Beursdagboek Trader Guy 5 maart 2021, 08:29

...

Wall Street blijft behoorlijk van slag

5 maart 2021, 08:29 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Deze keer een dal­ing bij alle indices op Wall Street, de Dow Jones en de Dow Trans­port ver­loren deze keer ook behoor­lijk want de Dow Jones sluit 346 pun­ten (-1,1%) lat­er ter­wi­jl de Dow Trans­port 329 pun­ten ver­loor (-2,4%). De SP 500 sloot don­derdag 51 pun­ten lager (-1,35%) ter­wi­jl de Nas­daq Com­pos­ite 2,1% ver­loor en de Nas­daq 100 met 1,75% terug moest.Europa moest ook inlev­eren al viel het op slot­ba­sis mee bij de DAX die slechts 0,17% ver­loor, de CAC 40 sloot zelfs met een klein plus­je ter­wi­jl de AEX index 0,85% lager moest vooral door het aan­deel ASML dat 7% ver­loor en zwaar mee weegt. Iets wat ook opviel gis­teren was de enorme sprong omhoog bij de olie, de Brent won 3 dol­lar en van­mor­gen staat een vat Brent olie al op 68 dollar.

Sti­j­gende rente op US oblig­aties:
De hoof­dreden van de onrust en dus de terug­val op Wall Street is dezelfde als vorige week, de rente op de oblig­aties loopt weer fors op in de VS. Ze staan weer rond de hoog­ste stand die vorige week ook even werd bereikt en dat neigt naar een uit­braak om alles nog hoger te zetten lat­er deze maand. Verder zit het poli­tiek bekeken nog niet hele­maal goed in de VS, denk aan het ste­un­pakket dat al vanaf vorig jaar onder de hamer ligt maar nog steeds niet is ver­zon­den naar de mensen en bedri­jven die erop zit­ten te wacht­en. Het gaat natu­urlijk om een enorm bedrag van 1,9 biljoen dol­lar dat nu nog door de senaat moet zien te ger­ak­en. Er wordt gezegd dat zo’n enorm bedrag de inflatie verder zal aan­wakkeren samen met het­geen de FED doet wat betre­ft het opkopen van obligaties. 

De hogere rentes zor­gen er wel voor dat de dal­ing vooral opvalt bij de TOP8 aan­de­len, die gaan nu al een tijd­je in de uitverkoop en dat zien we duidelijk aan het ver­loop van de Nasdaq.


In Europa zien we nog steeds dat vooral de DAX en de CAC 40 sterk bli­jven liggen ter­wi­jl Wall Street van slag ger­aakt door de ste­vig oplopende rente. De AEX daar­ente­gen kri­jgt het wel moeil­ijk­er en ger­aakt amper meer vooruit, dat komt vooral door het aan­deel ASML dat de index bli­jft sturen. Om een voor­beeld te geven ver­loor ASML gis­teren (don­derdag) €27 en dat is toch bij­na 7%, door dat ASML zo zwaar weegt en. dus de AEX in het ver­lies duwt. 

De rente hier in Europa vol­gt het ver­loop van de rente in de VS niet in ieder geval want die bli­jft negatief voor­lop­ig tot de 15 jaars rente. Dat kan ook de reden zijn dat het er hier wat rustiger aan toe gaat al denk ik wel dat we lat­er met de rente ook zullen vol­gen.

Let er wel op dat de volatiliteit naar mijn mening zal bli­jven aan­houden, het zal niet zomaar stop­pen tot er een grote groep (helaas) nieuwe spec­u­lanten wor­den uitge­drukt. Het is vri­jwel alti­jd zo, ze komen, ze proeven, ze kri­j­gen dan op een gegeven moment behoor­lijke klap­pen op de beurs door hun gretigheid en daar­na verd­wi­j­nen ze weer. De hoof­dreden is en bli­jft dat men gevan­gen wordt door hebzucht en men dus steeds meer wil omdat men maar 1 richt­ing op kijkt en dat is omhoog.

Dit alles zorgt er in ieder geval wel voor dat de nodi­ge volatiliteit op de mark­ten bli­jft aan­houden en dat is natu­urlijk al zo gedurende het afgelopen jaar. De mark­ten weten steeds wel een item te vin­den waarop men kan rea­geren, de ene keer posi­tief de andere keer negatief. Zelf probeer ik me er zo goed als mogelijk doorheen te lood­sen en op zich lukt me momenteel pri­ma met de grote beweg­in­gen die de huidi­ge markt laat zien.

Eerste posi­ties maart met winst ges­loten:
Gis­teren (don­derdag) werd er een kleine long posi­ties ges­loten met winst, zo loopt het resul­taat van deze maand MAART weer wat op en ziet dit jaar er tot nu toe pri­ma uit voor alle abon­nementen. Hieron­der ziet u nog een overzicht wat betre­ft Trad­ing en een aan­bied­ing om mee te doen met onze sig­nalen tot 1 MEI. Via de site en dan de Trader­shop kunt u de posi­ties met alle details zien staan.

De LIVE­BLOG en Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.195 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 67,85 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1695 dol­lar staat.

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …

Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aan­bied­ing):
Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft belan­grijk de komende weken. Ook deze maand (maart) kri­j­gen we genoeg kansen. Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat maand Maart (2021) …

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »