Beursdagboek Trader Guy 14 juli 2019, 12:44

...

Systeem Trading: Nu tot 1 september voor 29 euro

14 juli 2019, 12:44 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (1)

Nu we met Sys­teem Trad­ing al voor de 10e maand op rij posi­tief kun­nen scoren zetten we een recor­dreeks neer en het hoeft zek­er niet op te houden. De leden die mee­doen weten exact hoe ik te werk ga, hoe ik het risi­co bin­nen de perken weet te houden en dat we met kleine posi­ties in deze volatiele markt steeds goed kun­nen scoren. Ook al is de markt wis­pel­turig, onbereken­baar en uitda­gend, we komen er in meer dan 80% van de acties die we doen posi­tief uit.


Bij het han­de­len neem ik veel meer de rust, ik beperk het aan­tal trans­ac­ties per week tot 1 a 2 en waar het kan laat ik de winst rustig verder oplopen. Bij ver­lies neem ik op tijd een besliss­ing om even uit de markt te gaan om mezelf dan te con­cen­tr­eren op een nieuwe instap. Dat werkt, de leden bli­jven er ook rustig door en het zorgt hoe dan ook voor een posi­tief resul­taat gezien de 10 maan­den op rij dat we winst mak­en. Daar­bij bli­jft het goed coachen van de leden belan­grijk, ik voorzie de leden dagelijks van een update en waar het nodig is ver­stu­ur ik ook een extra lede­nup­date om uit te leggen waar we staan en wat mijn plan­nen zijn voor het vervolg.

Bij Sys­teem Trad­ing ga ik uit van €1500 waar we makke­lijk 2 posi­ties gelijk­ti­jdig kun­nen opne­men op ver­schil­lende indices, ook dat is belan­grijk zodat je wat kunt sprei­den tussen de ver­schil­lende mark­ten. Vorige week halen we bijvoor­beeld een hele mooie winst op de Dow Jones maar de AEX posi­tie bracht amper wat op, door dat we met 2 indices werken werd het koopsig­naal dus win­st­gevend. Voor leden die met meer inleg mee willen doen, bijvoor­beeld €3000 of €5000 en zelfs meer is het ook vrij een­voudig te doen, dan ver­hoog je gewoon de aan­tallen met 234 of 5 keer of naar eigen inzicht. Bepaal dan wel vooraf de inleg die u wenst te gebruiken om met Sys­teem Trad­ing mee te doen. Zorg er ook alti­jd voor dat het bedrag bij een nieuwe instap die €1500 bli­jft, ook als we eens met ver­lies sluiten is het belan­grijk dat u aan­vult tot die €1500 zodat u weer makke­lijk kunt mee­doen met de vol­gende posi­tie. Voor de leden die al langer mee­doen is er vol­doende reserve aan­wezig daar­voor en voor deze leden bli­jft het belan­grijk om alti­jd van die €1500 uit te gaan. Dat is de hoof­dreden om daar als nieuw lid reken­ing mee te houden zodra u mee­doet, na een tijd­je zal ook u over reserves beschikken daarvoor …

Om ken­nis te mak­en met Sys­teem Trad­ing, om als nieuw lid eens mee te kijken hoe we werken en hoe een coach u de nodi­ge rust weet bij te bren­gen is er nu de kans om voor €29 in te schri­jven tot 1 SEP­TEM­BER, dan staat u mor­gen (als u voor betal­ing via incas­so kiest) al op de lijst en kunt u mee met de nieuwe posi­ties maandag of dins­dag want ik denk dat ik weer wat kan doen … Dus €29 tot 1 sep­tem­ber, u kri­jgt daar­voor de sig­nalen met sug­gesties in detail, de updates, toe­gang tot de besloten Trader­shop en ons besloten FORUM met alle overzicht­en. Verder maakt u dan gebruik van een coach met de nodi­ge ervar­ing op gebied van Trading … 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​e​x​-​s​y​s​t​e​e​m​t​r​ading

Overzicht resul­tat­en per maand dit jaar en 2018:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »