Beursdagboek Trader Guy 4 juli 2020, 11:21

...

Volgende week belangrijk voor Wall Street

4 juli 2020, 11:21 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De afgelopen week toch een opmerke­lijk her­s­tel op de beurzen na de grote ver­liezen van afgelopen vri­jdag, het lange week­end van 4 juli zit daar voor een deel tussen en de groot­ste winst kwam er door enkele nieuws­feit­en die naar buiten kwa­men zoals de hoop op een vac­cin door Pfiz­er en de cijfers over de werkgele­gen­heid die dan weer meevielen.Over dat laat­ste zit men wel met de nodi­ge twi­jfels want de werk­loosheid staat nog alti­jd op meer dan 11% en dat is behoor­lijk hoog. Verder is het zo dat er nu veel stat­en weer op slot gaan door dat het virus in de VS weer vrij spel kri­jgt door de aan­pak van Trump.

Kort samengevat een sterke week achter de rug, een korte week wel te ver­staan, de Dow Jones won 812 pun­ten en haalt zo meteen het ver­lies van afgelopen vri­jdag in, de Nas­daq won maar lief­st 450 pun­ten en zette weer eens nieuwe records neer, de SP 500 won de afgelopen week 121 pun­ten. Veel beleg­gers die al lang meelopen kijken het ver­won­derd aan hoe de markt zo makke­lijk kan her­stellen in een peri­ode met de nodi­ge economis­che prob­le­men en die zijn nog niet voor­bij. Die 2e golf in de VS komt wel heel snel op gang en slaat behoor­lijk wild om zich heen wat de economie geen goed zal doen. Als ik het logisch bek­ijk dan vraag ik me af wat de markt hier rond deze standen doet? En door de sti­jging van de afgelopen weken zit­ten we met nog steeds hoger oplopende waarderin­gen. Die lucht zal er weer uit moeten en zoals we hebben gezien in feb­ru­ari is daar maar weinig tijd voor nodig. Oplet­ten dus, het klopt alle­maal van geen kant wat er momenteel gaande is op de beurzen …

Wat betre­ft Europa, de AEX kon niet verder omhoog en moest iets inlev­eren gro­ten­deels door dat de futures op Wall Street die wel open waren in het rood gin­gen na de mid­dag. De AEX won op week­ba­sis 9 pun­ten wat dan weer mee­viel vergeleken met Wall Street, de AEX bli­jft moeite ondervin­den met de zone 570 – 573 pun­ten waar de nodi­ge weer­stand wacht. De DAX deed het wat beter, de index won op week­ba­sis 456 pun­ten ofwel bij­na 4%. De Franse CAC 40 won 97,5 pun­ten (+2%). Europa dus omhoog maar ook hier zit­ten we met de nodi­ge vra­gen omdat de indices weer dicht bij hun zware weer­stand komen nu. Vol­gende week kan het alle­maal weer draaien richt­ing de ste­un­pun­ten. Bij de AEX tot de 550 – 552, bij de DAX tot rond de 11.90012.000 pun­ten, en we weten dat het met de volatiliteit van nu heel snel kan gaan. Ben dan ook zeer benieuwd naar vol­gende week …

Wat betre­ft het han­de­len en dus de sig­nalen voor de leden:

We zit­ten met wat kleine posi­ties, die kunt u nog opne­men uit­er­aard door lid te wor­den. Die staan op een klein ver­lies na gis­teren maar dat kan snel draaien zodra de markt een stap omlaag maakt het­geen ik verwacht. We bli­jven door de volatiliteit met kleine posi­ties werken, wel op meerdere indices ver­spreid. Om mee te doen kunt u de aan­bied­ing gebruik­ten die loopt tot 1 SEP­TEM­BER voor €39

Mee­doen met de sig­nalen, de sug­gesties die ik naar de leden verstuur?

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »