Beursdagboek Trader Guy 7 juli 2019, 12:33

...

Neem een coach ter ondersteuning om te handelen op de beurs

7 juli 2019, 12:33 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Eind vorige week kwam er een kleine cor­rec­tie op gang die logisch was door meerdere rede­nen, eerst en vooral door de toch zware weer­stand rond de top­pen waar enkele indices nu voor de 3e keer sinds vorig jaar naar­toe zijn gegaan en daar de nodi­ge weer­stand ondervin­den. Dat wil niet zeggen dat er nu een ste­vige terug­val zal komen, wel is het zo dat er daar wat twi­jfels ontstaan en beleg­gers dus voor even winst willen nemen, zek­er na de ste­vige ral­ly die we de afgelopen weken hebben gezien.Wel is het zo dat ik verwacht dat die top­pen kun­nen wor­den uitgenomen waar­door op veel indices er opnieuw records kun­nen sneu­ve­len, het is geen onbek­end feit dat als Wall Street de top­zone opzoekt men nog een tijd­je verder wil kijken en dus het onbek­ende gebied op gaan zoeken. Wat dat betre­ft bli­jft de markt Bull­ish”, op tech­nisch gebied dus nog vol­doende kansen in het vooruitzicht, daarom zal ik bij een cor­rec­tie bli­jven uitzien naar wat LONG posi­ties en als de indices rond de weer­stand gaan twi­jfe­len kan ik alti­jd op zoek naar wat kleine SHORT posi­ties net zoals ik dat vorige week heb gedaan. Zo staan we ook deze maand (JULI) weer met een mooie plus op maandbasis …

De reden voor de twi­jfels die vri­jdag merk­baar wer­den was dat de werkgele­gen­heid mee­viel wat het aan­tal nieuwe banen betre­ft, dan denken beleg­gers dat de FED niet uit­bundig zal wor­den wat betre­ft het ver­la­gen van de rente. Wat vri­jdag nog opviel was dat het bedri­jf Sam­sung met tegen­val­lende cijfers naar buiten kwam, het kan de voor­bode zijn van de dal­ing van de win­st­groei bij andere tech­nolo­gie bedri­jven zoals Apple en toelev­er­ings­bedri­jven zoals chips en andere hard­ware voor onder andere mobiele tele­foons. We moeten voorzichtig bli­jven want nog niet de komende week maar wel de week erop komen er behoor­lijk wat bedri­jven op Wall Street met hun kwartaal winst en de vooruitzicht­en voor de rest van het jaar. Hoe dan ook, er komen wat kansen om te han­de­len, we zit­ten nu CASH (geen posi­ties) dus iedereen kan mee vanaf maandag of lat­er de komende week. 

Mijn taak bli­jft om de leden te onder­s­te­unen bij de beur­shan­del en in te spe­len op het meest belan­grijke aspect van het han­de­len wat de psy­cholo­gie is. De rust over­bren­gen en ervoor zor­gen dat we niet teveel willen doen maar ook om op het juiste moment de beslissin­gen te nemen die nodig zijn. Door mijn ervar­ing kan ik daar goed mee omgaan en zo de zak­en die ik doe tot een zo goed mogelijk einde zien te bren­gen. Daar is geduld voor nodig, ook moet het beursinzicht goed zijn en moet je weten waar je staat met de markt om zo de richt­ing in te schat­ten. Dat zijn zak­en die ik goed beheers en die probeer ik over te bren­gen richt­ing de leden zodat men in ieder geval mee kan doen met het­geen ik denk en doe. Dat kan door de posi­ties op te vol­gen maar veel leden gebruiken het inzicht dat ik over­breng als hulp bij hun eigen han­del op de beurs. Dus op alle gebied bli­jft de inbreng van jaren­lange ervar­ing een win-win sit­u­atie tot stand. 

Om mee te doen is het vrij sim­pel, er loopt nu een proef aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER voor €39, u kunt dus een abon­nement nemen om de zak­en zelf eens (of weer eens) te ondervin­den. Daar­na als het u bevalt wordt u lid en sluit u zich aan bij onze trouwe leden­groep die al jaren gebruik maakt van onze exper­tise en onder­s­te­un­ing (coach­ing) …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

De resul­tat­en kunt u via de site zien vanaf de start in 2013, ook zult u zien dat we met een zeer lange reeks bezig zijn en die loopt nog alti­jd goed door. Dit jaar mak­en we elke maand winst en het is al sinds sep­tem­ber vorig jaar dat we maan­delijks posi­tief afs­luiten. Daar zit­ten ook hele moeil­ijke maan­den tussen want eind vorig jaar kre­gen alle beleg­gers te mak­en met een enorme cor­rec­tie, daar hebben we met onze abon­nementen ook posi­tief kun­nen scoren. Kor­tom, voor mij maakt het in feite niet eens zoveel uit of de beurs omhoog of omlaag beweegt want met de pro­ducten waarmee ik werk (Tur­bo’s of Boost­ers) kun je zow­el LONG als SHORT in de markt zit­ten. Ik zou zeggen, probeer het even een tijd­je om te zien hoe we de dag van van­daag te werk gaan. We sturen ongeveer 2 tot 3 posi­ties per week door dus het is niet zie dat we om de haverk­lap wat doen …

Mee­doen? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »