Beursdagboek Trader Guy 20 mei 2020, 08:04

...

Futures hoger, twijfels rondom vaccin en webinar leden

20 mei 2020, 08:04 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Wederom een dag met vraagtekens, twi­jfels en de vraag wat de markt gaat doen van­daag. De futures bewe­gen in ieder geval en van­mor­gen in de posi­tieve richt­ing. De ral­ly van maandag was enorm door de omstandighe­den die ik al aan­gaf gis­teren, er kwa­men veel bericht­en die beleg­gers in de wolken bracht­en maar een dag lat­er zien we alles al wat min­der posi­tief in.


Neem nu dat nieuws over het vac­cin, dat blijkt alle­maal wat te posi­tief gebracht en er is nu al een soort schan­daal gaande dat een van de direc­tie van het bedri­jf Mod­er­na 261.000 van zijn aan­de­len verkocht maandag, gaat het hier om hulp aan de maatschap­pij? Of om grof geld ver­di­enen? Toch iets wat niet cor­rect is als je het mij vraagt maar zo gaat dat met het grote geld en zek­er in de VS in deze barre tij­den. We weten alle­maal dat er iets niet klopt op de finan­ciële mark­ten momenteel maar we moeten ermee om leren gaan, we moeten voorzichtig bli­jven en zoeken naar mogelijkhe­den in welke omstandighe­den dan ook …

Goed, ik bli­jf er rustig bij, we weten dat niet alles makke­lijk is in deze fase, ik probeer mijn ervar­ing over te bren­gen richt­ing de bezoek­ers en vooral de leden van US Mar­kets. Daarom geef ik ook een Webi­nar voor de leden vanavond waar ik wat vra­gen zal beant­wo­or­den over de markt, de psy­cholo­gie en de manier van benaderen. Zie de LIVE­BLOG met daar de link om u aan te melden, max­i­maal 100 deel­ne­mers, dus wees snel …

Tech­nisch de mark­ten bek­ijken is moeil­ijk nu, we kun­nen hier en daar wel wat indi­caties aflezen maar door de omstandighe­den, de cijfers en de onmo­gelijk in te schat­ten sit­u­atie waar we in zit­ten is het zo dat de mark­ten fors op en neer kun­nen bewe­gen op het min­ste nieuws. Hoe zit het met de onderliggende economie op dit moment? Mensen zit­ten thuis, de capaciteit bij meer dan 70% van de bedri­jven is gedaald tot een niveau dat ook al moeil­ijk is in te schat­ten en zoals ik al aan­gaf moet het erg­ste nog komen wat betre­ft de cijfers (resul­tat­en).

Neem daar­bij de hoge waarderin­gen waar we mee te mak­en hebben want de bedri­jf­swin­sten (of ver­liezen) wor­den verdeeld over de aan­de­len die uit­staan en hoe min­der winst er wordt gemaakt des te hoger de PE ver­houd­ing van een bedri­jf zal wor­den. En we zit­ten bij veel bedri­jven al aan een his­torisch hoge PE ver­houd­ing. Beleg­gers moeten wel vooruit kijken, dat begri­jp ik, maar ik denk niet dat we voor 2022 weer op een nor­maal niveau ger­ak­en. Als de beurzen, ofwel de koersen verder oplopen dan is er geen houden meer aan het­geen wil zeggen dat de ver­houdin­gen com­pleet zoek zijn. Met andere woor­den, ik leen iedereen €100 uit van­daag en ik beloof het in 2022 terug te betal­en met €115, de komende 2 jaar haal ik mijn doel­stellin­gen niet en kan slechts €75 terug betal­en dan denk ik dat er velen teleurgesteld zullen zijn. Of de een goeie rijke vriend van mij (de FED wat betre­ft de markt) moet zo vrien­delijk zijn om die €40 van mij over te nemen zon­der ver­plichtin­gen. Wel dat is een beet­je de sit­u­atie nu, maar hoe lang kan men dat vol­houden? Ik ben dan wel te ver­staan niet alleen die moet gaan bede­len bij een vriend (de FED), er zullen er duizen­den zijn die in dezelfde sit­u­atie zit­ten … Het is een vrij sim­pele uit­leg maar het is wel een feit over de sit­u­atie waarin we ons bevin­den momenteel …

Goed, we zien wel hoe het zal ver­lopen de komende weken, maan­den, wel weet ik dat het nog een tijd­je zal aanslepen dit allemaal …

In de loop van de dag zal ik wel weer met wat updates komen en feit­jes … Wie mee wil met de posi­ties kan lid wor­den via de nieuwe aan­bied­ing die nu tot 1 augus­tus loopt voor €39

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »