Beursdagboek Trader Guy 14 maart 2021, 18:23

...

TA Analyse AEX en DAX waar ik wat kansen verwacht om op te handelen

14 maart 2021, 18:23 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Europa zit nog alti­jd in een uptrend waar­van de 2e fase werd ingezet begin novem­ber, eerst door enkele belan­grijke veran­derin­gen in de VS waar eerst Biden Pres­i­dent werd en de week erop gevol­gd door dat er vac­cins op komst waren. Eerst Pfiz­er en lat­er in de week het Mod­er­na vac­cin tegen COVID-19. Op de grafiek ziet u dat momen­tum van begin novem­ber duidelijk.


Analyse AEX en DAX ofwel 2 indices die wij vol­gen hier in Europa:

Er is een ver­schil merk­baar als we naar de grafieken kijken die ik deze keer naast elka­ar plaats, de DAX breekt uit en zet nieuwe records neer maar de AEX probeert wel te vol­gen al lukt het niet in die mate dat er ook hier een nieuwe top werd neergezet tot nu toe. Dat is ook hier duidelijk een oorza­ak van de sec­tor rotatie die gaande is de afgelopen weken. De AEX zit veel zwaarder met de tech­nolo­gie aan­de­len waaron­der ASML dat een zeer zware weg­ing bin­nen de AEX voor zich neemt. Nu de tech­nolo­gie onder druk staat en dus aan de negatieve kant van de sec­tor rotatie staat wordt het voor de AEX heel moeil­ijk om door te trekken naar omhoog. Bij de DAX is dat min­der het geval, van­daar dat de DAX het wel voor elka­ar kreeg om uit te breken en dus een nieuw record neer kon zetten vorige week.

De grote vraag is nu, zal de tech­nolo­gie sec­tor de cor­rec­tie verder doorzetten? We zien op Wall Street al dat de Nas­daq, de Nas­daq 100 en de SOX index alle 3 onder hun 20-daags en hun 50-daags gemid­delde terecht zijn gekomen. Sim­pel­weg, een negatief sig­naal en dat kan voor meer schade zor­gen als dat nog een tijd­je zo door­gaat. De kans is dus groot dat de gehele markt via de eerst zo sterke presta­tie van de tech aan­de­len na een oplev­ing de dal­ing in zijn geheel kan inzetten. Dat wil zeggen dat de rest na een poging om via sec­tor rotatie op te veren de tech aan­de­len zal gaan vol­gen zodat we een grotere en algemene cor­rec­tie kun­nen kri­j­gen. Dat merk je gewoon aan de diver­gen­ties waar we momenteel mee te mak­en hebben. En, als we naar de DAX kijken dan zien we ook dat de weer­stand ofwel de lijn over de top­pen vorige week al werd aangetikt …

De indi­ca­toren geven dat ook al aan, zie onder de 2 grafieken de RSI die begint om te buigen, die bij de AEX zet al een lagere top neer zo te zien, de DAX tikt vorige hoogtepun­ten aan rond de RSI 70.

Trad­ing en dus han­de­len met leuke pro­ducten?
Mee­doen met de sig­nalen op de AEX en de DAX met Tur­bo’s of Boost­ers kan door lid te wor­den, het zijn leuke instru­menten om op deze index­en te han­de­len met wel wat risi­co maar zek­er ook een goed beheers­baar risi­co. Om er meer over te leren neem dan een proe­fabon­nement via de site, nu tegen een leuke kort­ing tot 1 MEI !!! 

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Chart AEX en DAX met RSI:

Guy Boscart
US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »