Beursdagboek Trader Guy 14 mei 2020, 08:09

...

Marktindicatie draait naar negatief

14 mei 2020, 08:09 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Nu we nog alti­jd in onzek­er­heid lev­en, moeten wacht­en op betere tij­den, de beslissin­gen van de regerin­gen en vooral zoveel mogelijk thuis moeten bli­jven lijkt het erop dat de beurzen ook begin­nen in te zien dat een race richt­ing nieuwe records niet echt logisch is.


De afgelopen weken is er nogal wat ver­gokt op de beurzen, eerst kri­jg je een grote dal­ing waar velen nog in de markt bleven zit­ten en met forse ver­liezen te mak­en kre­gen en nu inzien dat er toch beter even uit kan wor­den gestapt. Aan de anderen kant zit je met nieuwe beleg­gers die jaren hebben gewacht op een crash en daar­na zon­der na te denken alles op begin­nen te kopen en dan het lief­st aan­de­len die pop­u­lair zijn, maar ook daar zal de reken­ing voor wor­den gep­re­sen­teerd later.

Het is moeil­ijk om dit soort gedrag te verk­laren, je wacht lang om de Apple’s, Ama­zon’s en Google’s te kopen maar op het moment dat je het doet staan ze alweer op hun hoog­ste koers ooit. Vooral wat betre­ft Apple begri­jp ik het niet goed, alles ligt zo goed als stil, er wor­den extreem min­der tele­foons verkocht, er komt niet meteen een nieuw prod­uct maar toch ging de koers richt­ing een nieuw record. Het zal wel, mogelijk ben ik niet intel­li­gent genoeg om het te begri­jpen, dat zou natu­urlijk ook kun­nen. Op de site zie je dat ook vaak voor­bij komen, Guy is alti­jd bear­ish, hij snapt er niet zoveel van en vooral wordt er dan gewezen op het geld dat de cen­trale banken bij­drukken en dat het richt­ing de beurzen gaat. 

Kan alle­maal wel zijn maar denk ook eens na als de winst van een bedri­jf, of van veel bedri­jven, omlaag gaat en dat het waarschi­jn­lijk nog een tijd zo zal bli­jven dan zie je bij die extreem (vol­gens mij) hoge koersen de PE ver­houd­ing verder oplopen. Als je dan weer Apple neemt, en de PE was 22, en die gaat naar 30 en als het zo verder gaat dan bestaat de mogelijkheid dat die op gaat lopen naar 50 en meer, dan zit er toch iets niet goed?

En dat begin­nen we nu te zien wat er met de beurzen aan het gebeuren is, de Nas­daq kon dan nog wel terugvecht­en richt­ing het slot maar toch, het voelt aan alsof de markt het heeft gehad voor­lop­ig. De volatiliteit kan weer toen­e­men de komende dagen, en wie weet komen er weer 1000-klap­pers voor­bij want we zit­ten er niet zo ver meer vanaf. Ze komen er hoe dan ook wel weer, of we het nu willen of niet, de sit­u­atie vraag erom …

Goed, de AEX kreeg het ook weer moeil­ijk gis­teren, 1,7% pun­ten eraf ter­wi­jl de DAX 2,5% lager sloot. Ook hier lijkt een trans­for­matie gaande al moeten wel gaan let­ten op de 500 en de 490 pun­ten wat betre­ft de AEX, bij de DAX zal de 10.300 en de 10.200 nu belan­grijk wor­den, lat­er de 10.000 grens.

Wat betre­ft de han­del, we zit­ten nog in posi­tie en het plan is om het nog even zo te houden, vooral bij Guy Trad­ing waar er enkele aan­de­len wer­den opgenomen zien we een mooie tussen­stand. Ook de Aan­de­len porte­feuille loopt met wat posi­ties nu. Ik doe verder, bli­jf rustig en probeer dat over te bren­gen richt­ing mijn leden. Velen (90%) kan goed lev­en met mijn manier van coachen, anderen hebben te veel onrust als we in posi­tie zit­ten en moeten nog leren om de rust te bewaren, wel zie ik dat steeds meer leden dat onder de knie begin­nen te kri­j­gen door dat ze door mijn begelei­d­ing meer rust begin­nen te vin­den bij de handel.

Mee­doen kan nu tot 1 JULI voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »