Beursdagboek Trader Guy 4 april 2022, 08:21

...

Start nieuwe kwartaal positief, nu uitkijken naar het vervolg

4 april 2022, 08:21 | Trader Guy | leestijd: 9 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De mark­ten zit­ten in een fase waar we moeten uitk­ijken welke richt­ing het gaat wor­den vanaf nu, ik zie wat twi­jfels momenteel maar mocht een en ander nog verder door­breken dan is het mogelijk dat indices als de Dow Jones en de S&P 500 op zoek gaan naar hun hoog­ste stand ooit. Let wel, dat alleen bij een duidelijke door­braak en tot ver boven de top van vorige week. Mocht de markt niet verder omhoog willen dan moeten we zek­er reken­ing gaan houden met een nieuwe moeil­ijke fase, na de enorme ral­ly van de afgelopen weken kun­nen de indices makke­lijk 3 tot 5% inlev­eren. Dat zow­el op Wall Street als in Europa, we moeten het ver­loop nu afwacht­en, we gaan snel genoeg merken welke kant de markt zal kiezen. Van­mor­gen zien we in Azië een plus bij de Hang Seng, Japan sluit vlak van­mor­gen. Een vat Brent olie kost van­mor­gen rond de 105 dol­lar, de oliepri­js zal onder de 100 dol­lar moeten duiken voor er veel meer dal­ing komt, voor­lop­ig bli­jft de pri­js volatiel boven die 100 dol­lar voor een vat. We kijken in de loop van de week uit of we iets kun­nen doen met wat posi­ties, wel moet ik redelijk over­tu­igd zijn voor ik wat ga doen dus geduldig afwacht­en eerst.Update maandag 4 april:
Op Wall Street nog winst vri­jdag vooral door de slo­tral­ly, in Europa was er al winst maar op zich beperkt, de AEX deed het dan wel iets beter dan de DAX en de CAC 40 maar dat kwam vooral door zwaargewicht­en Unilever, Shell en Philips die een sterke dag had­den vri­jdag. De AEX won 0,5%, de DAX 0,2% en de CAC 40 won 0,4%. Op Wall Street zien we vri­jdag een plus van ongeveer 0,30,4%, de SOX index ver­loor wel voor de 3e dag op rij, deze index ver­loor vri­jdag 1,8%. Van­mor­gen zien we de futures op Wall Street wat hoger, de DAX future staat 0,3% in de plus.

De oliepri­jzen ofwel de energie pri­jzen die wat hebben ingeleverd vorige week wor­den als oorza­ak gezien voor het nu nog posi­tieve ver­loop van de mark­ten. Wel kost een vat olie nog 105 dol­lar (Brent) dus van goed­koop kun­nen we zek­er nog niet spreken. Vorig jaar rond deze tijd koste een vat olie nog 60 dollar.

Verder moeten we afwacht­en wat de mark­ten gaan doen deze week, het is al moeil­ijk genoeg om keuzes te mak­en en dat zal deze week niet anders wor­den. De beurzen bli­jven volatiel en na een zeer slecht ver­loop tij­dens het eerste kwartaal is het aller­minst zek­er dat het tweede kwartaal beter zal ver­lopen, ook al heeft april een betere rep­u­tatie om geen slechte beurs­maand te zijn. Dat zegt op zich niet zoveel, we kun­nen de sit­u­atie van andere jaren niet vergelijken met die van dit jaar. En het is ook zo dat er in de maand april ook forse dalin­gen waren, denk maar aan 2001 bijvoor­beeld. Wel bli­jven de oblig­atiemark­ten ofwel het ver­loop van de korte en lange rente een sig­naal afgeven dat we ons redelijk wat zor­gen moeten mak­en over de economie. De 2 jaars rente in de VS kwam vri­jdag opnieuw iets hoger uit dan de 10 jaars rente en als dat zo bli­jft de komende peri­ode dan is dat het meest betrouw­bare sig­naal dat er een recessie op komst is, het is in ieder geval de beste indi­ca­tor daarvoor.

Dat wil niet zeggen dat we nu roekeloos short moeten gaan, het is een indi­catie maar geen zek­er­heid. Verder zit­ten we met het sen­ti­ment en zolang dat nog posi­tief is moeten we hoe dan ook oplet­ten ook al denken we dat het snel slechter zal gaan wat betre­ft de economie en dus ook de lagere kwartaal­win­sten van bedri­jven wat daar een logisch gevolg van wordt. Sen­ti­ment is iets wat er nu heerst, verwachtin­gen moeten eerst nog uitkomen. Na dat beleg­gers het in gaan zien en het sen­ti­ment om zal slaan dan moeten we denken aan short posi­ties die we langer kun­nen aan­houden. Dat is nu nog niet het geval, nu moeten we snel rea­geren en snel winst nemen op posi­ties door dat de markt zo volatiel blijft.

De sig­naal­dien­sten:
Wat betre­ft het han­de­len werd de maand maart goed afges­loten, alle abon­nementen behalen een mooie winst en dat is wat 2022 betre­ft de 3e maand op rij die we met winst afs­luiten. Ik bli­jf in deze fase nog alti­jd met kleine posi­ties werken door de extreme volatiliteit, ook met kleine posi­ties kun­nen we bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den genoeg doen zon­der al teveel risi­co te nemen. Om mee te doen kunt u lid wor­den, de posi­ties die nu open staan kunt u nog opnemen.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de aan­bied­ing die loopt tot 1 JUNI 2022. Schri­jf u nu snel in tot 1 JUNI voor €35 via de Trader­shop en kies uw abon­nement via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Mark­toverzicht:
Zow­el Wall Street als Europa sluiten de week wat hoger af, geen ste­vig her­s­tel maar wel in de plus, eerder op de dag moesten alle indices wel nog even fors inlev­eren maar door een ste­vige ral­ly richt­ing het slot sluiten de indices in de plus. De SOX index luk­te dat niet en ver­loor vri­jdag 1,8%, de grotere indices wer­den dus opgepakt op het einde van de sessie. In Europa zien we dat de AEX index 3,8 pun­ten hoger sluit, de DAX sluit 32 pun­ten in de plus.

Dow Jones:
De Dow Jones her­pakt zich wat na de dal­ing van don­derdag en sluit boven de eerste ste­un-weer­stand die we rond de 34.750 pun­ten zien uitkomen. Die 34.750 pun­ten wordt nu weer de eerste ste­un, lat­er komen de 34.500 pun­ten en het 50-daags gemid­delde rond de 34.340 pun­ten als richt­pun­ten omlaag. Daar­na kijken we naar de 34.000 pun­ten als ste­un. De komende sessies wor­den opnieuw belan­grijk wat betre­ft Wall Street en de Dow Jones, ik zal in ieder geval zoeken wat er mogelijk is om op te handelen.

Weer­stand nu eerst de 34.99035.000 pun­ten waar we het 200-daags gemid­delde zien uitkomen met daar­boven de top van deze week rond de 35.35033.400 punten.

AEX index:
De AEX her­pakt zich wat na de dal­ing van don­derdag en bli­jft zo nog boven de blauwe dal­ende lijn over de top­pen, pas als de index weer onder deze lijn terecht komt moeten we oplet­ten en zek­er als de index onder de 720 pun­ten sluit. Ste­un nu eerst de 720 – 723 pun­ten, lat­er pas rond de 710 – 712 pun­ten ste­un, lat­er let­ten we op de 700 – 702 pun­ten als belan­grijke ste­un. Zo lang de index boven de 700 pun­ten weet te bli­jven is het goed, onder de 700 pun­ten dan weer niet.

Weer­stand nu eerst de 730 – 732 pun­ten, lat­er de 735 – 740 pun­ten als weer­stand. Bij een uit­braak kun­nen we dan kijken naar eerst de 750 pun­ten en lat­er naar de 767 pun­ten waar ook het 200-daags gemid­delde nu uitkomt.

DAX index:
De DAX her­pakt zich amper en sluit nog alti­jd bin­nen de bek­ende range 14.20014.550 pun­ten. Op de grafiek zien we dat duidelijk, ste­un rond de 14.20014.250 pun­ten en weer­stand rond de 14.50014.550 pun­ten. Zolang de index bin­nen deze range bli­jft valt er weinig over te zeggen, bij een uit­braak moeten we op de top van dins­dag let­ten en die komt uit net onder de 15.000 pun­ten. Ste­un onder de 14.200 pun­ten zien we rond de 14.000 en de 13.750 punten.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq zit in een fase waar de ste­un op 14.210 pun­ten nu wordt getest, dat bli­jft een belan­grijk punt. De index zak­te er wel onder vri­jdag maar via een her­s­tel richt­ing het slot staat de Nas­daq daar nu boven. De komende week maar eens kijken waar de index naar­toe wil, of richt­ing de top van vorige week rond de 14.700 pun­ten of onder de ste­un richt­ing de bodem van vri­jdag die uitkomt op 14.130 pun­ten, verder ste­un rond de 13.90014.000 pun­ten. Het 200-daags gemid­delde komt nu uit rond de 14.730 pun­ten ter­wi­jl we het 50-daags gemid­delde zien rond de 13.750 pun­ten. De Nas­daq staat nu in het mid­den tussen deze 2 gemid­delden en er zal richt­ing gekozen moeten wor­den de komende sessies.

Overzicht resul­taat dit jaar (2021):
De maand maart werd in ieder geval met een mooie winst afges­loten en zo is het de 3e maand dit jaar dat de abon­nementen de maand met winst afron­den. We zit­ten nu zon­der posi­ties en kun­nen we uitk­ijken naar welke mogelijkhe­den we kri­j­gen in de loop van vol­gende week, ik verwacht wel dat er snel wat kan wor­den gedaan. Mogelijk maandag of dins­dag kan er zich al een mogelijkheid voor­doen. Als het zo ver is dan zal ik wat posi­ties voorstellen aan de leden. Mee­doen kan zodra u lid wordt, schri­jf u in via de aan­bied­ing die u hieron­der ziet.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de aan­bied­ing die loopt tot 1 JUNI 2022. Schri­jf u nu dus snel in tot 1 JUNI voor €35. Ga meteen naar onze Trader­shop en kies uw abon­nement via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Overzicht resul­tat­en deze maand maart en dit jaar (2022)Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.