Beursdagboek Trader Guy 3 november 2020, 08:18

...

Spanning neemt toe, wie weet kennen we de uitslag over 24 uur?

3 november 2020, 08:18 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (2)

Van­daag de grote dag in de VS waar van­daag de verkiezin­gen plaatsvin­den, of er ook een uit­slag gaat komen mor­gen­vroeg (in de nacht) is maar zeer de vraag want nie­mand gelooft erin dat alle stem­men tegen dan al zijn geteld en dan vooral in enkele swing states. Ik kan niet meer dan afwacht­en en zien wat het gaat wor­den, ofwel weer Trump die zek­er nog kansen heeft of Biden die in feite al de gehele tijd voorstaat.Nog­maals, voor de rust wat betre­ft de finan­ciële mark­ten zou het beter zijn dat Biden wint, het zal heel wat onverwachte uitspat­tin­gen van Trump via Twit­ter sche­len maar aan de andere kant zijn we dan een grote ani­ma­tor kwi­jt, iemand die over­al mee wegkomt, iemand die alles op zijn kop kan zetten met enkele woorden.

Als ik de bericht­en lees gaat Wall Street al uit van een ver­lies door Trump, nog­maals het zegt niks maar blijk­baar wil de beurs ook meer rust en dus min­der volatiliteit. Ik ga nu ook niet zeggen dat de beurzen fors omhoog zullen gaan de komende dagen, in tegen­deel, de zak­en wor­den er de komende weken niet beter op. We moeten niet ver­geten dat we nog alti­jd met het kleine mon­ster dat COVID heet zit­ten en dat is niet weg te kri­j­gen blijkt nog maar eens. Wat zo frus­tr­erend is momenteel is dat Trump zoals wij dat zeggen vierkant zijn voeten aan veegt, het zijn zowaar de enige grote bijeenkom­sten in de wereld en ik zie dat er amper mond­kap­jes wer­den gedra­gen. Ook zien we in de VS ron­dom de plekken waar hij optrad de cijfers de hoogte invliegen. Dus alles voor de per­soon Trump, zijn EGO gaat voor de volks­ge­zond­heid. Voor de gere­specteerde dok­ter Fau­ci een doorn in de ogen en ik denk dat die man er wel ver­stand van heeft. Dat de menigte dan roept ontsla Fau­ci” roept en Trump daar dan op inspeelt is ook iets om over na te denken. Enfin, alle­maal poli­tiek in feite maar over het hoofd van de mensen gespeeld.

Alle­maal poli­tiek maar het is niet anders, we zit­ten in het oog van de storm dus waar moet je het anders over hebben. Dat ik niet zo’n fan ben van Trump weten jul­lie, en ik weet dat er wel mensen zijn die Trump liev­er zien bli­jven. Dat is het vol­ste recht van iedereen, en ik wil zek­er mijn mening er niet door­drukken want dat heeft geen zin en is niet net­jes. Wel mag ik mijn voorkeur uit­spreken en dat vooral omdat we wacht­en op meer rust op de mark­ten en vooral ook de juiste aan­pak van de pan­demie ook in de VS. Vraagt u zich eens af of we in Ned­er­land, Duit­s­land, Frankrijk en de rest van Europa zo dom zijn? Of moeten we denken dat ze in de VS zo dom zijn? Een deel van de VS wel te ver­staan … Nog­maals ik ben geen dok­ter of viroloog of wat dan ook, maar ik weet wel dat mensen COVID over­bren­gen en dat een lock­down in welke vorm dan ook in ieder geval de bron omlaag brengt en de bron is en bli­jft een besmet­ting. Dus ja, voor onze naas­ten, om ze te bescher­men, en om de zorg te bescher­men moeten we wat offers bren­gen en ja dat is tijdelijk niet goed voor de economie. Wel is het zo dat Chi­na alles 4 weken dicht gooide en dat het daar al een tijd lang weg is.

50- en 20-daags gemid­delde
We zien dat zow­el hier in Europa als op Wall Street bli­jven alle indices nog ver onder hun 50- en 20-daags gemid­delde. Het bli­jft een belan­grijke ste­un­zone (nu dus weer­stand) Tech­nisch bekeken, het is nu de vraag of de indices zich kun­nen her­pakken richt­ing deze belan­grijke MA’s. Vooral de DAX staat er nu ver onder, het wordt moeil­ijk om het gat tussen de koers van nu tot het 20- en 50-MA dicht te maken.

Bli­jf dus goed op de belan­grijke ste­un­zones let­ten in deze fase, de AEX en de DAX zijn trouwens onder hun 200-MA terecht gekomen wat ook al niet veel goeds voor­spelt. Wall Street staat nog boven dat 200-MA. al kwam er wel al een test op die lijn van de Dow Jones. Door de ste­vige ral­ly bij de BIG-Tech eerder dit jaar staan zow­el de SP 500 en bei­de Nas­daq indices daar nog ruim boven maar we moeten ook op Wall Street goed op de markt bli­jven let­ten, de aan­de­len daar staan nog veel te duur in vergelijk­ing met andere regio’s.

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.165 dol­lar, de olie (Brent) dat gis­teren fors omhoog ging ver­li­est van­mor­gen iets, een vat kost nu 38,85 dol­lar. Dat is toch zo’n 2,5 dol­lar hoger dan gis­teren in de ocht­end. De pri­js van het goud her­pakt zich ook weer wat, er staat nu 1895 dol­lar per troy ounce op de borden.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, wel wacht ik even de verkiezin­gen in de VS af voor ik wat ga doen, daar­na zal ik wat kleine posi­ties opnemen.

De markt bli­jft wel nog wat te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jf ik het met kleine aan­tallen doen tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »