Beursdagboek Trader Guy 24 februari 2021, 08:45

...

Nasdaq extreem volatiel door onzekerheden

24 februari 2021, 08:45 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

De futures staan wat lager van­mor­gen, wel bli­jft alles behoor­lijk volatiel zodat het niet logisch is om er een stand bij te plaat­sen want over een half uur is die toch anders en dat kan een groot ver­schil zijn in deze fase. Toch hebben we een ste­vig her­s­tel gezien op Wall Street gis­teren tij­dens het laat­ste uur met zelfs nog net een plus voor de Dow Jones en de SP 500. De Nas­daq en de Nas­daq 100 ver­loren dan wel iets maar vergeet niet dat deze index gedurende de sessie even fors lager stond, zelfs tot bij­na 4% lager meteen na de open­ing waar alles weer in de uitverkoop werd gedaan.Vooral na de getu­ige­nis van FED-voorzit­ter Jerome Pow­ell voor het Con­gres wist de markt te draaien na de forse dal­ing vooraf zijn com­men­taar. Verder kwam er weer opti­misme over het einde van de sociale beperkin­gen die vri­jwel over­al naar voren komen, dat zet vooral de reis- en vri­jeti­jd­saan­de­len hoger, ook de Trans­port aan­de­len bli­jven sterk liggen en dat al een lan­gere peri­ode. Naast de aan­de­len bin­nen deze sec­toren zien we ook de energie pri­jzen oplopen, vooral de olie bli­jft sterk liggen en wist opnieuw wat hoger te sluiten dinsdag.

Jerome Pow­ell ontk­ende gis­teren de sug­gestie dat een te soe­pel mon­e­tair beleid met de oplopende inflatie en finan­ciële risi­co’s ervoor kan zor­gen dat er een economis­che hausse op gang komt. Hij zei ook dat de cen­trale bank de aan­dacht vooral bli­jft richt­en om de Amerikaan weer aan het werk te kri­j­gen na het ver­lies van de vele banen. Verder zal het vac­cin voor de rest zor­gen lat­er dit jaar gaf hij ook nog aan. En zo zijn we weer op de hoogte van hoe de FED erin staat en dat er mogelijk wat rust kan komen op de rentemark­ten, voor­lop­ig in ieder geval.

Waarder­ing, tech­nis­che con­di­tie markt:
Vorige week gaf ik al aan dat er een cor­rec­tie zou komen op Wall Street en dan vooral bij de TOP 8 aan­de­len, we zien die cor­rec­tie nu bij de Nas­daq en de Nas­daq 100, ook de semi-con­duc­tor index kende een slechte sessie maandag en moest ook gis­teren inlev­eren. De cor­rec­tie zien we dus vooral bij de tech aan­de­len en dus bij die grote 8 waar ik het steeds over heb. Daar­door valt het meteen ook op dat de cor­rec­tie niet over­al ofwel in de gehele breedte van de markt op gang komt want indices met de meer tra­di­tionele economie zoals de Dow Jones Indus­tri­als en de Dow Trans­port weten zelfs nog te plussen en dat voor de 2e sessie na elka­ar deze week. Ze staan dan ook rond hun record­stand nog steeds.

De sec­toren die het goed doen zijn nu de Trans­port, de indus­trie aan­de­len, de energie, de vri­je tijd sec­tor, de reis sec­tor en de banken. Na wat we de afgelopen dagen hebben gezien ga ik nog steeds uit van een 8 tot 12% cor­rec­tie bij de tech­nolo­gie indices. Wat de andere sec­toren en indices gaan doen valt moeil­ijk te zeggen nu, het is logisch dat de Tech fors onderuit gaat maar het is wat moeil­ijk te begri­jpen dat de cor­rec­tie de rest niet met zich mee trekt. 

Vergeet ook niet dat de retail ofwel nieuwe beleg­gers niet in die tra­di­tionele aan­de­len zit­ten maar juist in die grote win­ners van de afgelopen peri­ode. Mogelijk wor­den er daar veel uitge­duwd en kri­j­gen we een her­schikking in de markt zodat we lat­er verder kun­nen met de echte markt ken­ners die er ook een beet­je klaar mee zijn dat er zo fors werd gespeculeerd door een nieuwe groep die totaal oner­varen met de beurs bezig zijn. Hou er wel reken­ing mee dat er tussendoor zek­er nog her­stelda­gen komen met ook dan sec­tor rotaties.

De afgelopen week enkele posi­ties goed kun­nen sluiten:

Deze maand ver­loopt nog alti­jd naar wens, voor de 3e maand op rij is er winst maar de markt bli­jft moeil­ijk en uitda­gend zodat ik voorzichtig moet bli­jven. Het is zek­er ook niet de bedoel­ing om teveel risi­co te nemen, we moeten de markt zo rustig als mogelijk benaderen en vooral kalm blijven.

De LIVE­BLOG en. Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.215 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 64,25 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1808 dol­lar staat.

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …

Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aan­bied­ing):
Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft daar­bij belan­grijk de komende weken. Ook deze maand komen er nog genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »