Beursdagboek Trader Guy 5 september 2020, 10:40

...

Best heftig dagje, we hebben er wat winst mee kunnen binnenhalen

5 september 2020, 10:40 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Wat een week, een­t­je dat eraan zat te komen en waar sec­tor rotatie amper meer wil lukken des­on­danks de pogin­gen die ik heb gezien. Uit­er­aard loopt de VIX weer fors op de afgelopen dagen want vooral die TOP8 aan­de­len wor­den afge­roomd het­geen ook meer dan logisch is. Zelf heb ik er don­derdag en vri­jdag aan mee kun­nen doen maar zoals je merkt moet ik voorzichtig bli­jven, de sti­jging duurde iets te lang waar­door ik moet over­schake­len van posi­ties die lang lopen naar posi­ties die wat kor­ter wor­den aangehouden.Zoals vri­jdag, na het her­s­tel, of de poging daar­toe, heb ik wat shorts op kun­nen nemen maar het ging behoor­lijk snel weer omlaag zodat ik bin­nen de 2 uur met een mooie winst te mak­en kreeg, dat deed me besluiten om net voor het lange week­end op Wall Street de posi­ties weer uit de markt te halen met dus een mooie winst. Maandag is Wall Street dicht door Labor Day, dan zit je 3 dagen zon­der de lei­der, er kan van alles voor­bij komen wat de mark­ten een impuls omhoog kan geven of de markt doet krak­en vol­gende week. Wel moeten we ons realis­eren dat de maandag sessie de afgelopen pak­weg 10 weken fors hoger zette. Nu wacht ik wel af, er lopen geen posi­ties meer, we zit­ten met ALLE abon­nementen nu op CASH en de maand sep­tem­ber is goed opges­tart. want we hebben dus 2 keer een mooie winst kun­nen nemen …!!

In ieder geval was dat nodig na 4 slechte maan­den waar ik in feite wat betre­ft mijn analyse en markt ervar­ing weinig aan kon doen. Ook al zijn er mensen die het nodig vin­den om mij met de grond gelijk te mak­en als het even tegen­z­it, ik weet echt waar ik mee bezig ben en ja ook ik kan het wel eens ver­keerd doen en dan vooral in een markt als deze. Maar het is de beurs, en ik han­del met hef­bomen, en ja dan kan het wat sneller gaan en als je dan in een min­dere FLOW zit dan zet je een slechte reeks neer.

De afgelopen week was een moeil­ijke, eerst nog behoor­lijke plussen maar op het einde, dus vooral don­derdag en vri­jdag, kre­gen we te mak­en met een soort dump fase van de aan­de­len die de markt vri­jwel op hun eigen omhoog trokken. U weet wel, Apple, Tes­la, Nvidia, Ama­zon en Microsoft, daar­naast ook nog Net­flix en Alpha­bet die goed meed­e­den tot woens­da­gavond. Don­derdag kwam de eerste grote klap bij deze aan­de­len, vri­jdag nog de naschokken toen het her­s­tel waar velen op hoopten er niet kwam. Daar­door sluit de Nas­daq de afgelopen week met een ver­lies van 382 pun­ten (-3,3%), de Nas­daq 100 ver­loor 374 pun­ten. (-3,1%), ware het niet van de eerste 3 sessies van vorige week waar de bei­de index­en even op +3% ston­den dan werd de week nog slechter. Op de grafiek staat er nu wel een behoor­lijk slechte streep (can­dle) want het is er een van wat gaan we doen de komende week?” Een impuls omhoog tot rond de 12.440 pun­ten en een­t­je omlaag tot net boven de 11.150 pun­ten, daar­tussen zien we 1340 pun­ten en dat is behoor­lijk, meer dan 10% zelfs. En nog­maals, de can­dle op de grafiek toont de grote twi­jfel van nu, de komende 2 weken wor­den enorm belan­grijk en er valt echt wat mee te doen als ik het goed kan TIMEN. wat ook mijn bedoel­ing is.

Wat betre­ft Europa en ook de Dow Jones, die wer­den even op de plaats gehouden door de rotatie van tech naar tra­di­tion­eel maar lat­er kwam daar ook het besef dat de markt wel eens zou kun­nen gaan draaien voor een lan­gere peri­ode, ik denk dan aan enkele weken in eerste instantie en uit­er­aard met uit­sla­gen aan bei­de kan­ten. Wat ik wel denk is dat her­s­tel min­der heftig kan wor­den dan de dalin­gen die er gaan komen want na de terug­val van de BIG8 (Apple, Ama­zon, Tes­la, Nvidia, Microsoft, Alpha­bet, Face­book en Net­flix) staan deze aan­de­len nog steeds toren­hoog wat betre­ft hun waarder­ing. De DAX bli­jft rond de 13.000 hangen maar daar zit zek­er nog een terug­val in tot rond de 12.000 pun­ten, de AEX zakt al verder door en kwam onder de 550 pun­ten terecht, daar let ik vooral op de 538 – 540 grens, die zone werd vri­jdag al even getest en op week­ba­sis ver­loor de AEX 16,5 pun­ten (-3%). Bij de DAX werd dat min­der, daar 190 pun­ten ver­lies (-1,5%) maar de DAX bereik­te gedurende de week wel even de 13.460 pun­ten na enkele sterke dagen. Wat betre­ft de Dow Jones zien we ook ver­lies op week­ba­sis, de index ver­loor 520 pun­ten (-1,8%). Zo merkt u dat tra­di­tion­eel het iets beter deed dan de tech­nolo­gie alleen werk­te zoals ik aan­gaf de sec­tor rotatie deze keer min­der goed. Een andere index die opviel was de Dow Trans­port index, de index ver­loor de afgelopen week 96 pun­ten (-0,85%) en dat viel mee ten opzichte van de rest maar ook daar kan er wel eens een top staan voor de komende weken. We gaan het zien, ik kan hier in ieder geval wat meer mee dan de afgelopen weken waar er alleen maar nieuwe top­pen kwamen.

De markt wordt na de afgelopen dagen voor mij dus wat duidelijk­er en vooral beter te begri­jpen en kan ik er meer mee doen is mijn verwacht­ing. Maar dan moet je me wel de kans geven om de lij­nen uit te zetten … Wordt dus LID als u de sig­nalen wilt ont­van­gen, nu tot 1 NOVEM­BER voor €39 … En ik verwacht dat er nog mooie posi­ties gaan komen, ook LONG waar het kan, en kor­ter op de markt zal ik zit­ten. Tussen de pak­weg een paar uur tot hoo­gu­it een dag of 2 – 3 … De markt kan zich daar nu beter voor lenen, mogelijk staat de TOP er bij de Nas­daq en die hoogvliegers, nu moet ik daar het beste momen­tum uit zien te halen om erop te handelen … 

Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Na de start van deze maand (sep­tem­ber) het overzicht per abonnement


Mark­toverzicht:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »