Beursdagboek Trader Guy 22 mei 2020, 08:07

...

Markt toont nu toch de neiging om weg te zakken

22 mei 2020, 08:07 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Gis­teren een rustig dag­je door Hemel­vaart maar niet op de beurs want de AEX index moest 8 pun­ten inlev­eren, die 530 lag te hoog voor deze tijd en het bli­jft zo dat de index teveel afhanke­lijk bli­jft van ASML (super zwaar gewicht).Ook op Wall Street zien we zoi­ets, daar zijn het de BIG 5 die de boel bepalen, en nog­maals, de gehele markt kan en mag niet afhanke­lijk zijn van slechts enkele bedri­jven want op ter­mi­jn zullen juist deze zware gevallen voor EXTRA druk omlaag zor­gen eens men beseft dat er veel te veel wordt betaald voor de waarde van deze bedrijven. 

Dat maakt de markt nu ook zo gevaar­lijk, zo kwets­baar. Wel is het prob­leem dat veel nieuwe beleg­gers dat niet zien, dat niet weten en zek­er niet verwacht­en … Dat is ook de reden waarom ik dit her­s­tel zo gevaar­lijk bli­jf vin­den en dat ik voor het eerst een DUBBELE CRASH verwacht die vanaf de BIG5 zal wor­den opges­tart. Het zal helaas ook de andere aan­de­len met zich mee­trekken … Het is niet anders maar men vraagt er gewoon om met deze waanzin die er nu is …

Maandag is Wall Street dicht trouwens door Memo­r­i­al Day, de futures zullen dan wel lopen maar tij­dens de reg­uliere tij­den bli­jft alles dicht. Europa zal wel open zijn en moeten we het doen met indi­caties en waarschi­jn­lijk een laag volume … 

Van­mor­gen zien we lagere futures op de bor­den zo te zien zal de dal­ing die werd ingezet gis­teren doorzetten maar tot waar is de vraag? De toe­s­tand van de economie zal niet echt meew­erken want Chi­na gaf in de nacht al aan om geen groeiprog­noses af te willen geven voor dit jaar (2020). Verder bli­jven we met dat dubbele gevoel zit­ten over hoe de trek­paar­den van de markt zich zullen gedra­gen de komende weken, als ik naar de waarder­ing kijk zoals ik al een tijd­je aangeef zou je er bang van moeten wor­den. Er moet daar dus nog een cor­rec­tie op gang komen en als die aan­de­len zo zwaar op de markt wegen dan weten we het wel …

Wat betre­ft het han­de­len, ik bli­jf rustig, hier en daar heb ik wat moeten schuiv­en maar dat hoort erbij als je in deze markt wil over­leven, je moet goed weten waar je mee bezig bent, je moet geduld kun­nen opbren­gen en je moet zek­er niet het onder­ste uit de kan willen halen want dan ga je hoe dan ook ver­liezen. Dat wil zeggen, let op je aan­tallen, let op de sto­ploss van een prod­uct of een posi­tie en let op de waanzin van de markt die een sit­u­atie in een paar uur tijd kan doen omdraaien van ver­lies naar winst. Doe je teveel dan ga je helaas aan bei­de kan­ten klap­pen kri­j­gen het­geen helaas bij velen ook het geval is.

Ik probeer als coach de leden rustig te houden, ze niet teveel lat­en doen en de leden vooral door deze moeil­ijke markt zien te lood­sen. Je kunt absolu­ut niet zeggen dat ik in die opzet faal, dit jaar staan we over­al nog op een mooie winst door dat ik de regels niet loslaat. Soms zorgt dat voor onrust bij de leden maar aan de andere kant weet 85% van de leden dat ik weet waar ik mee bezig ben. U kunt daar ook gebruik van mak­en door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu tot 1 AUGUS­TUS loopt voor €39 … Denk eraan dat het helpt, het voelt als een stok achter de deur, het vooral helpt om de rust te bewaren … 

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en u ont­vangt de updates, de extra blogs en de sig­nalen, maar vooral de coach­ing van mijn kant in deze moeil­ijke markt … De com­mu­ni­ty US Mar­kets zal u onder­s­te­unen waar dat nodig is …

Tot lat­er … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »