Beursdagboek Trader Guy 28 oktober 2021, 08:38

...

Winstnemingen zetten nog even door op Wall Street

28 oktober 2021, 08:38 | Trader Guy | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De markt moet een stap­je terug deze keer al hebben we wel een bewogen sessie gezien, bij enkele indices wer­den de records wel nog aangescherpt maar lat­er sluiten vri­jwel alle indices met ver­lies. Zo moesten de Dow Jones, de Dow Trans­port, de DAX en de AEX wat inlev­eren ter­wi­jl de Nas­daq nog net in de plus kon sluiten al was dat te ver­waar­lozen. Ook de SOX moest terug tot het 50-daags gemid­delde door win­st­ne­min­gen. Van­mor­gen zien we via de futures al her­s­tel, het is wacht­en op Apple en Ama­zon vanavond nabeurs wan­neer bei­den met cijfers komen.Update don­derdag 28 okto­ber:
Wall Street moet wat inlev­eren al bleef de Nas­daq nog net in de plus op slot­ba­sis, een sessie zon­der records deze keer. Ook Europa luk­te Het is nu wacht­en op de andere 2 grote bedri­jven Apple en Ama­zon die vanavond met hun kwartaal­ci­jfers komen. De reac­tie op de andere grote spel­ers was sterk, gis­teren kon Microsoft 4% omhoog ter­wi­jl ook Alpha­bet 4%. hoger wist te ger­ak­en. En dan Tes­la nog, het aan­deel staat sinds de cijfers al zo’n 18% hoger en behoort nu ook tot de meer dan 1000 mil­jard aan beur­swaarde club.

Europa kende een min­dere sessie met wat ver­lies, de AEX onder­breekt de recor­dreeks en ver­loor 1,6 pun­ten ter­wi­jl de DAX met 51 pun­ten terug moest. De Franse CAC 40 ver­loor 13 pun­ten. Alle­maal niet zo bij­zon­der en dus een soort pas op de plaats.

Van­daag maar weer even rustig afwacht­en, ik hoef niet zo snel wat te doen en zek­er niet nu er nabeurs nog 2 grote spel­ers met cijfers komen. Zie het maar net als de afgelopen 2 sessies, er kon van alles wor­den gedaan maar we had­den er niks mee opgeschoten aangezien de indices niet doorstoten omhoog maar ook niet duidelijk omlaag bewe­gen. Er komen van­daag ook nog heel wat bedri­jven met cijfers waaron­der Cater­pil­lar, Mas­ter­card, Com­cast en nabeurs Apple en Amazon.

Naast de kwartaal­ci­jfers die over het alge­meen goed vallen tot nu toe zit­ten we in een peri­ode waar het ver­loopt van de markt vaak posi­tief is, tussen de start van de 3e kwartaal­ci­jfers tot rond Thanks­giv­ing (25 novem­ber) ver­loopt de markt 9 van de 10 keer posi­tief. Dat is uit­er­aard geen zek­er­heid maar nu de indices dicht bij of al door hun hoog­ste stand ooit uitkomen zit een ver­volg van de ral­ly er nog in de komende weken. Maar nog­maals, enige voorzichtigheid is nu belangrijk.

Mij via Twit­ter vol­gen? Ga naar @USMarkets of https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets

Zoeken naar kansen ofwel een goed momen­tum:
Ik bli­jf uit­er­aard zoeken naar kansen maar we moeten oplet­ten en wacht­en op een cor­rect momen­tum, waar het kan zal ik instap­pen en dat laat ik de leden op tijd weten. Bij een DIP zou ik weer wat nieuwe long posi­ties kun­nen opne­men maar wel pas als er zich een mooi momen­tum voor­doet. Als ik instap moeten we wel een tijd­je kun­nen bli­jven zitten.

Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Mark­toverzicht:
Via het mark­toverzicht zien we de pull­back ofwel de win­st­ne­min­gen, de AEX bli­jft wel dicht bij de top­zone. en de DAX beperkt de dal­ing. Opval­lend is dat de Nas­daq met 2 hele sterke sessies na elka­ar komt maar die niet kon vasthouden, de inten­tie omhoog is er wel maar het lukt nog niet om rond het record te sluiten. De SOX sluit dan weer 1% lager, de Dow Jones liet het ook even afweten. De vraag is nu of het win­st­ne­min­gen zijn of maakt de markt een draai omlaag voor een lan­gere peri­ode? We moeten nog alti­jd oplet­ten in deze fase ook al lijkt het erop dat het om een DIP gaat.

Dow Jones:
De Dow Jones moet inlev­eren en op zich nog redelijk wat aangezien de index de oude top­zone test zoals u kunt zien op de grafiek. De index sluit wel op de laag­ste stand van de sessie en het groot­ste ver­lies kwam er tij­dens het laat­ste uur. Van­daag maar bek­ijken of de index zich kan her­pakken, vanaf de ste­un zou dat heel goed kunnen.

Weer­stand nu bli­jft de top van woens­dag rond de 35.900 pun­ten, bij een verdere sti­jging rond de 36.000 pun­ten weer­stand. Lat­er kan de index tot de 36.250 en de 36.500 pun­ten oplopen waar ik de vol­gende richt­pun­ten zie uitkomen.

Ste­un nu eerst de 34.45034.500 pun­ten ofwel de eerdere top­pen van augus­tus, lat­er zien we rond de 35.25035.300 pun­ten ste­un met snel daaron­der de 35.000 pun­ten. Pas onder die 35.000 pun­ten kan het sen­ti­ment omslaan, we bek­ijken dan ook eerst de aangegeven niveaus.

AEX index:
De AEX moet even een klein stap­je terug na een reeks van records, veel is het niet dus aan het ver­loop zien we weinig veran­der­ing. Een ral­ly richt­ing de 840 – 850 pun­ten zit er nog alti­jd in na de uit­braak van vorige week. Wel zien we eerst nog weer­stand rond de 820 – 825 pun­ten en de 835 pun­ten voor dat de index door kan stoten richt­ing de zone 840 – 850 punten.

Ste­un zien we nu eerst rond de 812 en lat­er rond de 805 pun­ten, lat­er de zone 800 – 802 pun­ten. Pas als de AEX weer onder de 800 pun­ten zakt moeten we reken­ing gaan houden met de ste­un rond de 790 – 792 pun­ten met daaron­der vooral de 780 – 782 pun­ten en de zone 770 – 771 punten.

DAX index:
De DAX zet nu echt door boven de 15.500 pun­ten en laat het 50-daags gemid­delde ruim achter zich op slot­ba­sis. De index sluit rond de 15.700 pun­ten en de weg tot de 15.810 pun­ten weer­stand bli­jft open liggen. Wat er na het bereiken van deze toch zware weer­stand zal gebeuren moeten we afwacht­en, daar­na ligt de weg open richt­ing het record dat rond de 16.000 pun­ten uitkomt.

Ste­un nu eerst de 15.600 pun­ten, lat­er de 15.500 en de 15.300 pun­ten als ste­un. We zien uit­er­aard ook het 200-daags gemid­delde als ste­un rond de 15.140 punten.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq begon opnieuw heel sterk maar moest opnieuw alles inlev­eren lat­er op de avond, de cijfers van Microsoft en Alpha­bet vie­len wel goed en daar lag het niet aan want bei­de aan­de­len won­nen 4%. De index kon nog net in de plus eindi­gen na eerst 130 pun­ten hoger te hebben ges­taan en zo bij­na weer het record wist te bereiken. Zoals ik al aan­gaf zien we de DIP nu tij­dens de sessie en dat kan ervoor zor­gen dat die al gro­ten­deels is geweest. We moeten de komende dagen afwacht­en, komt er alsnog een aan­val op het record?

Weer­stand zien we nu eerst rond de 15.400 pun­ten, lat­er bij een uit­braakt rond de 15.500 en de 15.650 pun­ten weer­stand. Ste­un zien we nu eerst rond de 15.200 pun­ten, lat­er rond de 15.000 pun­ten met daaron­der de 14.800 en de 14.650 punten.

Overzicht resul­taat deze maand okto­ber en dit jaar (2021):
We bli­jven voorzichtig, er werd al 2 keer winst genomen op de posi­ties deze maand tij­dens de oplev­ing. Lat­er kies ik weer een momen­tum om in te stap­pen, dat kan zow­el long of short wor­den, eerst maar eens bek­ijken wat de markt zal doen de komende sessies. Er komen zek­er nog kansen maar het momen­tum moet dus goed zijn, tot nu toe kan ik weinig doen door dat de markt niveaus bereikt die nog niet aangeven welke kant het zal opgaan. De cijfers van de grote 5 zullen het verdere ver­loop gro­ten­deels bepalen.

Om mee te doen kan dat via het nieuwe proe­fabon­nement tot 1 jan­u­ari en voor €35. Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing en ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Overzicht resul­tat­en okto­ber en dit jaar (2021)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.