Beursdagboek Trader Guy 8 mei 2020, 07:36

...

Uitstel daling kan voor een nieuwe CRASH zorgen

8 mei 2020, 07:36 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Wat is nu het doel met de markt? Begin deze week schopt Trump tegen het been van Chi­na en dreigt met een nieuwe han­del­soor­log, gis­teren nabeurs kwam het bericht dat de VS en Chi­na in tele­fonisch over­leg gaan om een Trade deal te bespreken. En hop, de futures ruim een pro­cent hoger. Wat er nog speelt is dat de economie nog alti­jd op slot zit en de werk­loosheid verder toe­neemt en zo alle records uit de boeken doet verd­wi­j­nen alsof ze niet bestaan.Ook de PMI in alle lan­den breken records in de negatieve zin en van­mid­dag kri­j­gen we de cijfers over de JOBS uit de VS bin­nen. En wat zien we? De Nas­daq (1,5%) en de Nas­daq 100 (5%) staan op winst voor 2020 … Hoe het mogelijk is moet ik nog uit­zoeken maar het zit behoor­lijk vreemd in elka­ar alle­maal. Zie 1999 wat betre­ft de Nas­daq, toen kwam voor de grote val er ook nog een grote ral­ly tussendoor. 

Op dit moment moeten aan­de­len als Microsoft, Apple, Alpha­bet, Face­book en Ama­zon wel heel dicht bij hun max­i­mum staan. Zal het maar niet over de koers-winst ver­houdin­gen hebben, zek­er wat betre­ft Ama­zon want die komt uit op 120, Microsoft gaat al boven de 30 ter­wi­jl Apple met een ruime 25 zit en het is nog maar de vraag of de doel­stellin­gen wor­den behaald dit jaar. Face­book en Alpha­bet zit­ten ook rond de 30 momenteel, Net­flix dat ook tot de FAANG groep behoort zit rond de 80 keer de winst. Alle­maal te hoog, en zek­er met de onzekere vooruitzicht­en waar we mee te mak­en hebben.

Coro­na virus, werk­loosheid, economis­che terug­val, hoge koers win­stver­houdin­gen die al ruim hoger liggen dan eind 2019, han­delscon­flict VS-Chi­na, onduidelijkheid wan­neer alles weer op volle toeren zal draaien, FOMO gedrag en vergelijkin­gen met eerdere grote crash momenten … We moeten echt oplet­ten vanaf nu en de komende peri­ode. Als men niet zacht wil lan­den zal het een harde land­ing wor­den vrees ik nog maar eens. En men kan nu denken dat ik negatief overkom, dat ik te bear­ish ben maar ik probeer alti­jd real­is­tisch naar de markt te kijken en als ik zie dat er over­dri­jv­ing gaande is dan meld ik dat …

Verder, gis­teren wer­den er wat kleine posi­ties opgenomen, die kunt u van­daag nog aankopen door lid te worden … 

Om mee te doen kunt u lid wor­den, nu tot 1 JULI voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »