Beursdagboek Trader Guy 25 mei 2020, 07:47

...

Hoop op meer steun en op een vaccin zetten markt hoger

25 mei 2020, 07:47 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Als we naar de markt kijken dan zien we een hogere open­ing in het vooruitzicht, er komt een golf met hoop een een vac­cin samen met de hoop op nog extra ste­un door de Cen­trale Banken.Wat er verder speelt is dat Chi­na de harde hand op Hongkong verder uit­breid ter­wi­jl we merken dat de mark­ten over­span­nen aan het ger­ak­en zijn in de posi­tieve zin. Als er elke dag een bericht komt ron­dom een mogelijk vac­cin en de mark­ten rea­geren daar posi­tief op dan sta je in no time op een zwaar over­span­nen markt met nog hogere waarderin­gen. Dat terz­i­jde, de vraag bli­jft bij mij eerder wan­neer we de motor weer op volle toeren gaan zien en dat kan best nog een tijd­je duren.

Het lijkt inder­daad alsof ik zeer negatief ben, dat wil ik in feite niet zijn, we moeten alti­jd van het posi­tieve uit zien te gaan maar wat er nu gaande is op de finan­ciële mark­ten is zo bed­er­fe­lijk dat ik niet anders kan dan waarschuwen voor het­geen eraan zit te komen. We moeten lev­en met de waan van de dag, dat weet ik, maar aan de andere kant moeten we zek­er de realiteit niet uit het oog ver­liezen en dat zie ik gebeuren momenteel. Denk eraan dat deze cri­sis de erg­ste is die er ooit is geweest op het gebied van de economie en de werk­loosheid. Daar hoort ook een her­schikking van de mark­ten bij en die mis ik com­pleet momenteel. Momenteel neem ik daar ook de kracht van de markt bij, die wordt bepaald door pak­weg een hand­vol aan­de­len die zwaar overge­waardeerd zijn en de markt vri­jwel com­pleet trekken. Andere sec­toren lat­en de pijn dan wel weer duidelijk zien.

Dat kri­jg je in een fase waar beleg­gers niet meer weten waar ze hun geld in moeten stop­pen, sparen brengt niks meer op, oblig­aties zijn ook moeil­ijk en niet echt een alter­natief maar aan de andere kant zijn aan­de­len met de huidi­ge waarder­ing kwets­baar voor een grote tegenslag wat betre­ft hun waarde en het gevaar dat men het div­i­dend zal schrap­pen of fors terug zal schroeven. Eigen­lijk zit je op alle gebied met een prob­leem en dat baart me zor­gen voor de komende peri­ode van pak­weg 2 – 3 jaar. Het is dus nog maar de vraag hoe lang het zal duren voor alles weer een beet­je zal nor­malis­eren … Tot dan is het lev­en met de waanzin van de dag en zullen we alle capri­olen erbij moeten nemen … Wat mij betre­ft mag je begin­nen uit te kijken naar een reeks diep rode dagen op de beurs, we gaan het zien …

Ik bli­jf zoeken naar kansen, waar het kan zal ik wat doen en momenteel zit ik ook in de markt met wat posi­ties die u nog kan aan­schaf­fen zodra u zich inschri­jft als lid …

Nu kan dat tot 1 AUGUS­TUS voor €39

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot straks … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »