Beursdagboek Trader Guy 16 mei 2020, 08:57

...

Moeilijke fase met druk omlaag op weekbasis

16 mei 2020, 08:57 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Dat het niet goed gaat hebben we kun­nen aflezen aan de cijfers, die zijn kei­hard en liegen niet, het ging nooit eerder zo slecht met de economie maar in de mul­ti jaren ervoor ging het ook nog nooit zo goed. Het prob­leem bli­jft dat velen denken dat alles snel weer zal wor­den als voor eind feb­ru­ari waar we aan de top zat­en met de mark­ten. We zien tussen het ver­loop van de beurzen en de economie ook een nooit eerder ver­toonde diver­gen­tie, eigen­lijk snap je amper hoe het nu zit en wat beleg­gers verwacht­en op de mid lange en de lange ter­mi­jn. Of zijn er toch meer gokkers actief die willen kopen om iets niet te missen?


De tijd zal het leren, maar ik gaf de afgelopen week al aan dat een dubbele CRASH er dit jaar we in zit. Dat gebeurde nog NOOIT, maar met de huidi­ge mark­ten gebeuren er zoveel din­gen die nog NOOIT eerder zijn voorgekomen. Denk bijvoor­beeld aan de negatieve olieko­ers, denk aan de reeks sessies met 2000 pun­ten beweg­ing (Dow Jones) op 1 dag, denk aan de extreme vloed met geld door de regerin­gen en cen­trale banken en zo zijn er nog veel van die momenten waar we met de han­den in het haar zat­en … Ongek­ende tafer­e­len wis­se­len elka­ar dus af, en ja daarom voorzie ik dit jaar nog een 2e grote CRASH op de beurzen …

De afgelopen week was er een met ver­lies over de gehele breedte van de markt, op zich viel het nog mee maar toch tussen de 2 en 3% lager dan vorige week. Europa zelfs 4% en op Wall Street ver­loor de Dow Trans­port zelfs 7% de afgelopen week. 

We merken dat er nu ver­schillen optre­den tussen de sec­toren en de regio’s, hier en daar merkt men wel dat de activiteit­en wat toen­e­men maar ook niet van die aard dat de motor al goed op gang blijkt te komen. Door dat mensen toch bang bli­jven, is een psy­chol­o­gis­che kwest­ie, zien we dat voorzichtigheid bij een nieuwe de over­hand neemt en zo zal het moeil­ijk bli­jven om de economie weer op toeren te kri­j­gen. Daarom verwacht ik de komende weken niet zoveel van de beurzen in de posi­tieve zin, zou niet weten waar het van­daan zou moeten komen. En alles moet nog wor­den ver­w­erkt in de koersen, de cijfers die we nu ken­nen zijn over het 1e kwartaal, het 2e kwartaal is hoe dan ook veel slechter dus die cijfers die we nog moeten kri­j­gen (vanaf juli) wor­den nog slechter. Oplet­ten dus, en voor de rest van dit jaar waar men ook nog een 2e golf van het virus verwacht vanaf het najaar zal naar mijn mening. Ook is het zo dat het vri­jwel onmo­gelijk is dat er een vac­cin wordt uit­gevon­den, gepro­duceerd wordt en voor iedereen beschik­baar wordt. Ik bedoel dan dit alles nog dit jaar …

Als ik dan kijk naar enkele grote banken die ongeveer voor het­zelfde waarschuwen, en we merk­ten dat Trump als een wilde om zich heen schopt en veel liegt over zak­en om de aan­dacht af te lei­den en we merken dat de FED plots begint te waarschuwen dat alles slechter gaat dan eerder werd gedacht dan weten we in ieder geval dat voorzichtigheid nog een lange tijd nodig zal zijn. Het zijn feit­en, dat is zek­er. De beurs kan zich er nog van dis­tan­tiëren maar op een gegeven moment moet men het daar ook los lat­en … Er zijn zoals ik al aan­gaf veel NEW­BIES, beleg­gers die denken de boot te mis­sen en vooral ook veel beursto­eris­ten die vooral de pop­u­laire aan­de­len opkopen. Die zal de markt er lat­er wel met een grote teleurstelling uit sturen met of zon­der MAR­GIN CALLS … We gaan het zien, ik verwacht bin­nenko­rt weer extreme beweg­in­gen, en zeg niet dat ik er niet voor heb gewaarschuwd lat­er want ik zie weer een soort per­fecte storm” op ons afkomen …

Han­de­len kan, maar met rust en voorzichtigheid, voor de leden staan er posi­ties open al sinds vorige week. Mee­doen kan nog door lid te wor­den. Maak gebruik van de aan­bied­ing tot 1 JULI voor €39

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er, en bli­jf de LIVE­BLOG vol­gen, ook in het week­end komen er wat updates …


Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

18 mei 2020, 01:24

Binck bank geeft zelf aan dat zeer veel Belgische particuliere beleggers vol instappen in de beurs en zelfs extra spaargeld aanspreken om in aandelen te steken. Lot´s of fool and their money are soon parted

(0)