Beursdagboek Trader Guy 2 november 2020, 08:22

...

Week van de waarheid, wie wint er in de VS? Beurzen wel zwak ...

2 november 2020, 08:22 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De week van de waarheid, mor­gen in de VS de laat­ste kans om een nieuwe pres­i­dent te verkiezen, wie de win­naar wordt valt af te wacht­en en het kan nog tot eind deze week duren voor men eruit is. Veel stem­men wer­den er al met de post gedaan al is het de vraag of alles op tijd komt om mee te tellen.Het bli­jft een moeil­ijk geval en ook al staat Biden nog fors voor via de peilin­gen, door teko­rtkomin­gen en beslissin­gen via de rechter kan het zijn dat er veel stem­men niet geteld wor­den en dat zou dan in het voordeel van Trump uit­draaien. We gaan het zien, eerlijk ver­loopt het niet mijn inziens, we moeten dus afwacht­en. Het zal in ieder geval draaien om een paar swing states die de besliss­ing gaan geven. Nog­maals, tegen het einde van deze week weten we veel meer …

De markt dan, we weten het niet, het zal een volatiele week wor­den vol­gens mij, 4 jaar gele­den was dat ook al zo. Ik herin­ner me dat de Dow Jones intra­day zo’n 1000 tot 1200 pun­ten bewoog, dan omhoog en omlaag samengevoegd uit­er­aard. Wel stond de index toen rond de 16.000 pun­ten dus pro­centueel heb ik het dan over waardes van tussen de pak­weg 5 en 10% tussen hoog en laag. We gaan zien of er weer zoi­ets komt dins­dag in de nacht als de uit­sla­gen bin­nen drup­pe­len. De markt zal in ieder geval niet stil staan en de futures in de nacht kun­nen grote uit­sla­gen geven. Daarom ben ik ook niet van plan om in de markt te zit­ten tot na woens­dag of in ieder geval tot we een redelijke zek­er­heid kri­j­gen over de uitslag …

De week start verdeeld zo te zien via de futures, het is wacht­en tot lat­er op de dag en tot Wall Street weer open gaat. Er komen ook nog bedri­jf­s­ci­jfers deze week op Wall Street en vri­jdag kri­j­gen we een beeld van de arbei­ds­markt in de VS. Genoeg nieuws in ieder geval wat op ons afkomt. De AEX future staat zo’n 2 tot 3 pun­ten lager, de DAX future 40 pun­ten lager. De SP future zien we met een klein plus­je, de Nas­daq future staat ook 30 pun­ten hoger vanmorgen.

50- en 20-daags gemid­delde
We zien dat zow­el hier in Europa als op Wall Street alle indices nu tot ver onder hun 50- en 20-daags gemid­delde terecht zijn gekomen. Het bli­jft een belan­grijke ste­un­zone (nu dus weer­stand) Tech­nisch bekeken, het is nu de vraag of de indices zich kun­nen her­pakken richt­ing deze belan­grijke MA’s. Vooral de DAX staat er nu ver onder, het wordt moeil­ijk om het gat tussen de koers van nu tot het 20- en 50-MA dicht te maken. 

Bli­jf dus goed op de belan­grijke ste­un­zones let­ten in deze fase, de AEX en de DAX zijn trouwens onder hun 200-MA terecht gekomen wat ook al niet veel goeds voor­spelt. Wall Street staat nog boven dat 200-MA. al test de Dow Jones deze lijn nu wel. Door de ste­vige ral­ly bij de BIG-Tech staan zow­el de SP 500 en bei­de Nas­daq indices daar nog ruim boven maar we moeten ook op Wall Street goed op de markt bli­jven let­ten, de aan­de­len daar staan nog veel te duur in vergelijk­ing met andere regio’s.

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.164 dol­lar, de olie (Brent) ver­li­est van­mor­gen weer fors, een vat kost nu 36,5 dol­lar wat 3,5% min­der is dan vri­jdag op slot­ba­sis. De pri­js van het goud her­pakt zich wat van­mor­gen, er staat nu 1885 dol­lar per troy ounce op de bor­den. De dol­lar werd de afgelopen 2 weken duur­der, dat zie je ook deels bij het ver­loop van de grond­stof­fen terug.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, wel wacht ik even de verkiezin­gen in de VS af voor ik wat ga doen, daar­na zal ik wat kleine posi­ties opnemen.

De markt bli­jft wel nog wat te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jf ik het met kleine aan­tallen doen tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »