Beursdagboek Trader Guy 25 februari 2021, 08:47

...

Herstel op Wall Street, record Dow Jones

25 februari 2021, 08:47 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

Op Wall Street, waar de Dow Jones weer een hoog­ste slotko­ers ooit bereik­te was het een rooskleurige dag, ook andere indices wis­ten te her­stellen na enkele min­dere tot slechte dagen. De Dow Jones klom 1,4% met een record­slot dat nu uitkomt op 31.961 pun­ten. De Nas­daq won na enkele slechte dagen 1%. De SP 500 won met 44 pun­ten ook fors maar kon net geen nieuw record neerzetten, de kans is wel groot dat het van­daag wel gaat gebeuren want de futures staan voor­beurs hoger. De Dow Jones future ger­aakt al even tot net boven de 32.000 pun­ten vanmorgen.Europa ger­aakt van­mor­gen ook hoger, de DAX deed het gis­teren al goed en staat van­mor­gen via de futures al boven de 14.000 pun­ten, de AEX laat voor­beurs een plus van 7 pun­ten zien met een stand boven de 670 pun­ten. Zijn we weer vertrokken richt­ing de top­zone en kan de DAX weer richt­ing de record­stand? We gaan het zien in de loop van de sessie, wel ger­ak­en meerdere indices weer tot de bovenkant van de bek­ende WIG, alleen de Nas­daq en de Nas­daq 100 bli­jven achter deze keer na de grote terug­val vanaf vorige week.

Wat opviel gis­teren op Wall Street was dat GameStop het weer eens op de heupen kreeg met een ver­dubbel­ing van de koers, en dat nu er juist een zaak bezig is bij het Con­gress over de vorige gek­te ron­dom dit aan­deel. Ook viel de elek­trische auto­bouw­er Fisker op als een van de uit­blink­ers, het aan­deel won 39% omdat de uitdager van Tes­la een samen­werk­ing aankondigde met het Tai­wanese elek­tron­i­cabedri­jf Fox­conn en dat bedri­jf is vooral bek­end als lever­anci­er van Apple. Neem daar­bij dat Apple bezig is met het bedenken en mak­en van een elek­trische auto en beleg­gers kri­j­gen genoeg fan­tasie om dan mas­saal in Fisker te stap­pen. We weten immers dat alles behoor­lijk snel gaat op de mark­ten nu …

Waarder­ing, tech­nis­che con­di­tie markt:
De cor­rec­tie zien we momenteel vooral bij de tech aan­de­len en dus bij die grote 8 waar ik het steeds over heb. Daar­door valt het meteen ook op dat de cor­rec­tie niet over­al ofwel in de gehele breedte van de markt op gang komt want indices met de meer tra­di­tionele economie zoals de Dow Jones Indus­tri­als en de Dow Trans­port weten zelfs nieuwe records neer te zetten.

De sec­toren die het nu plots heel goed doen zijn de Trans­port, de indus­trie aan­de­len, energie, vri­je tijd sec­tor, reis sec­tor en de banken. Wat deze sec­toren en indices gaan doen de komende peri­ode valt moeil­ijk te zeggen, het is logisch dat de Tech even fors onderuit moest maar het bli­jft nu even wat moeil­ijk te begri­jpen dat de cor­rec­tie de rest van de markt (nog) niet met zich mee trekt.

Vergeet ook niet dat de retail ofwel nieuwe beleg­gers niet in die tra­di­tionele aan­de­len zit­ten maar juist wel in die grote win­ners van de afgelopen peri­ode. Mogelijk wor­den er daar veel uitge­duwd de komende weken en kri­j­gen we een soort her­schikking van de markt zodat het grove gespeculeer wat tem­pert. Veel beleg­gers die al lang meelopen zijn die onge­con­troleerde spron­gen een beet­je zat aan het wor­den. Hou er wel reken­ing mee dat er tussendoor zek­er nog her­s­tel beweg­in­gen zullen komen zoals dat nu het geval is, denk ook aan de bek­ende sec­tor rotaties.

Woens­dag enkele posi­ties goed kun­nen sluiten:
Deze maand en dit jaar ver­loopt nog alti­jd naar wens, nu zelfs al voor de 3e maand op rij is er winst zodat het jaar 2021 goed ver­loopt (decem­ber was ook al goed). Het bli­jft wel moeil­ijk en uitda­gend met de huidi­ge markt zodat ik voorzichtig moet bli­jven, dat wil zeggen kleine posi­ties en niet teveel gelijk­ti­jdig. Het is niet de bedoel­ing om teveel risi­co te nemen, we moeten de markt zo rustig mogelijk zien te benaderen en vooral kalm blijven.

De LIVE­BLOG en. Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.217 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 66,55 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1792 dol­lar staat.

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …

Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aan­bied­ing):
Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft daar­bij belan­grijk de komende weken. Ook deze maand komen er nog genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »