Beursdagboek Trader Guy 16 september 2020, 08:14

...

Veel onzekerheden blijven, markt reageert op hoop

16 september 2020, 08:14 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

De Dow Jones sloot nage­noeg vlak de sessie af gis­teren ter­wi­jl de Nas­daq verder opliep en 1,2% hoger uitk­wam, de SP 500 deed het met een winst van 0,5% ook goed gis­teren. De AEX won 3,5 pun­ten ter­wi­jl de DAX 24 pun­ten hoger uitk­wam. Op zich weer een TOP8 dag­je zo te zien, de zwaargewicht­en trokken de markt weer eens.Toch bli­jft Wall Street in de prob­leem zone als we het pro­jecteren naar pak­weg 2 weken gele­den toen er nog records wer­den gemaakt bij vooral de Nas­daq en de SP 500. De Nas­daq 100 staat nog alti­jd meer dan 1000 pun­ten onder de top, de SP 500 zo’n 180 pun­ten onder de hoog­ste stand ooit.

Beleg­gers richt­en zich nu op de uit­spraak van Trump dat er over 3 tot 4 weken een vac­cin is en op de FED die bijeen­z­it om te ver­gaderen over de rente. Er wordt verwacht dat er geen veran­derin­gen komen in het beleid van de Amerikaanse cen­trale bank. Wel zal men luis­teren naar wat FED-voorzit­ter Jerome Pow­ell zal vertellen vanavond, vooral is men benieuwd of er nieuwe stap­pen zullen komen om iets te doen tegen de cri­sis ook al deed de FED al heel wat de afgelopen tijd. De vraag is of er nog veel ruimte overbli­jft en dat ter­wi­jl er al prob­le­men komen om de belan­grijke inflatie op pijl te kun­nen houden.

Verder kijken we naar het ver­loop van­daag, we hebben 2 sterke dagen achter de rug bij de Nas­daq, de andere indices weten het nog niet zo goed en bli­jven achter. Het kan bij de Nas­daq natu­urlijk een tech­nis­che reac­tie zijn op de grote terug­val, dat is vaak zo dat beleg­gers dan denken de aan­de­len goed­koop in te kun­nen kopen maar door de BUBBEL is dat nog lang niet het geval. De over­waarder­ing was ongek­end en dat bli­jft ook nu nog zo … Bij andere indices is dat min­der het geval maar na de enorme ral­ly vanaf mid­den maart kun­nen alle indices nog 5 tot 10% lager als het daar­bij bli­jft, dus bli­jf oplet­ten voor teveel opti­misme en zek­er bij de tech­nolo­gie aandelen …

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Zoals ik al aan­gaf in de vorige update wer­den er wat kleine posi­ties opgenomen, de lopen dus nog en ik zal zien tot waar ik die kan aan­houden. De leden weten de details en wacht­en dus op een sig­naal om te sluiten. Men kan eventueel nog mee door lid te wor­den, er loopt dus een aan­bied­ing voos €39 tot 1 NOVEMBER …

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand sep­tem­ber goed begonnen, zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posi­ties .… Sys­teem Trad­ing staat nu al op €866 winst en we gaan voor meer want sep­tem­ber duurt nog even …

Tot lat­er … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »