Beursdagboek Trader Guy 23 oktober 2021, 10:14

...

Record AEX en Dow Jones, Nasdaq moet stap terug, DAX komt los

23 oktober 2021, 10:14 | Trader Guy | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Gedurende de afgelopen week zien we over het alge­meen een sterke markt met plussen bij vri­jwel alle indices op week­ba­sis. Er zit wel ver­schil tussen de ene en de andere index want de DAX bleef achter met een klein ver­lies ter­wi­jl de AEX het juist heel goed deed met 12,5 pun­ten (1,6%) winst. De Nas­daq kreeg vri­jdag te mak­en met win­st­ne­min­gen maar op week­ba­sis bli­jft er wel nog een winst van 1,3%. De Dow Jones won 1,1% ter­wi­jl de brede S&P 500 zo’n 1.65% winst boek­te. De DAX deed het slecht met een ver­lies van 0,3%. De index die er het sterkst bijlag was de Dow Trans­port, deze index won over de gehele week bekeken 3,85%, de SOX index won 1,7% op weekbasis.Week­end update zater­dag 23 okto­ber:
Wall Street lag er dus verdeeld bij vri­jdag, het waren de tech aan­de­len die het slecht deden met voorop Intel dat maar lief­st 12% ver­loor omdat het bedri­jf achterbli­jft met het mak­en van chips door capaciteit­steko­rten, men kan niet vol­doen aan de vraag en er wordt geschree­uwd om nieuwe machines om ze te kun­nen pro­duc­eren. ASML die deze machines maakt springt er dan ook plots posi­tief uit want het aan­deel won fors vri­jdag en was zo plots weer de motor achter de sti­jging van de AEX index die naar weer een nieuw record opliep. 

Wel lag de gehele tech­sec­tor onder druk want de TOP 5 aan­de­len moesten ook inlev­eren en dat kwam ook door het teko­rt aan chips om hun plan­nen makke­lijk rond te kri­j­gen. Zo kan Apple niet genoeg chips kri­j­gen om hun pro­duc­tie op peil te houden en dat is ook zo voor Alpha­bet, Ama­zon, Face­book en Microsoft die nieuwe servers erbij moeten zetten voor de groei en vooral ook om oud­ere exem­plaren te ver­van­gen. Toch een sessie waar even werd nagedacht door de bericht­en van Intel dat het prob­leem nog wel een tijd­je kan bli­jven duren.

Aan de andere kant komen die 5 grote spel­ers met cijfers de komende week en als die goed zijn kan het sen­ti­ment snel omslaan naar weer een posi­tief ver­loop. We weten het niet en daarom bli­jf ik voorzichtig en kan ik weinig doen. We moeten afwacht­en, het momen­tum om wat te doen nu is te risi­co­vol dus bli­jf ik liev­er even aan de zijli­jn, er komen wel weer mooie kansen met min­der risico.

Naast de kwartaal­ci­jfers die over het alge­meen goed vallen tot nu toe zit­ten we in een peri­ode waar het ver­loopt van de markt vaak posi­tief is, tussen de start van de 3e kwartaal­ci­jfers tot rond Thanks­giv­ing (25 novem­ber) ver­loopt de markt 9 van de 10 keer posi­tief. Dat is uit­er­aard geen zek­er­heid maar nu de indices dicht bij of al door hun hoog­ste stand ooit uitkomen zit een ver­volg van de ral­ly er zek­er nog in de komende weken. Maar nog­maals, enige voorzichtigheid is nu belangrijk.

Mij via Twit­ter vol­gen? Ga naar @USMarkets of https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets

Ik bli­jf uit­er­aard zoeken naar kansen maar we moeten oplet­ten en wacht­en op een kans, waar het kan zal ik instap­pen en dat laat ik de leden op tijd weten. Bij een DIP zou ik weer wat nieuwe long posi­ties kun­nen opne­men maar wel pas als er zich een mooi momen­tum voor­doet. De kans is nu grot­er dat ik weer wat long posi­ties zal gaan opne­men dan dat ik voor short ga kiezen. Als ik instap moeten we wel een tijd­je kun­nen bli­jven zitten.

Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Mark­toverzicht:
Via het mark­toverzicht zien we een sterk ver­loop bij de AEX en de Dow Jones die bei­den een nieuw record neerzetten vri­jdag op slot­ba­sis. De DAX komt uitein­delijk los van die 15.500 pun­ten zone en trekt door tot het 50-daags gemid­delde maar weet er nog niet boven te sluiten. Opval­lend is wel dat de tech indices een stap terug moeten, zow­el de Nas­daq als de SOX index ver­liezen 0,82% en 1,22% door Intel en de grote 5 die moeten inlev­eren net voor de cijfers die vol­gende week komen.

Dow Jones:
De Dow Jones lukt het nu om een nieuw record op slot­ba­sis neer te zetten, het record komt nu uit op 35.677 pun­ten, de hoog­ste stand ooit bereik­te de index vri­jdag op 35.765 pun­ten. De index stoomt dus door en het is nu afwacht­en of er een reeks met records op komst is de komende week. Het waren vooral de tra­di­tionele aan­de­len die het goed deden vri­jdag, de tech aan­de­len bin­nen de index verloren.

Weer­stand nu eerst de top van vri­jdag op 35.765 pun­ten, bij een verdere sti­jging rond de 36.000 pun­ten weer­stand. Lat­er kan de index tot de 36.250 en de 36.500 pun­ten oplopen waar ik de vol­gende richt­pun­ten plaats. Tussendoor kun­nen we wel wat win­st­ne­min­gen verwacht­en maar ik merkt wel dat de posi­tieve flow de over­hand krijgt.

Ste­un nu eerst de 35.630 pun­ten ofwel de eerdere top, lat­er zien we rond de 35.25035.300 pun­ten ste­un met snel daaron­der de 35.000 pun­ten. Pas onder die 35.000 pun­ten kan het sen­ti­ment omslaan, we bek­ijken dan ook eerst de aangegeven niveaus.

AEX index:
De AEX bereikt vri­jdag weer een nieuw record met een slot op 813 pun­ten na een sterke sessie die vooral werd gedra­gen door de enorme oplev­ing van ASML, het aan­deel maakt nu duidelijk een inhaal­be­weg­ing na dat het aan­deel eerder de afgelopen week ver achterbleef na de cijfers. Een ral­ly richt­ing de 840 – 850 pun­ten zou er wel eens in kun­nen zit­ten na de uit­braak die werd beves­tigt. Wel zien we eerst nog weer­stand rond de 815 en de 825 pun­ten, lat­er de 835 en daar­na de zone 840 – 850 punten.

Ste­un zien we nu eerst rond de 805 pun­ten, lat­er de zone 800 – 802 pun­ten. Pas als de AEX weer onder de 800 pun­ten zakt moeten we reken­ing gaan houden met de ste­un rond de 790 – 792 pun­ten met daaron­der vooral de 780 – 782 pun­ten en de zone 770 – 771 punten.

DAX index:
De DAX zet even door boven de 15.500 pun­ten en ger­aakt tot net boven het 50-daags gemid­delde gedurende de sessie maar lat­er in de mid­dag en richt­ing het slot kon de index niet doorzetten. De index bli­jft nog hangen tussen die 15.500 en de 15.600 pun­ten, om meer kracht te ontwikke­len zal de DAX tot boven dat 50-MA moeten ger­ak­en en dat komt nu uit rond de 15.565 pun­ten. De eerste poging kwam er maar zon­der suc­ces tot nu toe, nog zo’n 20 pun­ten hoger zien te ger­ak­en en het ziet er beter uit. Weer­stand nu die 15.565 pun­ten, lat­er de 15.60015.625 pun­ten en daar­na de bek­ende 15.810 punten.

Ste­un nu eerst de 15.500 pun­ten, lat­er de 15.300 pun­ten als ste­un. We zien uit­er­aard ook het 200-daags gemid­delde als ste­un rond de 15.125 pun­ten. De bodem van eerder deze maand zien we rond de 14.800 punten.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq moest inlev­eren vri­jdag en dan ook nog redelijk gezien het ver­loop bij de andere indices. De oplopende ste­un­li­jn werd aangetikt, daar­na kwam er wat her­s­tel op gang. De komende week wordt belan­grijk voor het verdere ver­loop van de Nas­daq en de gehele tech­sec­tor, de cijfers van de grote 5 die alle­maal komen in de loop van de week zullen het ver­volg bepalen. Let wel dat we in een sterke fase zit­ten momenteel en als de cijfers goed vallen de index snel weer omhoog kan.

Ste­un zien we nu eerst rond de 15.000 pun­ten, lat­er rond de 14.800 pun­ten met daaron­der de zone 14.60014.650 pun­ten. Weer­stand nu eerst de 15.20015.225 pun­ten met daar­boven de top­zone rond de 15.400 punten.

Overzicht resul­taat deze maand okto­ber en dit jaar (2021):
We bli­jven voorzichtig, er werd al 2 keer winst genomen op de posi­ties deze maand tij­dens de oplev­ing. Lat­er kies ik weer een momen­tum om in te stap­pen, dat kan zow­el long of short wor­den, eerst maar eens bek­ijken wat de markt zal doen de komende sessies. Er komen zek­er nog kansen maar het momen­tum moet dus goed zijn, tot nu toe kan ik weinig doen door dat de markt niveaus bereikt die nog niet aangeven welke kant het zal opgaan. De cijfers van de grote 5 zullen het verdere ver­loop gro­ten­deels bepalen.

Om mee te doen kan dat via het nieuwe proe­fabon­nement tot 1 jan­u­ari en voor €35. Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing en ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Overzicht resul­tat­en okto­ber en dit jaar (2021)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.