Beursdagboek Trader Guy 7 mei 2020, 08:02

...

Even zoeken naar het momentum

7 mei 2020, 08:02 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Vanaf 1 juni kun­nen we meer, het is nog niet hele­maal maar toch, wat meer vri­jheid komt gele­gen, nu maar eens zien of andere lan­den ook wat ver­soe­pe­len om de boel weer op gang te bren­gen … Dat zal de economie natu­urlijk niet als een raket op gang schi­eten, al denken som­mige beleg­gers van wel.Om nog een keer terug te komen op Wall Street waar som­mige sec­toren de top­pen van feb­ru­ari op zijn minst evenaren of zelfs overtr­e­f­fen bli­jf ik zeggen dat we moeten oplet­ten met deze over­dri­jv­ing. Louis van Gaal zei het al een paar keer Zijn jul­lie nu zo slim, of ben ik zo dom?” Wel we gaan het zien, het lijkt bij som­mige aan­de­len wel een run op iets om het niet te mis­sen … FOMO ofwel Fear Of Miss­ing OUT” je wil naar een feest maar je voelt je niet goed, maar je wilt het niet mis­sen … Dat is het, meer kan ik er niet van mak­en helaas.

Voor­lop­ig bli­jf ik rustig wacht­en op de kansen die er gaan komen, wel moet ik geduld opbren­gen, rustig afwacht­en, de diver­gen­ties die er zijn ontstaan het werk lat­en doen en proberen in te zien wan­neer men de flessen­hals weer gaat opzoeken. Mijn taak bli­jft om de leden de coachen, ze de goeie weg te wijzen en of dat nu met posi­tie of zon­der posi­tie is, wat ik moet doen is begelei­d­ing ver­zor­gen met een zo laag mogelijk risi­co. Ik merk dat men dat waardeert, dat het vertrouwen goed is. Ook nu, ik sta op punt om weer wat posi­ties op te nemen, wat indices (Sys­teem Trad­ing en Index Trad­ing) en wat indices met ook 2 aan­de­len bij Guy Trad­ing en de aan­de­len porte­feuille. Nog­maals, alles op zijn tijd want je stopt een posi­tieve gedachte niet zomaar. Wat wel het geval is dat er opnieuw BUBBELS wor­den gevor­md, de waarderin­gen bij som­mige bedri­jven vliegen de pan uit en staan al hoger dan op 20 feb­ru­ari waar de top werd neergezet.

Let wel, dat is zo op Wall Street, wat Europa is dat veel min­der het geval omdat we hier niet zoveel van die hoogvliegers hebben. Al moeten we wel oplet­ten met een aan­deel als ASML, daar zien we deze gekheid ook momenteel, de beweg­in­gen zijn abnor­maal te noe­men. Maandag naar de €250 maar gis­teren net zo goed weer €274 op de bor­den. Waar zien we de real­is­tis­che koers voor een aan­deel als ASML dat het afgelopen jaar al een keer ver­dubbelde? En in maart al even op €175 terecht kwam … De AEX kon gis­teren amper mee met Wall Street in het begin, lat­er moest de index weer inleven om negatief te sluiten, de range bli­jft voor­lop­ig 490 – 520 met daar­tussen 512 als weer­stand en 500 als steun …

Nog­maals, zie de economis­che cijfers en zie de cijfers op de koersen­bor­den, som­mige sec­toren bli­jven slecht presteren waaron­der de finan­ciële waar­den, de indus­trie en de olie aan­de­len maar we zien ook sec­toren door het dak gaan. Er zit teveel diver­gen­tie in de markt, door de tijd­fase waar we ons nu in bevin­den zie ik nog alti­jd de hoogvliegers een harde land­ing mak­en. Hoe en wan­neer dat gaat gebeuren moeten we afwacht­en … Tussendoor zal ik rustig te werk gaan en iets doen waar het kan …

Om mee te doen kunt u lid wor­den, nu tot 1 JULI voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​ersho


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »