Beursdagboek Trader Guy 12 november 2021, 08:17

...

AEX iets hoger, Dow Jones zwak en de DAX blijft afwachten

12 november 2021, 08:17 | Trader Guy | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Een her­s­tel sessie na de dal­ing van woens­dag maar dat zon­der de Dow Jones die opnieuw ver­lies liet zien. De Nas­daq en de Nas­daq 100 bleven de gehele sessie op winst staat, de SOX index sprong eruit met een plus van 2%. De DAX bli­jft zich net boven die 16.000 pun­ten verdedi­gen momenteel, de index wil er niet onder voor­lop­ig wat aangeeft dat beleg­gers twi­jfe­len over het ver­volg. Opval­lend is ook dat de dol­lar sterk­er wordt wat aangeeft dat men sneller dan verwacht een rentev­er­hoging verwacht door de FED.Update vri­jdag 12 novem­ber:
Wall Street lag er verdeeld bij don­derdag met ver­lies bij de Dow Jones ter­wi­jl de andere indices wat her­s­tel lieten zien. De tech sec­tor waar het woens­dag slecht ging kon wat her­stellen maar andere sec­toren liggen wat onder druk nu. Opval­lend is dat de Dow Trans­port er sterk bij bli­jft liggen na de forse uit­braak van begin vorige week. In Europa zien we de DAX afwacht­en op het ver­volg, de index wil niet inlev­eren maar weet ook niet door te trekken nu de index nieuwe records bereikt. De DAX zet wel weer een nieuw record neer don­derdag op 16.083 pun­ten, ook de Franse CAC 40 zet een nieuw record neer op 7059,5 punten.

De sessie van don­derdag bleef relatief rustig van­wege Vet­er­a­nendag in de VS waar­door de oblig­atiemark­ten dicht bleven en er geen economis­che cijfers kwa­men. Dit zorgde voor een soort adem­pauze na de volatiele sessies van eerder deze week na wat min­dere cijfers over de inflatie. De con­sumenten­pri­jzen in de VS ste­gen in okto­ber op jaar­ba­sis met 6,2% en dat is al in meer dan 30 jaar niet voorgekomen, de kern­in­flatie kwam in okto­ber uit op 4,6%. Deze cijfers doen de druk bij de FED toen­e­men om eerder in actie te komen wat betre­ft de rente want de mark­ten cal­culeren al eerdere ver­hogin­gen in gezien het ver­loop van de rente en de dol­lar. Als de Fed sneller moet gaan taperen en de rente moet ver­hogen om de inflatie in te dammen, dan kan dit invloed hebben op het ver­loop van de aan­de­len­mark­ten en de obligatiemarkt.

We bli­jven voorzichtig nu, we zien kansen maar we moeten zek­er niet te snel en te gretig han­de­len in deze fase, ik moet de markt goed aan­voe­len en het juiste momen­tum zien te kiezen. Te vroeg instap­pen, waarschi­jn­lijk long, zou jam­mer zijn maar aan de andere kant moeten we ook deze kans dur­ven te nemen nu de indices een inter­es­sant punt naderen. Er lopen nu even geen posi­ties want we hebben dins­dag winst genomen op de short posi­ties waar­door het resul­taat deze maand verder oploopt.

Er komen mogelijk snel weer nieuwe kansen, dus bli­jf alert voor de mail en de SMS die ik ga ver­s­turen. U kunt mee­doen door lid te wor­den via een proe­fabon­nement dat loopt tot 1 januari.

Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Mark­toverzicht:
De indices op Wall Street zit­ten nog alti­jd met de draai omlaag, de Dow Jones ver­loor opnieuw maar de Nas­daq en de SOX win­nen deze keer. De win­st­ne­min­gen kun­nen nog een ver­volg kri­j­gen richt­ing de ste­un­zone ofwel tot rond de oude top­pen. Nog pak­weg een pro­cent kan er dan af. De DAX bli­jft sterk liggen boven de 16.000 pun­ten en dat valt duidelijk op. De AEX zit gevan­gen tussen de pak­wel 803 en de 823 pun­ten, de index tikt het 20-daags gemid­delde nu aan. De komende sessies wor­den dus belan­grijk voor de markt, komt er een ste­vig her­s­tel vanaf de ste­un? Of kri­j­gen we te mak­en met een draai in de markt die langer kan aanhouden?

Dow Jones:
De Dow Jones zakt nog wat verder terug na het bereiken van de zware weer­stand die rond de 36.50036.600 pun­ten uitkomt, deze weer­stand komt wel elke dat iets hoger te liggen zoals u kunt zien op de grafiek hieron­der. Het lijkt erop dat de Dow Jones nu eerst even terug moet naar de oude top­pen die tussen de 35.500 en de 35.750 pun­ten uitkomen om vanaf daar de draad weer op te pakken richt­ing het Thanks­giv­ing week­end. We gaan zien hoe de komende dagen gaan ver­lopen, de markt kan volatiel bli­jven en dagelijks behoor­lijke beweg­in­gen lat­en zien.

Weer­stand nu eerst rond de 36.250 pun­ten met lat­er de top­zone rond de 36.50036.600 pun­ten, lat­er mocht er een uit­braak komen dan kan de index doorstoten richt­ing eerst de 36.750 en zelfs tot de 37.000 pun­ten waar ik dan de vol­gende richt­pun­ten zie uitkomen.

Ste­un nu eerst de 35.750 ste­un om lat­er uit te komen bij de 35.630 pun­ten waar de oude top uitkomt. Eerst deze belan­grijke niveaus in de gat­en houden, daar­na kijken we verder wat betre­ft de Dow Jones. De index zakt nu snel terug in die richt­ing maar let er ook op dat die ste­un gedurende de sessie kan wor­den getest om vanaf dat punt sterk te kaat­sen ofwel te draaien. Dat maakt het dan wat moeil­ijk­er om op pre­cies het juiste moment posi­ties op te pakken op de Wall Street indices.

AEX index:
De AEX zit. nog alti­jd in een min­dere fase en de index moest gis­teren opnieuw de 808 – 810 pun­ten zone testen waar we de eerste ste­un zien uitkomen. Op de grafiek is ook duidelijk te zien dat de lijn over de top­pen de index terugstu­urt, voor­lop­ig is de weer­stand daar nog te zwaar. Wel voorzie ik een ste­vige ste­un rond de 800 – 803 pun­ten waar het eerdere uit­braak niveau wacht, pas als de AEX daar onder zakt ziet het er snel min­der goed uit. Weer­stand bli­jft voor­lop­ig de 820 pun­ten, lat­er zien we rond de 825 en de 830 pun­ten weerstand.

Ste­un nu eerst rond de 808 – 810 pun­ten, lat­er de oude top­zone tussen de 800 – 803 pun­ten waar er een duidelijke en sterke ste­un wacht. Pas als de AEX weer onder de 800 pun­ten zakt moeten we reken­ing gaan houden met de ste­un rond de 790 – 792 pun­ten met daaron­der vooral de 780 – 782 punten.

DAX index:
De DAX bli­jft opvallen lang haperen ron­dom de weer­stand ofwel de top­zone en ger­aakt voor­lop­ig niet verder, de 16.02516.100 pun­ten bli­jft een zware weer­stand. Het is opval­lend dat nu de DAX daar ger­aakt de index deze zone ste­vig weet te verdedi­gen. Oplet­ten nu mocht er een defin­i­tieve uit­braak komen door deze weer­stand, dan zie ik de doe­len rond eerst de 16.250 en lat­er rond de 16.500 pun­ten uitkomen en bij een uit­braak kan het snel gaan. De win­st­ne­min­gen die we wel op Wall Street zien bli­jven uit bij de DAX en nog­maals, dat is opval­lend. We moeten de DAX nu goed in de gat­en houden en vooral oplet­ten welke richt­ing die de DAX kiest de komende sessies.

Ste­un nu eerst de 15.810 pun­ten, lat­er ste­un rond de 15.600 en de 15.500 pun­ten. De vol­gende ste­un zien we rond de 15.270 pun­ten waar nu het 200-daags gemid­delde uitkomt.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq her­pakt zich na de slechte sessie van woens­dag, we zien op de grafiek dat het her­s­tel nog niet echt sterk genoeg is om er nu al vanu­it te gaan dat we zijn vertrokken om nieuwe top­pen te mak­en. Die ste­un rond de 15.40015.425 pun­ten bli­jft daar­bij belan­grijk en een test van deze zone zou logisch zijn nu de index onder­weg is in die richt­ing. Let er wel op dat het her­s­tel vanaf dat punt als we er komen heftig kan wor­den, dat zal denk ik iets voor in de loop van vol­gende week zijn. Beter op de ste­un wacht­en dan nu ergens tuss­enin short posi­ties op te pakken.

Weer­stand zien we nu eerst rond de 15.800 pun­ten, lat­er weer de top­zone 16.00016.050 pun­ten en de 16.250 pun­ten. Daar­na bij een extreem omhoog kan de 16.500 pun­ten in beeld komen als doel. Ste­un zien we nu eerst rond de 15.600 met al snel daaron­der de belan­grijke zone 15.40015.425 pun­ten. Bij een verdere dal­ing ste­un rond de 15.325 pun­ten en de 15.250 punten.

Overzicht resul­taat deze maand okto­ber en dit jaar (2021):
Dins­dag werd de winst genomen op de short posi­ties, het resul­taat voor deze maand loopt zo weer wat op. Het han­de­len ver­loopt pri­ma en dat is al het gehele jaar zo want via de overzicht­en hieron­der ziet u dat we er in 2021 heel goed voorstaan en het doel eigen­lijk al ruim werd bereikt, we hebben nog enkele weken te gaan dit jaar en er komen nog genoeg kansen zo te zien. Ik zoek voorzichtig naar nieuwe mogelijkhe­den zodra die zich voordoen.

Om mee te doen kan dat via het nieuwe proe­fabon­nement tot 1 jan­u­ari en voor €35. Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing en ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Overzicht resul­tat­en maand novem­ber en dit jaar (2021)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.