Beursdagboek Trader Guy 20 november 2020, 12:00

...

Dow lager, rotatie richting technologie

20 november 2020, 12:00 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Het viel op dat de Nas­daq zich weer leent voor sec­tor rotatie want de index liet een betere per­for­mance zien dan de rest. En zo bli­jven beleg­gers tussen wal en schip zit­ten, meer coro­na gevallen zorgt duidelijk voor meer onrust bij de tra­di­tionele sec­toren ter­wi­jl men de pijlen dan meteen richt op de tech ofwel thuis­bli­jf aan­de­len zoals we die tegen­wo­ordig omschri­jven. De Nas­daq won 0,9% ter­wi­jl de Dow Jones met 0,2% opliep, de SP 500 won gis­teren 0,4%. Kijken we naar Europa dan zien we dat de AEX 5 pun­ten ver­loor ter­wi­jl de DAX met 115 pun­ten omlaag moest.De AEX kwam dus weer onder de 600 pun­ten grens terecht, het bli­jft alle­maal ron­dom het virus draaien, de ene dag posi­tief de andere dag weer negatief en zo kan het nog een tijd­je door­gaan met een vrij brede range aan bei­de kan­ten. Bij slechte peri­odes een cor­rec­tie tot rond de 540 – 550 pun­ten, bij opti­misme boven de 600 pun­ten maar zoals u merkt draait alles op nieuws en hoop op betere tij­den. We zijn nog lang niet waar we moeten zijn, de beurzen echter wel en dat is een gevaar mijn inziens. 

Men schri­jft de dal­ing van gis­teren volledig ron­dom de groei van het aan­tal besmet­tin­gen en dan vooral in de VS waar het uit de hand loopt. Aan­de­len die het gis­teren moeil­ijk kre­gen waren Uni­bail en Shell maar vergeet ook niet dat juist deze 2 bedri­jven een extreme run omhoog achter de rug hebben. Je kon er op wacht­en dus …

Kijken nog even naar Wall Street dan zien we daar dat Apple hoger kon sluiten, het aan­deel won bij redelijk hoge omzetten 0,5%. Verder viel Tes­la weer op, het bedri­jf dat in decem­ber pro­moveert tot de SP 500 index in decem­ber won opnieuw, deze keer een plus van 2,6%. Ook Boe­ing dat de gehele week al opvalt her­pakt zich iets, het aan­deel sluit 1,2% hoger. Verder viel het bedri­jf Sonos nogal op na sterke kwartaal­ci­jfers, het aan­deel won maar lief­st 30%.

Dan zien we dat het aan­tal aan­vra­gen voor een uitk­er­ing plots weer oploopt in de VS, na 5 weken van her­s­tel nu opnieuw een toe­name. Er wer­den 742.000 uitk­erin­gen aangevraagd ter­wi­jl dat een week gele­den nog 711.000 was. Dat viel nogal tegen want de markt had gehoopt op een verder her­s­tel. In de VS zien we ook steeds meer maa­trege­len tegen het virus, zo sluiten de scholen in New York ter­wi­jl er in Cal­i­fornië een avond­klop komt vanaf 22:00. Wel 2 puur Democ­ra­tis­che stat­en, en het zal zek­er niet van Trump komen deze besliss­ing want Trump laat het maar gaan en wacht op het vaccin.

Wat betre­ft de posi­ties, we hebben nog wat lopen en het komt onze kant op, na een week­je geduld en wat tech­nis­che veran­derin­gen wat betre­ft de markt verwacht ik dat we richt­ing een redelijke score kun­nen komen. Mee­doen kan uit­er­aard door lid te worden …

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.19 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie staat van­mor­gen op 44,2 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu 1865 dol­lar kost.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 FEB­RU­ARI 2021:
Maak vanaf van­daag gebruik van de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 feb­ru­ari 2021 … Ik bli­jf uit­er­aard zoeken naar kansen in deze markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »