Beursdagboek Trader Guy 3 maart 2021, 08:34

...

Markten twijfelen, Nasdaq sluit weer lager

3 maart 2021, 08:34 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Een lager slot op Wall Street dins­dag waar vooral de tech­nolo­gie aan­de­len, een dag na de beste sessie in meer dan 3 maan­den hebben gezien (maandag), lag weer onder vuur en er kwam een ste­vige terug­val op gang die tot het slot aan­hield. De Dow Jones ver­loor 144 pun­ten, de brede SP 500 moest 31,5 pun­ten inlev­eren ter­wi­jl de Nas­daq 230 pun­ten lager afsloot.De dag na dat de Dow Jones zijn beste dag liet zien sinds 9 novem­ber en de Nas­daq de beste dag sinds 4 novem­ber kun­nen we er weer een volatiele sessie aan toevoe­gen maar dan in de negatieve zin. De dal­ing was best fors en opnieuw wer­den de TOP8 aan­de­len in de uitverkoop gedaan. De volatiliteit bli­jft, het zorgt ervoor dat we voorzichtig moeten bli­jven en met kleine posi­ties moeten werken, laat ik zeggen op zijn minst op halve kracht ofwel met de helft min­der geld in de markt wat betre­ft het han­de­len. Dat is ook het­geen ik doe voor mezelf en voor de leden, voorzichtiger wat betre­ft het nemen van risi­co.

Wat dri­jft de mark­ten nu?

De mark­ten kwa­men maandag sterk uit de start­blokken door posi­tieve bericht­en over de kracht van de economie in de VS en omdat er ook een kleine dal­ing kwam op de rentemarkt. Dat zette meteen de risi­co­volle acti­va op kopen en daarom kre­gen beleg­gers en dan vooral de groep nieuwe retail beleg­gers de inten­tie om te kopen omdat ze een nieuwe ral­ly vooral niet willen mis­sen, u weet wel … het FOMO gedrag dat we vak­er zien. 

Verder kre­gen we goeie vooruitzicht­en ron­dom de vac­cin strate­gie waar­van de tijdli­jn nu in ons voordeel opschuift. In de VS heeft men het al vanaf eind mei, gis­teren zei de Jonge dat we begin juli in Ned­er­land alle­maal al de 1e prik hebben gekre­gen. Dat alles is een beet­je de euforie waar we nu mee te mak­en hebben, of dat alle­maal wel zo posi­tief kan wor­den gezien is een andere vraag.

Dat was maandag, maar gis­teren de 2e dag van de week begonnen beleg­gers zich alweer zor­gen te mak­en over de plot­sel­ing ste­vige sti­jging van de rente op staat­soblig­aties. Dan kri­jg je de term inflatie, en niet een klein beet­je ook nog, weer om de oren. De inflatie komt vooral door de over­waarder­ing van de mark­ten samen met de enorme hoeveel­heid geld dat er nog bij dreigt te komen via de FED en via de regering die met die 1,9 biljoen bli­jft zwaaien. Marten duur, nog meer geld en dan kun je niet anders dan denken aan inflatie en dus verder oplopende rentes. Zou de FED en de regering Biden hier een grote fout mak­en? We gaan het zien en ik denk snel genoeg. Een nadeel is dat al het goeie nieuws nu zo goed als opge­bruikt is, zou niet weten wat er nog uit de mouw kan wor­den geschud op de korte termijn.

We zien in ieder geval de nodi­ge volatiliteit op de mark­ten al was die er alti­jd al gedurende het afgelopen jaar. De mark­ten weten steeds wel een item te vin­den waarop men kan rea­geren, de ene keer posi­tief de andere keer negatief. Zelf probeer ik me er zo goed als mogelijk doorheen te lood­sen en op zich lukt me dat pri­ma met de con­di­tie van de huidi­ge markt.

Hieron­der ziet u nog een overzicht wat betre­ft Trad­ing en een aan­bied­ing om mee te doen met onze sig­nalen tot 1 MEI. We zijn maandag al met 2 kleine posi­ties ingestapt, nu is het afwacht­en of het de richt­ing op gaat zoals mijn korte ter­mi­jn analyse het aangeeft. U kunt uit­er­aard nog mee met de posi­ties die lopen door lid te wor­den. Via de site en dan de Trader­shop kunt u dan de posi­ties met alle details inzien.

Tech­nis­che con­di­tie markt:
De her­stel­be­weg­ing van maandag viel nogal op, vooral de kracht ervan en het gedrag gedurende de sessie. Enkele indices kwa­men eind vorige week op een belan­grijke ste­un terecht en wis­ten te draaien vanaf dat punt, wel vreemd is dat de Nas­daq en de Nas­daq 100 van onder het 50-daags gemid­delde kracht kon­den ontwikke­len om dat niveau ruim terug te win­nen. We zien wel dat de verkoop­druk dins­dag terug kwam zodat het wat betre­ft Wall Street de vraag bli­jft of alles verder zal her­stellen. Kan moeil­ijk wor­den zie ik aan de grafieken, de bei­de Nas­daq indices kun­nen hier zelfs een kop-schoud­er patroon neerzetten. We hebben wel nog een paar dagen nodig om daar een defin­i­tief oordeel over de geven.

Andere indices bewe­gen nu tussen hun 20- en 50-daags gemid­delde, ook een belan­grijk gegeven voor het verdere ver­loop zo lijkt me. Alleen de Dow Jones en de DAX staan weer net boven hun 20-MA.

Eind vorige week wat enkele posi­ties goed kun­nen sluiten:
De maand feb­ru­ari en dit jaar ver­lopen naar wens, nu al voor de 3e maand op rij werd er winst behaald zodat het jaar 2021 tot nu toe goed ver­loopt (decem­ber was ook al goed). De markt bli­jft wel moeil­ijk en uitda­gend zodat ik voorzichtig moet bli­jven, dat wil zeggen han­de­len met kleine posi­ties en niet teveel posi­ties gelijk­ti­jdig. Het is momenteel niet de bedoel­ing om teveel risi­co te nemen, we moeten de markt zo rustig mogelijk zien te benaderen en vooral kalm blijven.

De LIVE­BLOG en. Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.208 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 63,15 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1732 dol­lar staat.

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …

Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aan­bied­ing):
Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft belan­grijk de komende weken. Ook de komende maand (maart) kri­j­gen we genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat maand feb­ru­ari (2021) …

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »