Beursdagboek Trader Guy 16 november 2021, 08:15

...

Records in Europa met de AEX en de DAX, Wall Street vlak

16 november 2021, 08:15 | Trader Guy | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De start van de week kwam verdeeld over, we zien op Wall Street ongeveer een gelijke stand ten opzichte van vri­jdag bij de 3 grote indices, ook de SOX deed niet veel ter­wi­jl de Dow Trans­port index met een kleine plus afs­luit. In Europa wer­den er wel plussen neergezet, zow­el de AEX, de DAX en de CAC 40 sluiten met een nieuw record. De AEX scherpt het record aan tot 823,21 pun­ten, de DAX zet het nieuwe record neer op 16.148 pun­ten ter­wi­jl de Franse CAC 40 nu op 7128 pun­ten uitkomt. Europa lijkt uit te willen breken, we kijken vooral naar het ver­volg bij de DAX, de index staat nu al voor de 8e dag na elka­ar boven het oude record.Update dins­dag 16 novem­ber:
Een sessie zon­der veel bij­zon­der­he­den maandag, wel plussen en records in Europa waar vooral de AEX richt­ing het slot opviel met een record na enkele dagen wat twi­jfels. Dat record werd nog behaald des­on­danks de ste­vige dal­ing van Philips dat 10% ver­loor. Zo te zien zit er meer in de komende dagen waar­door we het doel kun­nen ver­leggen naar de 830 – 835 pun­ten. Ook de DAX bouwt rustig verder met nieuwe records, het bli­jven kleine stap­jes na de uit­braak van pak­weg een week gele­den maar de DAX wil niet plooien en het is nu wacht­en op een grotere stap omhoog.

Op Wall Street waar we afgelopen vri­jdag een ste­vige stap omhoog hebben gezien is er nu wat con­sol­i­datie, ook Wall Street staat heel dicht bij de record niveaus waar­door ik denk dat er ook daar nieuwe records aan zit­ten te komen. Of er moet een ste­vige knik omlaag komen van­daag of mor­gen maar gezien het ver­loop van gis­teren denk ik niet dat de indices veel gaan inlev­eren zon­der bij­zon­der nieuws. Wel is het zo dat de dol­lar ges­taag duur­der wordt en men verwacht dat er wat met de rente moet gebeuren op de vrij korte ter­mi­jn waar­door de rem er wat opkomt nu.

Hoe dan ook, de trend en het sen­ti­ment bli­jven posi­tief en ik zie na de poging omlaag in de loop van vorige week opnieuw meer opti­misme bij beleg­gers. Nor­maal gezien zou het in deze fase makke­lijk moeten zijn om richt­ing nieuwe records op te lopen dan ander­som maar we weten nooit op de beurs waar de volatiliteit bij lange na nog niet stilvalt.

We moeten wel bli­jven oplet­ten voor teveel opti­misme want de mark­ten gaan hoe dan ook op vrij korte ter­mi­jn een grotere cor­rec­tie lat­en zien. Naar mijn gevoel wor­den DIP’s te snel opgekocht omdat nie­mand enige angst ver­toont en dat zelfs niet met deze toren­hoge waarderin­gen. Daar zit er een groot gevaar, bij de ene index meer dan bij de andere en bepaalde sec­toren zit­ten in een euforische bubbel waar­bij we zek­er alert moeten blijven. 

We kun­nen weinig anders dan op halve kracht han­de­len in deze fase, de volatiliteit is te heftig om zon­der risi­co te groot in te stap­pen. Daarom kies ik zelf nog steeds om met halve posi­ties te werken in deze fase. Er lopen nu even geen posi­ties want we hebben vorige week dins­dag winst genomen op de short posi­ties waar­door het resul­taat deze maand verder oploopt. Er komen mogelijk snel weer nieuwe kansen, dus bli­jf alert voor de mail en de SMS die ik ga ver­s­turen. U kunt mee­doen door lid te wor­den via een proe­fabon­nement dat loopt tot 1 januari.

Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €35. Ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Mark­toverzicht:
De indices op Wall Street deden amper wat maandag, we zien ongeveer dezelfde standen als vri­jdag. Wel lijkt het erop dat alle indices op zoek zijn naar nieuwe records richt­ing het Thanks­giv­ing week­end, lat­er kun­nen er win­st­ne­min­gen vol­gen. In Europa wel een posi­tief slot en zow­el de DAX als de AEX zetten een nieuw record neer op slotbasis.

Dow Jones:
De Dow Jones doet niet veel en bleef hangen rond de slot­stand van vri­jdag, de index probeert wel door te stoten maar het gaat nog wat moeil­ijk nu. We staan niet zo ver vanaf de top, het gaat nog om iets meer dan 1% voor de index weer de top­zone bereikt. Het kan in principe bin­nen 1 sessie al gebeuren. Richt­ing Thanks­giv­ing mogelijk opnieuw records in de maak?

Weer­stand zien we nu eerst rond de 36.250 pun­ten met lat­er de top­zone rond de 36.50036.600 pun­ten, bij een uit­braak komen dan eerst de 36.750 en zelfs de 37.000 pun­ten in beeld als doelen.

Ste­un nu eerst de 35.750 ste­un om lat­er uit te komen bij de 35.630 pun­ten waar de oude top uitkomt. Eerst deze belan­grijke niveaus in de gat­en houden, daar­na kijken we verder wat betre­ft de Dow Jones.

AEX index:
De AEX begon zwak in de ocht­end maar richt­ing het slot kwam er net als afgelopen vri­jdag een ral­ly op gang waar­door het slot zo’n 3 pun­ten hoger uitk­wam en waar­door de AEX een nieuw record neerzet op slot­ba­sis. Dat maakt nu de weg vrij richt­ing de 830 – 835 pun­ten, na het nieuwe record kan het snel gaan weten we want het bli­jft wat dat betre­ft meestal niet bij 1 nieuw record eens het begint. Weer­stand nu rond de 824 – 825 pun­ten, lat­er de 830 en de 835 pun­ten als weerstand.

Ste­un nu eerst rond de 812 – 814 pun­ten met lat­er de 808 – 810 pun­ten. Bij een verdere dal­ing zien we de oude top­zone tussen de 800 – 803 pun­ten waar er een duidelijke en sterke ste­un wacht. Pas als de AEX onder de 800 pun­ten zakt moeten we reken­ing gaan houden met de ste­un rond de 790 – 792 pun­ten met daaron­der vooral de 780 – 782 punten.

DAX index:
De DAX zet door omhoog al bli­jft het bij kleine stap­jes boven de oude top en dat valt gewoon op, er komt nog geen ste­vige poot omhoog boven het oude record voor­lop­ig maar de DAX bli­jft wel heel sterk liggen na de uit­braak. Het bli­jft een vreemde sit­u­atie want we weten even niet goed wat we met de DAX moeten maar aan de andere kant voel het aan alsof er een grote beweg­ing op komst is. Op slot­ba­sis zet de index wel weer een nieuw record neer net onder de 16.150 punten.

Bli­jf in ieder geval oplet­ten mocht er een defin­i­tieve uit­braak komen door deze weer­stand, dan zie ik de doe­len rond eerst de 16.250 en lat­er rond de 16.500 pun­ten uitkomen en bij een uit­braak kan het snel gaan.

Ste­un nu eerst de 16.000 pun­ten met snel daaron­der de bek­ende 15.810 pun­ten. Lat­er zien we ste­un rond de 15.600 en de 15.500 pun­ten. De vol­gende ste­un zien we rond de 15.300 pun­ten waar nu het 200-daags gemid­delde uitkomt.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq moest iets terug maar bli­jft op koers om mogelijk lat­er deze week de top­zone op te zoeken en wie weet die opnieuw hoger te zetten. De eerste ste­un zien we nu rond de 15.750 pun­ten, lat­er komt de zone 15.40015.425 pun­ten in beeld als ste­un en die zone bli­jft wat mij betre­ft nog alti­jd heel belan­grijk voor het ver­volg lat­er. Voor­lop­ig bli­jven beleg­gers zeer ongeduldig en bli­jven en elke DIP zo snel mogelijk opkopen.

Weer­stand zien we nu rond de top­zone 16.00016.050 pun­ten met lat­er de lijn over de top­pen die rond de 16.250 pun­ten uitkomt. Daar­na bij een extreem omhoog kan de 16.500 pun­ten in beeld komen als mogelijk doel.

Overzicht resul­taat deze maand okto­ber en dit jaar (2021):
Vorige week dins­dag werd de winst genomen op de short posi­ties en ik wacht nu op een moment om weer in te kun­nen stap­pen. Het resul­taat voor deze maand loopt zo weer wat op. Het han­de­len ver­loopt pri­ma en dat is al het gehele jaar zo want via de overzicht­en hieron­der ziet u dat we er in 2021 heel goed voorstaan en het doel eigen­lijk al ruim werd bereikt, we hebben nog enkele weken te gaan dit jaar en er komen nog genoeg kansen zo te zien. Ik zoek voorzichtig naar nieuwe mogelijkhe­den zodra die zich voordoen.

Om mee te doen kan dat via het nieuwe proe­fabon­nement tot 1 jan­u­ari en voor €35. Schri­jf u nu in via de nieuwe aan­bied­ing en ga meteen naar onze trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Overzicht resul­tat­en maand novem­ber en dit jaar (2021)

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.