Beursdagboek Trader Guy 7 september 2020, 08:05

...

Wall Street dicht vandaag, futures wel lager

7 september 2020, 08:05 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Wall Street dicht van­daag door Labor Day, de futures lopen wel tot 18:00 en die lat­en zien dat er nog druk op de Nas­daq zit, de cor­rec­tie daar lijkt nog in volle gang. Aan de andere kant is het zo dat men nu de tra­di­tionele aan­de­len opzoekt waar­door de DAX en de Dow vlak tot zelfs iets hoger willen starten.Verder zie ik dat Azië wat lager sluit van­mor­gen, over het alge­meen geen sterke open­ing voor de maandag zo te zien. We moeten de dag afwacht­en hoe het verder ver­loopt maar echt veel spek­takel omhoog verwacht ik niet vandaag.

Meestal zijn dagen als deze niet al te heftig door dat Wall Street niet mee­doet maar we moeten de markt nu wel in de gat­en houden voor het verdere ver­loop. De volatiliteit bli­jft oplopen zien we aan de VIX die via de VIX future weer boven de 30 uitkomt. De cor­rec­tie komt dus vooral via de tech aan­de­len die al veel te hoog ston­den en waar er nu ein­delijk na een lange peri­ode van sti­jging een cor­rec­tie gaande is. Door dat de Nas­daq en dus die TOP8 aan­de­len weken achter elka­ar zon­der ook maar enige cor­rec­tie te lat­en zien nu wor­den verkocht. Ook kan het zijn dat de koop­kracht van de Robin Hood beleg­gers (spec­u­lanten) afneemt omdat ze behoor­lijke ver­liezen moeten toes­taan, ook iets om in de gat­en te houden de komende peri­ode want daar kun­nen nogal wat Mar­gin Calls door komen het­geen we al hebben gezien don­derdag en vri­jdag. Daar is het laat­ste woord nog niet over gezegd vol­gens mij.

Van­daag zal ik de markt even rustig lat­en zoeken en waar het kan zal ik mogelijk een paar kleine posi­ties opne­men. Dat kan net zo goed long als short wor­den, ik moet eerst even zien hoe de markt zich zal gedra­gen na de open­ing. De leden kun­nen dan een sig­naal verwacht­en op de AEX, de DAX en wie weet ook op de Nas­daq of de Dow Jones. Wel doe ik het niet gehaast, eerst even zien hoe alles ver­loopt vandaag.

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand goed begonnen, na een moeil­ijke fase komen we de start van deze maand goed op gang. Zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posities .…

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »