Beursdagboek Trader Guy 4 mei 2020, 07:52

...

Maand mei start met dalingen en moddergooien

4 mei 2020, 07:52 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

De futures staan van­mor­gen in ieder geval lager, en dat zint Trump niet zo merk ik, in de plaats van zich bezig te houden met de nut­tige zak­en zit hij zich een ongeluk te Twit­teren met zak­en waar­van ik denk of je dat nu moet doen.



Hij staat achter in de peilin­gen ten opzichte van Joe Biden maar noemt het FAKE-nieuws, hij spuwt vuur richt­ing Chi­na en dreigt ermee om de Trade-deal af te blazen en nieuwe grotere tarieven te hef­fen, ook legt hij de schuld van de pan­demie richt­ing Chi­na waar ze veel meer zouden weten over wat er aan de hand is. Wat zou die man doen de gehele dag? Opstaan, Twit­teren, TV-kijken om te zien wat ze over hem zeggen en dan opnieuw Twit­teren dat het alle­maal FAKE-nieuws is? Daar­na een per­scon­fer­en­tie geven die 1 a 2 uur duurt en dreigen richt­ing richt­ing wie er hem in de weg zit. De schuld vooral op een ander afschuiv­en, zeggen dat de VS snel weer aan het werk moet en dat het aan­tal doden mee­valt tot nu toe … Daar­na gaan eten … weer TV kijken, nog een keer Twit­teren en dan gaan slapen … Zou zo maar kun­nen … Maar goed, het bli­jft een vreemde en gevaar­lijke man, dan vooral zijn karaktertrekken …

De beurzen rea­geren van­mor­gen vooral op het vol­gende, eerst het feit dat de grote 5 nu al met cijfers zijn gekomen en we nu wat in een vac­uüm terecht gaan komen wat betre­ft bedri­jf­s­re­sul­tat­en, er is al veel voor­bij gekomen en het blijkt dat het op zich pri­ma ging door dat de eerste 2 maan­den van Q1 nog redelijk nor­maal ver­liepen, pas in maart vol­gden die lock­downs elka­ar in snel tem­po op. Wat men nu denkt is hoe Q2 zal ver­lopen en vooral hoe lang het nog gaat duren. Verder is er ook de vraag hoeveel bedri­jven het niet zullen red­den, vooral de mid­den­stand en de retail in de straat (zon­der inter­net verkoop). En mocht alles weer opstarten, hoe zal de con­sument zich her­pakken? Kan ook een tijd­je duren zoi­ets, kan maan­den duren voor we ons gedrag weer terug kri­j­gen van voor deze fase. De economie komt wel weer op gang, maar het zal een trage diesel wor­den, niet een Fer­rari die meteen op gang komt zodra je het gas indrukt. En we zit­ten nog met Trump die nu om zich heen begint te schop­pen, dat zal de gemoed­eren ook niet ten goede komen … De start van de 2e golf omlaag lijkt dus te zijn begonnen, ik ben benieuwd wat die gaat bren­gen deze week en de komende weken. We bli­jven voorzichtig, han­de­len waar het kan, zoeken naar kansen.

Via de LIVE­BLOG zal ik iedereen wel informeren waar het nodig is, ook de leden zal ik met infor­matie en posi­ties coachen waar nodig … We zit­ten al sinds don­derdag in wat kleine short posi­ties, de maand MEI start dus al goed maar ik moet nog een goed moment zien te vin­den om de posi­ties te sluiten … Mee­doen kan, er loopt een aan­bied­ing tot 1 JULI voor €39 ofwel 2 maan­den vol­gen en sig­nalen ont­van­gen. Het is niet zo dat ik u bom­bardeer met sig­nalen, dat is niet nodig, reken op 1 tot 2 sig­nalen per week in deze markt …

Schri­jf u in via de link … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »