Beursdagboek Trader Guy 22 februari 2021, 08:26

...

Start nieuwe week zwak, AEX kan inleveren

22 februari 2021, 08:26 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Europa laat voor­beurs wat verkoop­druk zien ten opzichte van de slot­standen van afgelopen vri­jdag. De DAX kan een punt of 60 lager ope­nen, de AEX 5 pun­ten gezien de indi­caties. De futures op Wall Street lev­eren van­mor­gen ook wat in, de SP future staat 22 pun­ten lager ter­wi­jl de Nas­daq 100 future 120 pun­ten lager staat. Verder zien we de Dow future 130 pun­ten lager staat ter­wi­jl de Brent olie 1% hoger de week start. De euro zien we rond de 1.211 dol­lar aan de week begint.Wat er momenteel speelt is de duidelijk oplopende rentes in de VS en dat samen met de nog steeds tegen­val­lende werk­looshei­d­sci­jfers. Ook deze week zullen deze feit­en weer meespe­len maar hou er reken­ing mee dat de markt nog alti­jd bin­nen een range beweegt zon­der dat er een uit­braak komt.

Vri­jdag kre­gen we nog een verdeeld beeld van de markt met Europa omhoog ter­wi­jl de indices op Wall Street lat­er op de avond wat moesten inlev­eren. Het lijkt erop dat het vooral de koop­jes­jagers waren die de mark­ten in Europa vri­jdag hoger wis­ten te zetten, op Wall Street was dat niet het geval. Gedurende de dag stond Wall Street eerst nog wat hoger maar de verkoop­druk kwam lat­er in de avond weer op gang waar­door er op slot­ba­sis toch nog een aan­tal indices met ver­lies sluiten.

Vri­jdag won de AEX 5,7 pun­ten, de DAX won 106 pun­ten. De Franse CAC 40 won 45 pun­ten, zoals u merkt in Europa een mooie her­steldag na de ver­liezen van don­derdag. Op Wall Street zien we een vreemd ver­loop want de Nas­daq Com­pos­ite won 9 pun­ten ter­wi­jl de Nas­daq 100 juist 57 pun­ten moest inleveren.

Inflatie VS ste­vig omhoog:
De vraag is of de inflatie een bedreig­ing kan gaan vor­men voor het verdere ver­loop van de aan­de­len­mark­ten? Het antwo­ord daarop is ja want de FED zal hierop moeten rea­geren met een rentev­er­hoging. Die stap­pen in de rente zien we in feite al op de oblig­atiemarkt, de rente sti­jgt best snel merk ik en dat was de afgelopen week de reden waar­door alles wat onder druk kwam te staan en dan meteen ook de grote bedri­jven bin­nen de tech­sec­tor lat­en het dan meteen een beet­je afweten. 

Dat de inflatiev­erwachtin­gen de afgelopen weken drama­tisch zijn geste­gen ziet u hieron­der via de grafiek. De oblig­atiemarkt voorzi­et momenteel dat het gemid­deld inflatieper­cent­age de komende 10 jaar hoger uitkomt dan dat bekeken over de 5 jaar. Vorig jaar rond deze tijd bedroeg de verwachte 10-jaars inflatie slechts 0,50% maar gedurende de afgelopen week liep het al op tot 2,24% wat een behoor­lijk hoog niveau is.


De indices bli­jven in de WIG hangen:
Over het geheel bekeken een min­der sterke week op de beurs maar alle indices bli­jven nog bin­nen de bek­ende WIG en dan bli­jven de cor­rec­ties en oplevin­gen bin­nen de bek­ende range. De afgelopen week heb ik daar dan ook op kun­nen inspe­len met wat posi­ties en dat bli­jf ik doen, waar het kan onderin LONG en bove­naan SHORT. Daarom heb ik een redelijke winst kun­nen behalen op de posi­ties vorige week, een keer met een short posi­tie en een keer met een long positie.

Waarder­ing, tech­nis­che con­di­tie markt:
Ik bli­jf vooral kijken naar hoe de markt er momenteel voorstaat en hoe die fun­da­menteel in elka­ar zit. Ook tech­nisch zie ik over­al moeil­ijkhe­den ontstaan. Nor­maal gezien komt er een draai net als de vorige keren dat de indices bove­naan in de WIG ston­den en we zien dat deze draai nu bezig is. De meer voor de hand liggende vraag waar we nu mee zit­ten is of die ste­un het ook deze keer kan houden? Ik kijk vooral naar wat de Nas­daq of vooral die TOP8 gaat doen de komende peri­ode, dat zal enorm belan­grijk zijn voor het verdere verloop.

De dal­ing die nu bezig is zal waarschi­jn­lijk een terug­val van min­i­maal 2 tot 3% teweeg bren­gen maar als de markt vooral onder lei­d­ing van de tech sec­tor verder doorza­kt groeit de kans op een 8 tot 12% cor­rec­tie. Het gevaar zal zich pas uiten zodra iedereen door dezelfde deur naar buiten wil ofwel zodra er onrust komt. We gaan dat denk ik snel genoeg merken, zakt de markt (nog) niet door dan is de kans redelijk groot dat we nog een keer de bovenkant van de WIG gaan opzoeken en dan kri­j­gen weer iets hogere top­pen en dus records …

De afgelopen week enkele posi­ties goed kun­nen sluiten:
Deze maand ver­loopt naar wens, voor de 3e maand op rij is er winst maar de markt bli­jft moeil­ijk en uitda­gend zodat ik voorzichtig moet bli­jven. We mogen ook niet teveel willen, je moet de markt rustig benaderen en kalm bli­jven. Nu lopen er dus geen posi­ties meer, ik zal naar nieuwe mogelijkhe­den zoeken en die komen er snel weer aan merk ik. Mee­doen kan door lid te wor­den via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 MEI !!! en dat voor €39

De LIVE­BLOG en. Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.211 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 62,8 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1790 dol­lar staat.

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …


Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aan­bied­ing):

Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft daar­bij belan­grijk de komende weken. Ook deze maand komen er nog genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »