Beursdagboek Trader Guy 21 mei 2020, 07:42

...

Tech blijft markten stuwen, Nasdaq bijna op record

21 mei 2020, 07:42 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Hemel­vaart van­daag, de beurzen zijn wel open maar ik verwacht niet zoveel vol­ume in Europa of er moet wat geks gebeuren op Wall Street. Gis­teren kre­gen we na de dal­ing van dins­dag een sterke sessie op Wall Street met vooral de tech aan­de­len die weer opvielen.Nieuwe All Time Highs voor Ama­zon, Face­book en Nvidia (dat met cijfers komt vanavond) … Let erop dat het aan­deel al met een PE zit van 80 na het slot van gis­teren, u leest het goed … 80

De tech trok ook ASML naar een nieuw record, de slotko­ers kwam uit op €295 en stuwt de AEX tot boven de 530 pun­ten, ASML is de veelvraat bin­nen de AEX wat betre­ft de weg­ing het aan­deel bepaald het ver­loop voor bij­na 20% nu. Ook ASML laat een hoge PE waarde zien, we zit­ten bij­na aan 50 met deze koers. Het zijn ongek­ende tij­den op de beurs, een veel te hoge waarder­ing en dat tij­dens een economis­che DIP die zijn weer­ga niet kent en het is nog maar de vraag of het snel beter zal worden. 

We komen wat loss­er, regerin­gen lat­en meer toe, het ziet er naar uit dat het virus onder con­t­role ger­aakt maar tegelijk­er­ti­jd schuilt het gevaar om de hoek. De WHO rap­por­teerde van­mor­gen dat het aan­tal besmet­tin­gen wereld­wi­jd gis­teren het hoogst was sinds de uit­braak. Dus een dubbel gevoel en meteen ook een gevaar als men te los­bandig wordt. Er is immers nog een vac­cin en dat komt er tussen nu en pak­weg een jaar ook niet (beschik­baar voor ieder). 

Gis­teren was er mijn eerste Zoom webi­nar voor de leden, het was leuk om te doen (1e keer) en naar mijn mening von­den de leden het een leuk ini­ti­atief gezien de reac­ties nadi­en die ik mas­saal kreeg. Voor her­hal­ing vat­baar dus … Ik heb er mijn mening over de markt, de han­del en vooral ook over hoe je om moet gaan met deze markt en het risi­co moet zien te beperken. Ook gaf ik aan dat je op de beurs moet kun­nen win­nen maar ook moet kun­nen ver­liezen en dat het alti­jd makke­lijk is om terug te kijken naar het­geen je eventueel hebt moeten mis­sen. Het gaat erom dat je con­stant bli­jft, een mooie rode draad weet te vin­den en dat con­se­quent en over een lan­gere periode.

Om mijn sig­nalen te ont­van­gen, de coach­ing te vol­gen en meerdere mark­tup­dates te kri­j­gen kunt u ervoor kiezen om lid te wor­den. Dat kan nu tot 1 AUGUS­TUS voor €39 ...

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »