …

Overzicht resul­tat­en okto­ber en dit jaar (2021)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.