Beursdagboek Trader Guy 30 juni 2020, 07:46

...

Herstel Wall Street met mogelijk lagere toppen?

30 juni 2020, 07:46 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Het her­s­tel op Wall Street kon tot het einde doorzetten zodat de Dow Jones 580 pun­ten her­stelde na de diepe duik van afgelopen vri­jdag. De Nas­daq die zwak begon kon richt­ing het slot ook met een mooie plus eindigen.Zo zien we dat de Nas­daq future van­mor­gen weer boven de 10.000 pun­ten staat, op slot­ba­sis werd dat net niet gehaald gis­teren. De markt bli­jft volatiel, dat is een feit en we zien eigen­lijk amper een reden dat de volatiliteit zal afne­men. De pow­er van Pow­ell (de FED) bli­jft onder de mark­ten liggen zodat er eigen­lijk geen enkele angst blijkt te zijn voor een nieuwe uitschuiver ofwel van een 2e CRASH ter­wi­jl ik denk dat die nog alti­jd boven de mark­ten hangt. We gaan het zien de komende weken. 

Van­daag zou ik nog niet teveel hopen op een nieuwe tik omlaag, het is de laat­ste sessie van het eerste halve jaar (2020) en het 2e kwartaal loopt af, de meeste indices lat­en een ver­lies zien maar in vergelijk­ing met mid­den maart valt alles behoor­lijk mee na de ral­ly van de afgelopen weken. De TOP 5 bin­nen de Nas­daq en in feite over de gehele lijn op Wall Street zor­gen ervoor dat de mark­ten zo hoog staan op dit moment. Vooral de Nas­daq waar deze aan­de­len tot ver boven de 40% meetellen kon erdoor posi­tief ger­ak­en en we zien daar dus een mooie plus staan na 6 maan­den han­del in 2020. Van­daag dus de laat­ste dag, er zal wel wat Win­dow Dress­ing komen vol­gens mij.

Ook Europa deed het redelijk gis­teren met over het alge­meen plussen, de AEX kon tij­dens het laat­ste uur naar posi­tief draaien. Ook hier wordt van­daag het kwartaal en het eerste halve jaar afgerond, dus wat schuiv­en om in ieder geval rond de 555 – 570 te bli­jven denk ik. Vanaf mor­gen zou het kun­nen dat men wat winst wil gaan nemen voor een lan­gere fase, we gaan het zien want het zullen de grote par­ti­jen zijn die erover gaan beslis­sen. Over gaan van aan­de­len naar bonds (oblig­aties) zou kun­nen. Men zal nu ook gaan uitk­ijken naar de kwartaal­ci­jfers die eraan zit­ten te komen vanaf vol­gende week. Hou er ook reken­ing mee dat Wall Street vri­jdag dicht is door de 4 juli vier­ing de dag erna. We bli­jven dus rustig en zoeken naar kansen vanaf lat­er van­daag of morgen …

Mee­doen met de sig­nalen, de sug­gesties die ik ver­stu­ur kan nu tot 1 sep­tem­ber voor €39 … We zit­ten nu zon­der posi­ties, mor­gen of begin vol­gende week neem ik wel weer wat op waar het kan … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Grafieken slot­standen maandag:

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »